settings icon
share icon
คำถาม

ลัทธิอาร์เมเนียนคืออะไรและมันเป็นไปตามพระคัมภีร์ไหม ?

คำตอบ


ลัทธิอาร์เมเนียนเป็นระบบความเชื่อที่พยายามจะอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจปกครองสูงสุดของพระเจ้าและเจตจำนงเสรีของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับความรอด ลัทธิอาร์เมเนียนตั้งชื่อตาม จาค็อบ อาร์มิเนียส (ปี1560-1609) นักศาสนศาสตร์ชาวดัตช์ ในขณะลัทธิคาลวินเน้นอำนาจปกครองสูงสุดของพระเจ้า ลัทธิอาร์เมเนียนเน้นความรับผิดชอบของมนุษย์ ถ้าลัทธิอาร์เมเนียนแตกออกเป็นประเด็น 5 ข้อ ก็จะคล้ายกับประเด็น 5 ข้อของลัทธิคาลวิน:

(1) ความเสื่อมทรามบางส่วน – มนุษยชาตินั้นชั่วช้าทำผิดศีลธรรม แต่ยังคงแสวงหาพระเจ้าได้ เราล้มลงในบาปและมีมลทิน แต่ไม่ถึงขนาดที่เราไม่สามารถเลือกมาหาพระเจ้า และได้รับความรอด รับความช่วยเหลือโดยพระคุณพระเจ้าที่ทรงประทานแก่ทุกคน พระคุณเช่นที่ได้รับมา มนุษย์มีเจตจำนงเสรีและมีกำลังที่จะยอมจำนนต่อฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณ หมายเหตุ: ผู้นิยมลัทธิอาร์เมเนียนปฏิเสธไม่ยอมรับความเสื่อมทรามบางส่วน และยึดถือมุมมองคล้ายกับความเสื่อมทรามทั้งสิ้นแบบลัทธิคาลวิน (2) การเลือกแบบที่มีเงื่อนไข- พระเจ้าเท่านั้นที่ "ทรงเลือก" บรรดาผู้ที่พระองค์ทรงทราบว่าจะทรงเลือกให้มาเชื่อ ไม่มีใครถูกพรหมลิขิตว่าจะไปสวรรค์หรือนรก (3) การชดใช้บาปโดยไม่มีขีดจำกัด – พระเยซูสิ้นพระชนม์เพื่อทุกคน แม้กระทั่งผู้ที่ไม่ได้รับการทรงเลือกและจะไม่เชื่อ พระเยซูสิ้นพระชนม์เพื่อมนุษยชาติทั้งมวล และใครก็ตามสามารถรอดได้โดยมาเชื่อในพระองค์. (4) พระคุณซึ่งต่อต้านได้ – การทรงเรียกของพระเจ้าให้รับความรอดอาจถูกขัดขืนและหรือถูกปฏิเสธ เราจะขัดขืนการทรงนำของพระเจ้าไปถึงความรอดได้ ถ้าเราเลือกที่จะทำ (5) ความรอดแบบมีเงื่อนไข – คริสเตียนจะสูญเสียความรอด ถ้าหากพวกเขาปฏิเสธอย่างแข็งขันต่อฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงทำในชีวิตของพวกเขา. จำเป็นสำหรับคริสเตียนที่ต้องดำรงรักษาความรอดไว้ หมายเหตุ ผู้นิยมลัทธิอาร์เมเนียนมากมายปฏิเสธ “ ความรอดแบบมีเงื่อนไข” และยึดมั่น “ ความมั่นคงปลอดภัยนิรันดร์” แทนที่

ประเด็นเดียวของลัทธิอาร์เมเนียนที่พวกยึดประเด็น 4 ข้อของลัทธิคาลวินเชื่อ ต้องเป็นไปตามพระคัมภีร์นั่นเป็นประเด็นสำคัญ # 3 การชดใช้บาปแบบไม่มีขีดจำกัด

1 ยอห์น 2:2 “และพระองค์ทรงเป็นผู้ลบล้างพระอาชญาที่ตกกับเราทั้งหลาย เพราะบาปของเรา และไม่ใช่แต่บาปของเราพวกเดียว แต่ของมนุษย์ทั้งปวงในโลกด้วย”

2 เปโตร 2:1 “แต่ว่าได้มีคนที่ปลอมตัวเป็นผู้เผยพระวจนะเกิดขึ้นในชนชาตินั้น เช่นเดียวกับที่จะมีผู้สอนผิดเกิดขึ้นในพวกท่านทั้งหลาย ซึ่งจะลอบเอามิจฉาลัทธิอันจะให้ถึงความพินาศเข้ามาเสี้ยมสอน จนถึงกับปฏิเสธองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ได้ทรงไถ่เขาไว้ ซึ่งจะทำให้เขาพินาศโดยเร็วพลัน” ข้อนี้บอกเราว่า พระเยซูได้ทรงไถ่ราคาแม้กระทั่งผู้พยากรณ์เท็จที่ถูกพิพากษา พวกเขาจะแนะในทางลับให้รู้จักความเชื่อนอกรีตที่อันตราย แม้กระทั่งปฏิเสธพระเจ้าองค์สูงสุดที่ได้ทรงไถ่ราคาพวกเขาไว้ นำความหายนะอย่างรวดเร็วมาสู่พวกเขาเอง ความรอดที่พระเยซูทรงเตรียมไว้แก่ใครก็ได้ และทุกคนผู้ที่จะเชื่อในพระองค์ พระเยซูไม่ได้สิ้นพระชนม์เพื่อผู้ที่จะรอดได้เท่านั้น

ประเด็น 4 ข้อของลัทธิคาลวิน (สถานะเป็นทางการของพันธกิจ Got Questions) พบว่าประเด็นอีก 4 ข้อของลัทธิอาร์เมเนียน ไม่เป็นไปตามพระคัมภีร์ ในระดับที่ไม่สม่ำเสมอ

โรม 3:10–18 “ตามที่พระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่า ไม่มีผู้ใดเป็นคนชอบธรรมสักคนเดียว ไม่มีเลย ไม่มีคนที่เข้าใจ ไม่มีคนที่แสวงหาพระเจ้า เขาทุกคนหลงผิดไปหมด เขาทั้งปวงเลวทรามเหมือนกันสิ้น ไม่มีสักคนเดียวที่กระทำดี ไม่มีเลย ลำคอของเขาคือหลุมฝังศพที่เปิดอยู่ เขาใช้ลิ้นของเขาในการล่อลวง พิษงูร้ายอยู่ใต้ริมฝีปากของเขา ปากของเขาเต็มไปด้วยคำแช่งด่าและคำเผ็ดร้อน เท้าของเขาว่องไวในการทำให้นองเลือด ในทางเดินของเขามีความพินาศและความทุกข์ และเขาไม่รู้จักทางแห่งสันติสุข เขาไม่เคยคิดที่จะยำเกรงพระเจ้าเลย

ข้อนี้โต้แย้งอย่างรุนแรงเรื่องความเสื่อมทรามทั้งสิ้น การเลือกแบบมีเงื่อนไข หรือการเลือกบนพื้นฐานที่พระเจ้าทรงล่วงรู้มาก่อนในเรื่องการกระทำของมนุษย์ ซึ่งต่อต้านอำนาจสูงสุดของพระเจ้า

โรม 8:28–30 “เรารู้ว่า พระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง คือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์ เพราะว่าผู้หนึ่งผู้ใดที่พระองค์ได้ทรงทราบอยู่แล้ว ผู้นั้นพระองค์ได้ทรงตั้งไว้ให้เป็นตามลักษณะพระฉาย แห่งพระบุตรของพระองค์ เพื่อพระบุตรนั้นจะได้เป็นบุตรหัวปีท่ามกลางพวกพี่น้องเป็นอันมาก และบรรดาผู้ที่พระองค์ได้ทรงตั้งไว้นั้น พระองค์ได้ทรงเรียกมาด้วย และผู้ที่พระองค์ได้ทรงเรียกมานั้น พระองค์ทรงโปรดให้เป็นผู้ชอบธรรม และผู้ที่พระองค์ทรงโปรดให้เป็นผู้ชอบธรรม พระองค์ก็ทรงโปรดให้มีศักดิ์ศรีด้วย”

พระคุณซึ่งต่อต้านได้ประเมินค่าฤทธิ์อำนาจและความมุ่งมั่นแน่วแน่ของพระเจ้าต่ำไป ความรอดแบบมีเงื่อนไขทำให้ความรอดเป็นบำเหน็จรางวัลสำหรับการประพฤติมากกว่าของประทานแห่งพระคุณ

เอเฟซัส 2:8–10 “ด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ และมิใช่โดยตัวท่านทั้งหลายกระทำเอง แต่พระเจ้าทรงประทานให้ ความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระทำก็หามิได้ เพื่อมิให้คนหนึ่งคนใดอวดได้ เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซู คริสต์เพื่อให้ประกอบการดี ซึ่งพระเจ้าได้ทรงดำริไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เรากระทำ”

มีปัญหามากมายทั้งสองระบอบ แต่ลัทธิคาลวินอยู่ห่างไกลพื้นฐานตามพระคัมภีร์ยิ่งกว่าลัทธิอาร์เมเนียน อย่างไรก็ตาม ทั้งสองระบอบไม่ได้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจสูงสุดของพระเจ้าและเจตจำนงเสรีของมนุษย์ได้อย่างเพียงพอ – เพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้สำหรับความคิดมนุษย์ที่มีขีดจำกัด ที่จะมองทะลุแนวคิดที่พระเจ้าเท่านั้นที่ทรงเข้าใจได้ครบถ้วน

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ลัทธิอาร์เมเนียนคืออะไรและมันเป็นไปตามพระคัมภีร์ไหม ?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries