settings icon
share icon
คำถาม

ความรักแบบอากาเป้คืออะไร

คำตอบ


คำว่าอากาเป้ในภาษากรีกนั้นมักจะแปลว่า “ความรัก” ในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ “ความรักแบบอากาเป้” แตกต่างจากความรักแบบอื่นอย่างไร แก่นแท้ของความรักแบบอากาเป้คือ ความปรารถนาดี ความเมตตากรุณา และความยินดีอย่างเต็มใจในเป้าหมายของความรัก อากาเป้ไม่ได้ใช้ในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่เพื่ออ้างถึงความรักแบบโรแมนติกหรือความรักทางเพศ แล้วก็ไม่ได้หมายถึงมิตรภาพที่แน่นแฟ้นหรือความรักฉันพี่น้องโดยในภาษากรีกนั้นใช้คำว่าฟิเลียส ความรักแบบอากาเป้นั้นเกี่ยวข้องกับความสัตย์ซื่อ ความมุ่งมั่น และการกระทำตามเจตจำนง

มันแตกต่างจากความรักประเภทอื่นเนื่องจากลักษณะทางศีลธรรมอันสูงส่งและอุปนิสัยที่แข็งแกร่ง ความรักแบบอากาเป้ได้มีการอธิบายไว้อย่างสวยงามใน 1 โครินธ์ 13

นอกจากพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ คำว่าอากาเป้ใช้ในบริบทที่หลากหลาย แต่ในพระคัมภีร์

พันธสัญญาใหม่ คำนี้ใช้ในความหมายที่แตกต่างออกไป อากาเป้ใช้เพื่ออธิบายถึงความรักของพระเจ้าและความรักที่มาจากพระเจ้า ผู้ซึ่งพระลักษณะของพระองค์คือความรักเอง หมายถึง “… พระเจ้าทรงเป็นความรัก” (1 ยอห์น 4:8) พระเจ้าไม่เพียงแค่รัก พระองค์คือความรักนั่นเอง ทุกสิ่งที่พระเจ้าทำล้วนมาจากความรักของพระองค์ อากาเป้ยังใช้เพื่ออธิบายถึงความรักที่เรามีต่อพระเจ้า (ลูกา 10:27) ความเคารพอย่างซื่อสัตย์ของบ่าวที่มีต่อนาย (มัทธิว 6:24) และความผูกพันของมนุษย์ที่มีต่อโลกนี้ (ยอห์น 3:19)

ประเภทของความรักที่แสดงพระลักษณะของพระเจ้านั้นไม่ใช่ความรู้สึกที่ซาบซึ้งอันสะเทือนอารมณ์อย่างที่เรามักจะได้ยินในการพรรณนานี้ พระเจ้าทรงรักเพราะนั่นคือธรรมชาติและการแสดงออกถึงการดำรงอยู่ของพระองค์ พระองค์ทรงรักผู้ที่ไม่ควรได้รับความรักและไม่น่ารัก ไม่ใช่เพราะเราสมควรได้รับความรักหรือเพราะความดีเลิศใดๆ ที่เรามี แต่เพราะเป็นธรรมชาติของพระองค์ที่จะรักและพระองค์ต้องซื่อตรงต่อธรรมชาติของพระองค์

ความรักแบบอากาเป้นั้นแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่มันทำเสมอ ความรักของพระเจ้าแสดงให้เห็นชัดเจนที่สุดที่บนไม้กางเขน “พระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตา เพราะความรักอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงรักเรา แม้เมื่อเราตายไปแล้วในการล่วงละเมิดของเรา พระองค์ยังทรงให้เรามีชีวิตอยู่ร่วมกับพระคริสต์โดยพระคุณ ท่านทั้งหลายจึงรอด” (เอเฟซัส 2:4-5) เราไม่สมควรได้รับการเสียสละเช่นนี้ “แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลาย คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา” (โรม 5:8) ความรักแบบอากาเป้ของพระเจ้านั้นไม่คู่ควร สง่างาม และแสวงหาผลประโยชน์ให้กับผู้ที่พระองค์ทรงรักอยู่เสมอ พระคัมภีร์กล่าวว่าเราเป็นผู้รับที่ไม่สมควรได้รับความรักแบบอากาเป้ของพระองค์อย่างมากมาย (1 ยอห์น 3:1) ความรักแบบอากาเป้ของพระเจ้านำไปสู่การเสียสละของพระบุตรของพระเจ้าเพื่อผู้ที่พระองค์ทรงรัก (ยอห์น 3:16-18)

เราต้องรักผู้อื่นด้วยความรักแบบอากาเป้ ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นเพื่อนร่วมความเชื่อ (ยอห์น 13:34) หรือศัตรูที่ขมขื่น (มัทธิว 5:44) พระเยซูทรงยกคำอุปมาเรื่องชาวสะมาเรียใจดีเป็นตัวอย่างของ

การเสียสละเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น แม้แต่คนที่อาจไม่สนใจเราเลยด้วยซ้ำ ความรักแบบอากาเป้ตามแบบอย่างของพระคริสต์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรู้สึก แต่เป็นการกระทำที่แน่วแน่ตามเจตจำนง

เป็นความยินดีที่จะให้สวัสดิภาพของผู้อื่นอยู่เหนือสวัสดิภาพของเราเอง

ความรักแบบอากาเป้ไม่ได้เกิดขึ้นกับเราตามธรรมชาติ เนื่องจากธรรมชาติที่ล้มลงในความบาปของเรา เราจึงไม่สามารถสร้างความรักเช่นนั้นได้ หากเราต้องรักอย่างที่พระเจ้าทรงรัก ความรักแบบอากาเป้นั้นสามารถมาจากแหล่งที่มาของมันเท่านั้น นี่คือความรักที่ “เทลงมาสู่จิตใจของเราโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผู้ซึ่งประทานแก่เรา” เมื่อเรามาเป็นบุตรของพระองค์ (โรม 5:5 ยืนยันมาจากกาลาเทีย 5:22) “นี่คือวิธีที่เรารู้ว่าความรักคืออะไร พระเยซูคริสต์สละพระชนม์ชีพเพื่อเรา และเราควรสละชีวิตเพื่อพี่น้องของเรา” (1 ยอห์น 3:16) เพราะความรักของพระเจ้าที่มีต่อเรา เราจึงสามารถรักซึ่งกันและกันได้

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ความรักแบบอากาเป้คืออะไร
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries