settings icon
share icon
คำถาม

อะไรคือความสุขอย่างยิ่ง ?

คำตอบ


ความสุขอย่างยิ่งเป็นคำประกาศอวยพรความสุขแปดประการโดยพระเยซู ที่ทรงเริ่มต้นเทศนาบนภูเขา

มัทธิว 5:3-12 “บุคคลผู้ใด รู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญญาณ ผู้นั้นเป็นสุข เพราะแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขา ‘บุคคลผู้ใดโศกเศร้า ผู้นั้นเป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้รับการทรงปลอบประโลม ‘บุคคลผู้ใดมีใจอ่อนโยน ผู้นั้นเป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดก ‘บุคคลผู้ใดหิวกระหาย ความชอบธรรม ผู้นั้นเป็นสุข เพราะว่าพระเจ้าจะทรง ให้อิ่มบริบูรณ์ ‘บุคคลผู้ใดมีใจกรุณา ผู้นั้นเป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้รับพระกรุณาตอบ ‘บุคคลผู้ใดมีใจบริสุทธิ์ ผู้นั้นเป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้เห็นพระเจ้า ‘บุคคลผู้ใดสร้างสันติ ผู้นั้นเป็นสุข เพราะว่าพระเจ้าจะทรงเรียกเขาว่าเป็นบุตร ‘บุคคลผู้ใดต้องถูกข่มเหงเพราะเหตุความชอบธรรม ผู้นั้นเป็นสุข เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขา ‘เมื่อเขาจะติเตียนข่มเหง และนินทาว่าร้ายท่านทั้งหลายเป็นความเท็จเพราะเรา ท่านก็เป็นสุข จงชื่นชมยินดี เพราะว่าบำเหน็จของท่านมีบริบูรณ์ในสวรรค์ เพราะเขาได้ข่มเหงผู้เผยพระวจนะทั้งหลาย ที่อยู่ก่อนท่านเหมือนกัน”

ความสุขอย่างยิ่งทุกประการเริ่มต้นด้วย "ความสุขมีแด่ ...”

มันเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันว่าแท้จริงมีความสุขอย่างยิ่งกี่ประการ บางคนพูดว่าความสุขอย่างยิ่งมีเจ็ด เก้าหรือสิบประการ แต่ดูจำนวนน่าจะเป็นแปดประการ (มัทธิว 5:10-12 เป็นความสุขอย่างยิ่งประการหนึ่ง)

คำภาษากรีกที่แปลว่า "เป็นสุข" หมายถึง "ความสบายฝ่ายจิตวิญญาณและความเจริญมั่งคั่ง" มันเป็นคำที่หมายถึงความสุขลึกๆ ฝ่ายจิตวิญญาณ บรรดาผู้ที่ประสบความสุขอย่างยิ่งในส่วนแรก (คนยากจน คนโศกเศร้า คนถ่อมตัว คนหิวโหยความชอบธรรม คนเมตตากรุณา คนบริสุทธิ์ คนสร้างสันติ และคนที่ถูกข่มเหง) จะได้สัมผัสกับความสุขอย่างยิ่งส่วนที่สอง (อาณาจักรแห่งสวรรค์ ความสะดวกสบาย การรับมรดกแผ่นดิน เต็มเปี่ยมไปด้วย ความเมตตา ได้เห็นพระเจ้า ถูกเรียกว่าเป็นบุตรของพระเจ้า รับมรดกแผ่นดินสวรรค์) คนที่มีความสุขเข้าส่วนในความรอด และได้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้า ได้ประสบการณ์ของสวรรค์ล่วงหน้าก่อน การถอดความอีกอย่างหนึ่งที่เป็นไปได้ของความสุขอย่างยิ่งทุกประการ เป็นคำเปล่งเสียงอุทานว่า "โอ ความสุข [หรือความสุข] ของ ... "

ความสุขอย่างยิ่งบรรยายลักษณะศิษย์ที่เป็นแบบอย่าง และบำเหน็จตอบแทนของเขาทั้งในปัจจุบันและอนาคต คนที่พระเยซูอธิบายในพระธรรมตอนนี้ มีลักษณะคุณสมบัติและการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันไป มากกว่าบรรดาผู้ที่ยังคงอยู่ "นอกแผ่นดิน" ตามรูปแบบด้านวรรณกรรม เรายังพบความสุขอย่างยิ่งในพันธสัญญาเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระธรรมสดุดีด้วยเช่นกัน

เพลงสดุดี 1:1 “ความสุขเป็นของบุคคล ผู้ไม่ดำเนินตามคำแนะนำของคนอธรรม หรือยืนอยู่ในทางของคนบาป หรือนั่งอยู่ในที่นั่งของคนที่ชอบเยาะเย้ย” เพลงสดุดี 34:8 “ขอเชิญชิมดูแล้วจะเห็นว่า พระเจ้าประเสริฐ คนที่ลี้ภัยอยู่ในพระองค์ก็เป็นสุข” เพลงสดุดี 65:4 “สุขจริงหนอ ผู้ที่พระองค์ทรงเลือกและนำมาใกล้ ให้พำนักอยู่ในบริเวณ พระนิเวศของพระองค์ ข้าพระองค์ทั้งหลายจะอิ่มเอิบด้วยความดี แห่งพระนิเวศของพระองค์ คือพระวิหารบริสุทธิ์ของพระองค์”

เพลงสดุดี 128:1 “ทุกคนที่เกรงกลัวพระเจ้า ก็เป็นสุข คือผู้ที่ดำเนินในมรรคาของพระองค์”

ความสุขอย่างยิ่งพบได้ในที่อื่น ๆ ในพันธสัญญาใหม่

ยอห์น 20:29 “พระเยซูตรัสกับเขาว่า “เพราะท่านได้เห็นเราท่านจึงเชื่อหรือ ผู้ที่ไม่เห็นเราแต่เชื่อก็เ ป็นสุข”

ยอห์น 14:22 “ยูดาส (มิใช่อิสคาริโอท) ทูลพระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า เหตุใดพระองค์จึงจะสำแดง พระองค์แก่พวกข้าพระองค์ แต่ไม่ทรงสำแดงแก่โลก”

ยากอบ 1:12 “คนที่อดทนต่อการทดลองใจก็เป็นสุข เพราะเมื่อปรากฏว่าผู้นั้นทนได้แล้ว เขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิต ซึ่งพระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้แก่คนทั้งหลายที่รักพระองค์”

วิวรณ์ 14:13 “และข้าพเจ้าได้ยินพระสุรเสียงจากสวรรค์สั่งว่า “จงเขียนไว้เถิดว่า ตั้งแต่นี้ต่อไป คนทั้งหลายที่ตายเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเป็นสุข’ และพระวิญญาณตรัสว่า ‘จริงอย่างนั้น เขาได้หยุดพักจากการงานของเขา เพราะการงานที่เขาได้กระทำนั้นจะติด ตามเขาไป’”
Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

อะไรคือความสุขอย่างยิ่ง ?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries