settings icon
share icon
คำถาม

หมายเลขในพระคัมภีร์คืออะไร?

คำตอบ


หมายเลขในพระคัมภีร์คือการศึกษาเรื่องหมายเลขในพระคัมภีร์ หมายเลขสองตัวที่มักจะใช้ซ้ำๆ มากที่สุดในพระคัมภีร์ คือเลข 7 และ 40 หมายเลข 7 มีความหมายว่าการเสร็จสิ้นหรือความสมบูรณ์

ปฐมกาล 7:2-4 “จงเอาบรรดาสัตว์ที่สะอาดไปด้วยทุกชนิดอย่างละ เจ็ดคู่ทั้งตัวผู้และตัวเมีย และสัตว์ที่ไม่สะอาดอย่างละคู่ทั้งตัวผู้และตัวเมีย นกในอากาศอย่างละเจ็ดคู่ทั้งตัวผู้และตัวเมีย เพื่อจะช่วยชีวิตสัตว์ไว้ให้สืบพันธุ์ทั่วพื้น แผ่นดิน เพราะว่าอีกเจ็ดวันเราจะทำให้ฝนตกบนแผ่นดินสี่สิบวันสี่สิบคืน บรรดาสัตว์ที่มีชีวิตซึ่งเราสร้างมานั้น เราจะทำลายล้างเสียจากพื้นแผ่นดิน”

วิวรณ์ 1:20 “ส่วนความลึกลับของดาวทั้งเจ็ดดวง ซึ่งเจ้าได้เห็นในมือข้างขวาของเรา และแห่งคันประทีปทองคำทั้งเจ็ดนั้นก็คือดาวเจ็ดดวงได้แก่ทูตสวรรค์ของคริสตจักรทั้งเจ็ด และคันประทีปเจ็ดคันนั้นได้แก่คริสตจักรทั้งเจ็ด”

มักจะเรียกกันบ่อยๆ ว่า "หมายเลขของพระเจ้า" เพราะพระองค์ทรงเป็นเพียงพระองค์เดียวที่สมบูรณ์แบบและครบถ้วน

วิวรณ์ 4:5 “มีฟ้าแลบฟ้าร้อง และเสียงต่างๆดังออกมาจากพระที่นั่งนั้น และมีคบเพลิงเจ็ดดวงจุดไว้ตรงหน้าพระที่นั่ง คบเพลิงเหล่านั้นคือวิญญาณทั้งเจ็ดของพระเจ้า”

วิวรณ์ 5:1, 5-6 “และในพระหัตถ์เบื้องขวาของพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งนั้น ข้าพเจ้าได้เห็นหนังสือม้วนหนึ่งเขียนไว้ทั้งข้างในและข้างนอก มีตราประทับอยู่เจ็ดดวง และมีผู้หนึ่งในพวกผู้อาวุโสนั้น บอกแก่ข้าพเจ้าว่า “อย่าร้องไห้เลย นี่แน่ะ สิงห์แห่งเผ่ายูดาห์ เชื้อสายของดาวิด พระองค์ทรงมีชัยแล้ว พระองค์จึงทรงสามารถแกะตราทั้งเจ็ดดวงและคลี่หนังสือม้วนนั้นออกได้’ และระหว่างพระที่นั่งกับสัตว์ทั้งสี่นั้น และท่ามกลางพวกผู้อาวุโส ข้าพเจ้าแลเห็นพระเมษโปดกประทับยืนอยู่ประหนึ่งทรงถูกปลงพระชนม์ พระเมษโปดกทรงมีเขาเจ็ดเขาและมีตาเจ็ดดวง ซึ่งเป็นวิญญาณทั้งเจ็ดของพระเจ้า ที่ทรงส่งออกไปทั่วแผ่นดินโลก”

หมายเลข 3 คิดว่าจะเป็นหมายเลขของความสมบูรณ์แบบของพระเจ้าด้วย: ตรีเอกานุภาพประกอบด้วยพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์

หมายเลข 40 มักจะเป็นที่เข้าใจกันบ่อยๆ ว่า "หมายเลขแห่งการทดสอบหรือการทดลอง" ยกตัวอย่างเช่น ชาวอิสราเอลเดินทางรอนแรมเป็นเวลา 40 ปี

พระราชบัญญัติ 8:2-5 “ท่านทั้งหลายจงระลึกถึงทางซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงนำท่านอยู่ในถิ่นทุรกันดารถึงสี่สิบปี เพื่อพระองค์จะทรงกระทำให้ท่านถ่อมใจ และทดลองให้ทราบว่าจิตใจของท่านเป็นอย่างไร ดูว่าท่านจะรักษาพระบัญญัติของพระองค์หรือไม่ พระองค์ทรงกระทำให้ท่านถ่อมใจ และปล่อยท่านให้หิวและเลี้ยงท่านด้วยมานา ซึ่งท่านเองหรือปู่ย่าตายายของท่านก็ไม่ทราบว่าเป็นอะไร เพื่อพระองค์จะทรงกระทำให้ ท่านตระหนักแก่ใจว่า มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวก็หามิได้ แต่มนุษย์จะมีชีวิตอยู่ได้ ด้วยทุกสิ่งที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า ในเวลาสี่สิบปีนั้น เสื้อผ้าของท่านก็ไม่ขาดวิ่น และเท้าของท่านก็ไม่บวม ท่านทั้งหลายพึงทราบอยู่ในใจเถอะว่า พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลาย ทรงตีสอนท่าน เหมือนกับบิดาตีสอนบุตรของตนเช่นกัน”

โมเสสอยู่บนภูเขาเป็นเวลา 40 วัน

อพยพ 24:18 “โมเสสเข้าไปในหมู่เมฆนั้นและขึ้นไปบนภูเขา โมเสสอยู่บนภูเขานั้นสี่สิบวันสี่สิบคืน”

โยนาห์ได้เตือนนีนะเวห์ว่าการพิพากษาจะมาถึงหลังจาก 40 วัน

โยนาห์ 3:4 “โยนาห์ตั้งต้นเดินเข้าไปในเมืองได้ระยะทางเดินวันหนึ่ง และท่านก็ร้องประกาศว่า ‘อีกสี่สิบวัน นีนะเวห์จะถูกคว่ำ’”

พระเยซูทรงถูกล่อลวงเป็นเวลา 40 วัน มีเวลา 40 วันระหว่างการฟื้นคืนพระชนม์ของ พระเยซูและการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์

มัทธิว 4:2 “และพระองค์ทรงอดพระกระยาหารสี่สิบวันสี่สิบคืน ภายหลังพระองค์ก็ทรงอยากพระกระยาหาร”

กิจการ 1:3 “ครั้นพระองค์ทรงทนทุกข์ทรมานแล้ว ได้ทรงแสดงพระองค์แก่คนพวกนั้นด้วยหลักฐานหลายอย่าง พิสูจน์ว่าพระองค์ทรงพระชนม์อยู่ และได้ทรงปรากฏแก่เขาทั้งหลายระหว่างสี่สิบวัน และได้ทรงสนทนากับเขาถึงเรื่องแผ่นดินของพระเจ้า”

หมายเลขอื่นที่ใช้ซ้ำในพระคัมภีร์คือเลข 4 ซึ่งเป็นหมายเลขของการทรงสร้าง: ทิศเหนือทิศใต้ ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก สี่ฤดู หมายเลข 6 คิดว่าจะเป็นหมายเลขของมนุษย์: มนุษย์ถูกสร้างขึ้นในวันที่ 6; คนทำงานใช้แรง 6 วันเท่านั้น อีกตัวอย่างหนึ่งของพระคัมภีร์ใช้หมายเลขที่สื่อความหมายอะไรบางอย่าง อยู่ในพระธรรมวิวรณ์บทที่ 13 ซึ่งกล่าวว่าหมายเลขของปฏิปักษ์พระคริสต์คือ 666

ไม่ว่าหมายเลขจริงๆ มีความสำคัญหรือไม่ ยังคงเป็นที่ถกเถียงกัน พระคัมภีร์แน่นอนดูเหมือนว่าจะใช้หมายเลขในรูปแบบต่างๆ หรือจะสอนความจริงฝ่ายวิญญาณ อย่างไรก็ตาม หลายคนให้ความสำคัญมากเกินไปใน "หมายเลขในพระคัมภีร์" พยายามที่จะหาความหมายพิเศษที่อยู่เบื้องหลังหมายเลขทุกตัวในพระคัมภีร์ บ่อยครั้ง หมายเลขในพระคัมภีร์เป็นเพียงตัวเลขเท่านั้น พระเจ้าไม่ได้ทรงเรียกเราเพื่อค้นหาความหมายลึกลับ ข่าวสารที่ซ่อนอยู่ หรือรหัสในพระคัมภีร์ มีความจริงธรรมดามากพอในพระคัมภีร์ที่จะตอบสนองความต้องการของเราทั้งหมด

2 ทิโมธี 3:16 “พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และ เป็นประโยชน์ในการสอน การตักเตือนว่ากล่าว การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี และการอบรมในทางธรรม”
Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

หมายเลขในพระคัมภีร์คืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries