settings icon
share icon
คำถาม

การบังเกิดใหม่ในชีวิตคริสเตียนหมายความว่าอย่างไร?

คำตอบ


การบังเกิดใหม่ในชีวิตคริสเตียนหมายความว่าอย่างไร?..ประโยคคลาสสิคในพระคัมภีร์ ซึ่งเป็นคำตอบของคำถามนี้อยู่ใน พระธรรม ยอห์น 3:1-21 พระเยซูคริสต์ทรงได้สนทนากับนิโคเดมัส ท่านเป็นฟาริสีและเป็นขุนนางของพวกยิว ซึ่งนิโคเดมัสได้เข้าเฝ้าพระเยซูในเวลากลางคืน แล้วได้ตั้งคำถามนี้กับพระเยซู

เมื่อพระเยซูทรงสนทนากับนิโคเดมัส พระองค์ตรัสตอบเขาว่า "เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่*ผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้" นิโคเดมัสทูลพระองค์ว่า "คนชราแล้วจะบังเกิดใหม่อย่างไรได้จะเข้าในครรภ์มารดาครั้งที่สองและบังเกิดใหม่ได้หรือ" พระเยซูตรัสว่า "เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่จากน้ำและพระวิญญาณ ผู้นั้นจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้ ซึ่งบังเกิดจากเนื้อหนังก็เป็นเนื้อหนัง และซึ่งบังเกิดจากพระวิญญาณก็เป็นวิญญาณ อย่าประหลาดใจที่เราบอกท่านว่า ท่านทั้งหลายต้องบังเกิดใหม่.” (ยอห์น 3:3-7)

คำว่า “ บังเกิดใหม่ ” แปลตามตัวแล้ว หมายความว่า “ บังเกิดจากเบื้องบน ”..นิโคเดมัสได้มีความต้องการอย่างแท้จริง เขาต้องการเปลี่ยนแปลงจิตใจของเขา - นั่นคือการเปลี่ยนแปลงฝ่ายจิตวิญญาณ การบังเกิดใหม่ คือการกระทำของพระเจ้าเพื่อให้ชีวิตนิรันดร์แก่ผู้ที่เชื่อทุกคน (2 โครินธ์ 5:17, ทิตัส 3:5, 1 เปโตร 1:3, 1 ยอห์น 2:29; 3:9; 4:7; 5:1-4, 18) และใน พระธรรม ยอห์น 1:12,13 เขียนไว้ว่า “ บังเกิดใหม่ ” ยังหมายถึง “ การได้เป็นบุตรของพระเจ้า ” โดยทางความเชื่อในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์

คำถามต่อมามีอยู่ว่า “ ทำไมคนเราจึงจำเป็นต้องบังเกิดใหม่อีกครั้ง? ”..อัครทูตเปาโลได้กล่าวไว้ใน พระธรรม เอเฟซัส 2:1 ว่า “ ท่านตายแล้วโดยการละเมิดและการบาป...” และจดหมายที่ท่านอัครทูตเขียนถึงชาวโรมในพระธรรมโรม 3:23 ว่า “ เพราะว่าทุกคนทำบาป และเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า ” ดังนั้น คนเราจึงจำต้องบังเกิดใหม่อีกครั้ง เพื่อบาปของพวกเขาจะได้รับการอภัย และมีสายสัมพันธ์ใหม่กับพระเจ้าอีกครั้ง…

แล้วการบังเกิดใหม่จะเกิดขึ้นได้อย่างไร? ใน พระธรรมเอเฟซัส 2:8 ,9 เขียนไว้ว่า“ ด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ และมิใช่โดยตัวท่านทั้งหลายกระทำเอง แต่พระเจ้าทรงประทานให้ ความรอดนั้น

จะเนื่องด้วยการกระทำก็หามิได้ เพื่อมิให้คนหนึ่งคนใดอวดได้ ” เมื่อผู้หนึ่งได้รับ “ ความรอด ” เขา/เธอก็จะบังเกิดใหม่ จิตวิญญาณได้รับสถานะภาพใหม่และได้เป็นบุตรของพระเจ้าโดยชอบธรรมทางการบังเกิดใหม่นี้..และ การที่ได้ไว้วางใจในพระเยซูคริสต์ ผู้ซึ่งได้ทรงยอมรับโทษความบาปของเราโดยการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนนั้น เป็นการเริ่มต้น“บังเกิดใหม่” ในฝ่ายจิตวิญญาณ “ เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว...” (2 โครินธ์ 5:17)

หากคุณยังไม่ได้วางใจในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าว่าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดมาก่อน คุณเคยลองใคร่ครวญถึงสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ตรัสกับจิตใจของคุณหรือไม่ว่า…? คุณจำเป็นต้องบังเกิดใหม่ คุณพร้อมอธิษฐานสารภาพบาปและเป็นคนใหม่ในพระคริสต์วันนี้หรือไม่? “ แต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์ พระองค์ก็ทรงประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้า ซึ่งในฐานะนั้นเป็นผู้ที่มิได้เกิดจากเลือดเนื้อ หรือกาม หรือความประสงค์ของมนุษย์ แต่เกิดจากพระเจ้า ” (ยอห์น 1:12-13)

ถ้าคุณต้องการต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคุณ และต้องการบังเกิดใหม่ นี่คือตัวอย่างคำอธิษฐาน (ขอให้คุณจำไว้ว่า.. การกล่าวตามคำอธิษฐานหรือการอธิษฐานแบบใดๆก็ตาม ไม่ได้ช่วยให้คุณได้รับความรอด) มีเพียงความเชื่อและได้ไว้วางใจในพระเยซูคริสต์เท่านั้นที่ช่วยคุณให้ได้รับความรอดจากโทษของบาป คำอธิษฐานนี้เป็นวิธีการง่ายๆ ที่จะแสดงถึงความเชื่อของคุณที่จะมีในพระเจ้า และเป็นการขอบพระคุณพระองค์ที่ได้ทรงนำคุณให้พ้นจากอำนาจของบาป… “ ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าได้กระทำผิดบาปต่อน้ำพระทัยที่ดีของพระองค์ และข้าพเจ้าสมควรจะได้รับการลงโทษนั้นๆ แต่พระเยซูคริสต์ได้ทรงยอมรับโทษบาปนั้นไปจากชีวิตของข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะได้รับการอภัยโทษ โดยผ่านทางความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้า ข้าพเจ้ายินดีหันหลังให้กับความบาปทั้งปวงของข้าพเจ้า และขอมอบความไว้วางใจให้กับพระองค์ทรงนำชีวิตของข้าพเจ้าให้พ้นจากบาปทั้งปวงด้วย ขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคุณอันยิ่งใหญ่และการให้อภัยจากพระองค์ ซึ่งเป็นของขวัญในชีวิตนิรันดร์! ขออธิษฐานในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า .. อาเมน!”

คุณได้ตัดสินใจเชื่อพระเจ้าเพราะสิ่งที่คุณได้อ่านพบจากที่นี่ใช่หรือไม่? ถ้าใช่.. กรุณาคลิกปุ่ม “ฉันได้รับพระคริสต์เข้ามาในชีวิตตั้งแต่วันนี้”

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

การบังเกิดใหม่ในชีวิตคริสเตียนหมายความว่าอย่างไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries