settings icon
share icon
คำถาม

พระคัมภีร์กล่าวอะไรเกี่ยวกับเรื่องความตาย?

คำตอบ


พระคัมภีร์นำเสนอเกี่ยวกับความตายเป็นการแยกจากกัน คือการตายฝ่ายกายภาพ คือการแยกจากจิตวิญญาณของร่างกาย และการตายฝ่ายวิญญาณ คือการที่จิตวิญญาณแยกออกจากพระเจ้า

ความตายคือผลของความบาป "เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตาย" โรม 6:23a ทั้งโลกนี้อยู่ภายใต้การควบคุมของความตาย เพราะทุกคนทำบาป "เหตุฉะนั้น เช่นเดียวกับที่บาปได้เข้ามาในโลกเพราะคนๆเดียว และความตายก็เกิดมาเพราะบาปนั้น และความตายก็ได้แผ่ไปถึงมวลมนุษย์ทุกคน เพราะมนุษย์ทุกคนทำบาป" (โรม 5:12) ในปฐมกาล 2:17 องค์พระผู้เป็นเจ้าได้เตือนอาดัมว่าโทษของการไม่เชื่อฟังจะเป็นความตาย "เจ้าจะต้องตายแน่" เมื่ออาดัมไม่เชื่อฟัง เขาประสบกับความตายฝ่ายวิญญาณอย่างกระทันหัน ซึ่งทำให้เขาต้องซ่อนตัว "อยู่ในหมู่ต้นไม้ในสวนนั้น ให้พ้นจากพระพักตร์พระเจ้า" (ปฐมกาล 3:8) หลังจากนั้นอาดัมประสบกับความตายฝ่ายร่างกาย (ปฐมกาล 5:5)

บนไม้กางเขน พระเยซูได้ประสบกับความตายฝ่ายร่างกาย (มัทธิว 27:50) ความแตกต่างคือ อาดัมตายเพราะว่าเขาเป็นคนบาป และพระเยซูผู้ไม่เคยทำบาป เลือกที่จะตายเพื่อเป็นตัวแทนของคนบาป (ฮีบรู 2:9) จากนั้นพระเยซูสำแดงพลังอำนาจของพระองค์เหนือความตาย และความบาป โดยการเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สาม (มัทธิว 28, วิวรณ์ 1:18) เพราะว่าพระคริสต์ ความตายจึงเป็นศัตรูที่แพ้การต่อสู้ "โอ มัจจุราชเอ๋ย ชัยชนะของเจ้าอยู่ที่ไหน โอ มัจจุราชเอ๋ย เหล็กไนของเจ้าอยู่ที่ไหน" (1 โครินธ์ 15:55, โฮเชยา 13:14)

สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับความรอด ความตายนำมาซึ่งจุดสิ้นสุด ที่จะรับข้อเสนอซึ่งเต็มด้วยพระสิริของพระเจ้าสำหรับความรอด "มีข้อกำหนดสำหรับมนุษย์ไว้แล้วว่า จะตายครั้งเดียว และหลังจากนั้นก็จะมีการพิพากษาฉันใด" (ฮีบรู 9:27) สำหรับผู้ที่ได้รับความรอด ความตายนำเราเข้าไปสู่การทรงสถิตย์ของพระคริสต์ "เราปรารถนาจะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้ามากกว่าอยู่ในร่างกายนี้" (2 โครินธ์ 5:8, ฟิลิปปี 1:23) ความเป็นจริงแล้ว พระสัญญาของการที่จะให้ผู้เชื่อฟื้นขึ้นมาจากความตายคือการตายฝ่ายกายภาพนั้นสำหรับคริสเตียนเรียกว่า "การนอนหลับ" (1 โครินธ์ 15:51, 1 เธสะโลนิกา 5:10) เรารอคอยเวลาที่ "ความตายจะไม่มีอีกต่อไป" (วิวรณ์ 21:4)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระคัมภีร์กล่าวอะไรเกี่ยวกับเรื่องความตาย?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries