settings icon
share icon
คำถาม

พระคัมภีร์กล่าวอะไรเกี่ยวกับการกลับชาติมาเกิด?

คำตอบ


แนวคิดเกี่ยวกับการกลับชาติมาเกิดเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีพื้นฐานมาจากพระคัมภีร์ ซึ่งบอกเราอย่างชัดเจนว่า เราตายครั้งเดียวและเผชิญหน้ากับการพิพากษา (ฮีบรู 9:27) ไม่คัมภีร์ไม่เคยกล่าวถึงโอกาสครั้งที่สองในการมีชีวิต หรือการกลับมามีชีวิตโดยการเป็นคนอื่นหรือเป็นสัตว์ พระเยซูกล่าวกับผู้ร้ายที่กางเชนว่า "วันนี้เจ้าจะอยู่กับเราในเมืองบรมสุขเกษม" (ลูกา 23:43) ไม่ใช่ "เจ้าจะมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่จะมีชีวิตในโลกนี้" มัทธิว 25:46 พระองค์บอกเราโดยเฉพาะว่า ผู้เชื่อไปยังชีวิตนิรันดร์ขณะที่ผู้ที่ไม่เชื่อไปยังการลงโทษนิรันดร์ การกลับชาติมาเกิดเป็นความเชื่อที่โด่งดังมาเป็นเวลาพันๆ ปี แต่ไม่เคยได้รับการยอมรับจากคริสเตียนหรือผู้ที่ติดตามศาสนายิว เพราะว่าเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับพระคัมภีร์

บทความหนึ่งที่ชี้ให้เห็นเป็นหลักฐานของการกลับชาติมาเกิดใน มัทธิว 17:10 — 12 ซึ่งเชื่อมโยงกับยอห์นผู้ให้รับบัพติศมากับเอลียาห์ อย่างไรก็ตาม บทความนี้ไม่ได้กล่าวว่ายอห์นคือเอลียาห์กลับชาติมาเกิด แต่เป็นการทำให้คำพยากรณ์ในการมาของเอลียาห์นั้นสำเร็จ ถ้าผู้คนได้เชื่อคำและเชื่อในพระเยซูว่าเป็นพระเมสิยาห์ (มัทธิว 17:12) ผู้คนได้ถามว่า ยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาอย่างเฉพาะเจาะจงว่ าเขาคือเอลียาห์หรือเปล่า และเขาบอกว่า "มิได้" (ยอห์น 1:21)

ความเชื่อในเรื่องการกลับชาติมาเกิด เป็นปรากฎการณ์โบราณ และเป็นหลักการสำคัญภายในประเพณีความเชื่อของคนอินเดียส่วนมากเช่น ศาสนาฮินดู ศาสนาซิกห์ ศาสนาเชน ลัทธินอกศาสนาในปัจจุบัน เชื่อเกี่ยวกับการกลับชาติมาเกิดเช่นเดียวกับกลุ่มพลังบางกลุ่มของลัทธิ New Age ตามด้วยผู้ติดตามการนับถือวิญญาณ สำหรับคริสเตียนแล้วนั้น นี่คือความจริงที่ว่า การกลับชาติมาเกิดไม่ได้มีที่ใดระบุไว้ในพระคัมภีร์และถูกปฏิเสธว่าไม่ใช่เรื่องจริง

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระคัมภีร์กล่าวอะไรเกี่ยวกับการกลับชาติมาเกิด?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries