settings icon
share icon
คำถาม

ลักษณะในพระคัมภีร์คืออะไร?

คำตอบ


ลักษณะเป็นสัญลักษณ์ชนิดพิเศษ (สัญลักษณ์คือสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงสิ่งอื่น) เราสามารถนิยามลักษณะเป็น "สัญลักษณ์ทางคำพยากรณ์" เพราะว่าทุกลักษณะเป็นการแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในพระคัมภีร์คือบุคคลหรือสิ่งของในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมที่ทำนายถึงบุคคลหรือสิ่งของในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ ยกตัวอย่างเช่นน้ำท่วมสมัยของโนอาห์ (ปฐมกาล 6 — 7) ได้ใช้เป็นลักษณะของบัพติสมาใน 1 เปโตร 3:20 – 21 ศัพท์สำหรับคำว่าลักษณะที่เปโตรใช้คือคำว่ารูปลักษณ์

เมื่อเรากล่าวว่าใครบางคนมีลักษณะของพระคริสต์ เรากำลังกล่าวว่าคนๆ หนึ่งคือคนที่อยู่ในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมมีพฤติกรรมในทางที่สอดคล้องกับพระเยซูทั้งบุคลิกหรือการกระทำในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่เมื่อเรากล่าวว่าบางสิ่งเป็นเรื่อง "ธรรมดาทั่วไป" ของพระคริสต์ เรากำลังบอกว่าวัตถุหรือเหตุการณ์ในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมที่สามารถมองได้ว่าเป็นตัวแทนของคุณสมบัติบางอย่างของพระเยซู

พระคัมภีร์เองระบุถึงบางเหตุการณ์ในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมว่าเป็นลักษณะการไถ่ของพระคริสต์ รวมถึงพลับพลา รูปแบบของการถวายเครื่องบูชาและปัสกา พลับพลาในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมเป็นสิ่งที่ระบุว่าเป็นลักษณะใน ฮีบรู 9:8-9 "ทางเข้าสู่อภิสุทธิสถาน... นี่เป็นภาพสำหรับยุคปัจจุบัน" มหาปุโรหิตเข้าสู่ห้องชั้นในปีละครั้งเป็นการทำนายถึงการมาเป็นผู้ไกล่เกลี่ยของพระคริสต์มหาปุโรหิตของพวกเรา หลังจากนั้นม่านพลับพลาถูกกล่าวกันว่าเป็นลักษณะของพระคริสต์ (ฮีบรู 10:19-20) ในการนั้นพระกายของพระองค์ทรงฉีกขาด (เหมือนดั่งที่เกิดขึ้นกับม่านเมื่อพระองค์ถูกตรึงที่กางเขน) เพื่อที่จะทำให้มีทางเข้าสู่การทรงสถิตของพระเจ้าสำหรับผู้ที่ได้รับการปกคลุมโดยการเสียสะของพระองค์

รูปแบบการถวายเครื่องบูชาทั้งหมดถูกมองว่าเป็นลักษณะในฮีบรู 9:19-26 บทความของ "พันธสัญญาแรก" ได้มีการอุทิศด้วยเลือดของการบูชา บทความเหล่านี้เรียกว่า "สิ่งต่างๆ อันเป็นแบบจำลองของสวรรค์" และ "แบบจำลองมาจากของแท้" (ข้อ 23-24) ตอนนี้สอนว่าการเสียสละในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมเป็นสัญลักษณ์การเสียสละครั้งสุดท้ายของพระคริสต์เพื่อบาปของโลก และปัสกาก็เป็นลักษณะของพระคริสต์ ตาม 1 โครินธ์ 5:7 "พระคริสต์ผู้เป็นปัสกาของเราได้ถูกฆ่าบูชาเสียแล้ว" มีการค้นพบอย่างแน่นอนว่าเหตุการณ์ของปัสกาสอนพวกเราเกี่ยวกับพระคริสต์ว่าเป็นการศึกษาที่เข้มข้นและคุ้มค่า

เราควรเน้นไปที่ความแตกต่างระหว่างภาพประกอบกับลักษณะ ลักษณะจะถูกระบุในพระคัมภีร์พันธะสัญญาใหม่เสมอ นักศึกษาพระคัมภีร์พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมกับชีวิตของพระคริสต์เป็นเพียงแค่การค้นหาภาพประกอบไม่ใช่ลักษณะ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือลักษณะมีการกำหนดโดยพระคัมภีร์ พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ดลใจเราเกี่ยวกับลักษณะต่างๆ ภาพประกอบต่างๆ และคำอุปมาต่างๆ เป็นผลจากการศึกษาของมนุษย์ ยกตัวอย่างเช่นหลายๆ คนเห็นความคล้ายกันระหว่าโยเซฟ (ปฐมกาล 37 – 45) กับพระเยซู ความอัปยศอดสูและการสรรเสริญในภายหลังของโยเซฟดูเหมือนว่าจะคล้องกับการสิ้นพระชนม์การฟื้นคืนพระชนม์ของพระคริสต์ อย่างไรก็ตามพระคัมภีร์ไม่เคยใช้โยเซฟเป็นแบบอย่างของพระคริสต์ ดังนั้นเรื่องของโยเซฟเรียกว่าเป็นภาพประกอบอย่างเหมาะสม แต่ไม่ใช่ลักษณะของพระคริสต์

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ลักษณะในพระคัมภีร์คืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries