settings icon
share icon
คำถาม

พระคัมภีร์กล่าวอะไรบ้างเกี่ยวกับงาน?

คำตอบ


"ไม่มีใครควรทำงานเลย งานเป็นแหล่งที่มาของความทุกข์ยากทั้งหมดบนโลกนี้ ความชั่วร้ายเกือบทั้งหมดที่คุณสามารถเอ่ยได้ล้วนมาจากการทำงานหรือมาจากการใช้ชีวิตในโลกที่ออกแบบมาเพื่อการทำงาน เพื่อหยุดความทุกข์ยากเราควรหยุดทำงาน" ข้อความนี้เป็นการประกอบการเริ่มต้นเป็นเรียงความที่เขียนโดย Bob Black ในปีค.ศ. 1985 "การยกเลิกการทำงาน" ในวัฒนธรรมที่รักการพักผ่อน หลายคนสะท้อนความคิดของ Black ด้วยความเต็มใจ ชาวอเมริกันใช้เวลาราวๆ 50 เปอร์เซ็นต์ของพวกเขาเพื่อทุ่มเทให้กับการทำงาน การทำงานเป็นคำสาปหรือเป็นสิ่งที่ออกแบบมาให้มนุษย์ทำโดยเฉพาะหรือไม่ ในทางตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงกับการยืนยันของ Bob Black ธรรมชาติในความสำคัญและประโยชน์ของการทำงานคือการสะท้อนรูปแบบในพระคัมภีร์

ต้นกำเนิดของการทำงานปรากฏอยู่ในพระธรรมปฐมกาล ในบทเปิดของพระธรรมปฐมกาล พระเจ้าทรงเป็นคนงานที่สำคัญ ยุ่งอยู่กับการสร้างโลก (ปฐมกาล 1:1 — 15) พระคัมภีร์กล่าวว่าพระเจ้าทรงทำงานเป็นเวลาหกวันและทรงพักผ่อนในวันที่เจ็ด พระเจ้าเป็นคนแรกที่ทำงานบนโลกนี้ ดังนั้นงานที่ถูกต้องตามกฎหมายสะท้อนถึงกิจการของพระเจ้า เพราะพระเจ้านั้นดีโดยธรรมชาติ การทำงานก็ดีโดยธรรมชาติ (สดุดี 25:8, เอเฟซัส 4:28) นอกจากนี้ในปฐมกาล 1:31 ประกาศว่าพระเจ้าทอดพระเนตรสิ่งทั้งปวงที่พระองค์ทรงสร้างไว้ พระองค์ทรงเห็นว่า "ดียิ่งนัก" พระเจ้าทรงพินิจพิจารณาและประเมินคุณภาพงานของพระองค์และเมื่อพระองค์ทรงเห็นว่างานที่พระองค์ทรงทำนั้นดี พระองค์ก็พอใจในผลลัพธ์ ตัวอย่างนี้เห็นได้ชัดว่างานควรมีประสิทธิภาพ งานควรเป็นในลักษณะที่ให้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพสูงสุด รางวัลสำหรับการทำงานคือเกียรติยศและความพึงพอใจซึ่งมาจากงานที่ทำได้ดี

สดุดี 19 กล่าวว่าพระเจ้าทรงเปิดเผยพระองค์เองต่อโลกโดยผลงานของพระองค์ ผ่านทางการเปิดเผยตามธรรมชาติการทรงสถิตอยู่ของพระเจ้าทำให้ทุกคนบนโลกนี้รู้จักพระองค์ ดังนั้นงานเปิดเผยให้เห็นบางสิ่งเกี่ยวกับคนที่ทำงานนั้น เปิดเผยบุคลิกพื้นฐาน แรงจุงใจ ทักษะ ความสามารถพิเศษและลักษณะบุคลิกภาพ พระเยซูทรงสะท้อนหลักธรรมนี้ในมัทธิว 7:15 — 20 เมื่อพระองค์ทรงประกาศว่า ต้นไม้ดีย่อมให้แต่ผลดีมีต้นไม้เลวก็ย่อมให้ผลเลว อิสยาห์ 43:7 แสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์เพื่อพระสิริของพระองค์เอง ใน 1 โครินธ์ 10:31 เราอ่านว่าทุกสิ่งที่เราทำควรทำเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า คำว่าถวายพระสิริหมายถึง "เพื่อเป็นการดำเนินการที่ถูกต้อง" ดังนั้นงานที่คริสเตียนทำควรจะทำให้โลกเห็นภาพที่ถูกต้องในความชอบธรรม ความซื่อสัตย์และความดียอดเยี่ยมของพระเจ้า

พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ด้วยบุคลิกภาพที่เหมือนพระองค์ (ปฐมกาล 1:26 — 31) พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ให้ทำงานกับพระองค์ในโลกนี้ พระเจ้าทรงปลูกสวนแห่งหนึ่งไว้และทรงกำหนดให้อาดัมมนุษย์อยู่ที่นั่นให้ทำและดูแลสวน (ปฐมกาล 2:8,15) นอกจากนี้อดัมและเอวาต้องเอาชนะและปกครองโลก คำสั่งของงานดั้งเดิมนี้หมายถึงอะไร การปลูกฝังหมายถึงวิธีการเพื่อส่งเสริมให้เจริญเติบโตและเพื่อการพัฒนาปรับปรุง การรักษาหมายถึงการรักษาจากความล้มเหลวหรือความตกต่ำ การเอาชนะหมายถึงการฝึกฝนการควบคุมและวินัย การครอบครองหมายถึงการบริหารจัดการความรับผิดชอบและการตัดสินใจ ข้อบัญญัตินี้นำมาประยุกต์ใช้กับงานทุกอาชีพได้ ผู้นำการปฏิรูปในศตวรรษที่ 15 เห็นว่าอาชีพเป็นพันธกิจต่อพระพักตร์พระเจ้า เมื่อมองว่าเป็นพันธกิจต่อพระพักตร์พระเจ้าควรเป็นงานที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นพันธกิจและสถานที่ทำงานควรได้รับการพิจารณาว่าเป็นขอบเขตของพันธกิจ

การล้มลงในความบาปของมนุษย์ที่ปรากฏอยู่ในปฐมกาลบทที่ 3 ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในธรรมชาติของงาน เพื่อตอบสนองต่อความบาปของอาดัม พระเจ้าทรงลงโทษพวกเขาในปฐมกาล 3:17 — 19 สิ่งที่ร้ายแรงที่สุดคือความตาย อย่างไรก็ตามการทำงานและผลของการทำงานเป็นศูนย์กลางของการพิพากษา พระเจ้าทรงสาปแผ่นดิน การทำงานจึงกลายเป็นความยากลำบาก คำว่าการตรากตรำทำงานหนักแสดงให้เห็นถึงความท้าทาย ความยากลำบาก ความอ่อนล้าและการดิ้นรน งานก็ยังคงดีในตัวมันเองแต่มนุษย์มักจะคาดหวังให้ประสบความสำเร็จโดย "หยาดเหงื่อของตัวเอง" เช่นเดียวกันผลลัพธ์อาจจะไม่เป็นบวกเสมอไป แม้ว่ามนุษย์จะต้องกินพืชในท้องทุ่ง ท้องทุ่งจะมีพืชที่มีหนาม การทำงานหนักและความพยายามจะไม่ได้รับรางวัลในแบบที่คนทำงานคาดหวังหรือปรารถนาเสมอไป

กล่าวได้ว่ามนุษย์จำเป็นต้องกินพืชจากท้องทุ่งไม่ใช่จากสวน สวนเป็นสัญลักษณ์ของสวรรค์บนโลกที่สร้างโดยพระเจ้าเป็นสถานที่ปลอดภัย สวนยังเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์และความไรเดียงสา โลกหรือทุ่งหญ้าในทางกลับกันแสดงถึงขอบเขตที่ไม่จำกัด พื้นที่ที่ไม่ได้รับการปกป้องและเน้นย้ำถึงการสูญเสียการข่มใจและความมีประสบการณ์ในชีวิต ดังนั้นสภาพแวดล้อมการทำงานสามารถที่จะไม่เป็นมิตรได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคริสเตียน (ปฐมกาล 39:1 — 23, อพยพ 1:8 — 22, เนหะมีย์ 4)

มีการกล่าวไว้ว่ามนุษย์มีความจำเป็นพื้นฐานสามสิ่งในชีวิตคือความรัก จุดประสงค์และความสำคัญ หลายครั้งที่มนุษย์พยายามแสวงหาจุดประสงค์และความสำคัญในการงานเอง ในปัญญาจารย์ 2:4 — 11 ซาโลมอนให้รายละเอียดเกี่ยวกับการค้นหาความหมายในหลากหลายรูปแบบและทำงานที่หลากหลาย แม้ว่างานนั้นจะนำมาซึ่งระดับความพึงพอใจในความสำเร็จ ข้อสรุปของเขาคือ "แต่เมื่อฉันทำสำเร็จทุกอย่างโดยฝีมือของตนเองและอะไรที่ฉันต้องทำให้มันรู้ทุกอย่างนั้นอาจไม่มีความหมายตามสายลมไม่มีอะไรบรรลุได้ภายใต้ดวงอาทิตย์"

หลักการสำคัญอื่นๆ ในพระคัมภีร์เกี่ยวกับงานคือ

• การทำงานนั้นไม่เพียงเพื่อประโยชน์ของคนที่ทำงานเท่านั้นแต่ยังรวมถึงคนอื่นๆ ด้วย (อพยพ 23:10 — 11, เฉลยธรรมบัญญัติ 15:7 — 11, เอเฟซัส 4:28)

• งานเป็นของขวัญจากพระเจ้าและเพื่อคนของพระองค์จะได้รับการอวยพระพร (สดุดี 104:1 — 35, 127:1 — 5, ปัญญาจารย์ 3:12 — 13, 5:18 — 20, สุภาษิต 14:23)

• พระเจ้าทรงเตรียมคนของพระองค์สำหรับงานของพวกเขา (อพยพ 31:2 — 11)

มีการถกเถียงกันมากมาย กี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและภาระผูกพันที่มีต่อผู้ว่างงาน ไม่มีประกันภัยและการไม่ได้รับการศึกษาในสังคม เป็นที่น่าสนใจที่จะทราบระบบสวัสดิการในทางพระคัมภีร์เป็นระบบการทำงาน (เลวีนิติ 19:10, 23:22) พระคัมภีร์นั้นรุนแรงในติเตียนความขี้เกียจ (สุภาษิต 18:9) เปาโลทำให้จริยธรรมการทำงานของคริสเตียนชัดเจนอย่างล้นเหลือคือ "ถ้าใครไม่เลี้ยงดูญาติพี่น้องและโดยเฉพาะคนในครอบครัวแล้วคนนั้นก็ปฏิเสธความเชื่อและช่วยยิ่งกว่าคนที่ไม่เชื่อเสียอีก" (1 ทิโมธี 5:8)

นอกจากนี้คำแนะนำของเปาโลต่อคริสจักรอื่นๆ เกี่ยวกับผู้ที่ไม่ต้องการทำงานก็คือ "อยู่ห่างจากพี่น้องทุกคนที่ไม่ได้ใช้งานและไม่ดำเนินชีวิตตามคำสอนที่ได้รับจากเรา" และเปาโลกล่าวต่ออีกว่า "แม้เมื่อเราอยู่กับท่านเราก็ให้กฎนี้กับท่านถ้าเค้าไม่ทำงานเขาก็จะไม่ได้กิน" ในทางกลับกันเปาโลให้คำแนะนำคนที่เคยเกียจคร้าน "เรากำชับและเตือนสติคนเช่นนั้นในพระนามพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าว่าให้เค้าทำงานด้วยใจสงบและหาเลี้ยงชีพเอง" (2 เธสะโลนิกา 3:12)

แม้ว่าการออกแบบงานตั้งแต่แรกของพระเจ้าถูกใช้ในทางที่ผิดโดยความบาป สักวันนึงพระเจ้าจะฟื้นฟูงานโดยปราศจากภาระที่ความบาปได้แนะนำให้รู้จัก (อิสยาห์ 65:17 — 25, วิวรณ์ 15:1 — 4, 22:1 — 11) จนกระทั่งวันที่สวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่จะเกิดขึ้น ทัศนคติของคริสเตียนที่มีต่องานควรเป็นกระจกสะท้อนถึงพระเยซู "พระเยซูคริสตรัสกับเขาว่าอาหารของเราคือการทำตามพระประสงค์ของผู้ที่ทรงใช้เรามาและทำให้งานของพระองค์สำเร็จ" (ยอห์น 4:34)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระคัมภีร์กล่าวอะไรบ้างเกี่ยวกับงาน?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries