settings icon
share icon
คำถาม

มีชีวิตหลังความตายหรือไม่

คำตอบ


พระธรรมโยบถามคำถามอย่างง่ายๆ เกี่ยวกับชีวิตหลังความตายว่า “เมื่อคนเราตายไป เขาจะมีชีวิตอีกหรือ?” (โยบ 14:14) การถามคำถามนั้นเป็นเรื่องง่ายแต่ที่ยากยิ่งกว่านั้นคือการหาคนที่รอบรู้และมีประสบการณ์มาตอบคำถาม

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นผู้หนึ่งที่สามารถตรัสด้วยความรอบรู้ที่แท้จริง (และด้วยประสบการณ์) เกี่ยวกับชีวิตหลังความตาย อะไรที่ทำให้พระองค์มีความรอบรู้แต่เพียงผู้เดียวในการตรัสถึงสวรรค์นั่นก็คือพระองค์เสด็จมาจากที่นั้นคือว่า “ไม่มีผู้ใดได้ขึ้นไปสู่สวรรค์ นอกจากท่านที่ลงมาจากสวรรค์คือบุตรมนุษย์” (ยอห์น 3:13) องค์พระเยซูกับประสบการณ์โดยตรงของพระองค์ในสวรรค์ นำเสนอความจริงพื้นฐานสามประการเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตหลังความตายให้เรารู้คือ

1. มีชีวิตหลังความตาย

2. เมื่อมนุษย์ตายไปจะมีจุดหมายปลายทางสองที่ซึ่งเป็นไปได้ที่เขาหรือเธออาจไป

3. มีทางเดียวที่สามารถรับรองประสบการณ์เชิงบวกหลังความตาย

ประการแรกพระคริสต์ทรงยืนยันว่ามีชีวิตหลังความตายอยู่หลายครั้ง ยกตัวอย่างเช่นในการเผชิญหน้ากับพวกสะดูสีที่ปฏิเสธหลักคำสอนเรื่องการฟื้นคืนพระชนม์ พระเยซูตรัสว่า “ส่วนที่เกี่ยวกับการเป็นขึ้นจากตายนั้นพวกท่านยังไม่ได้อ่านหนังสือของโมเสสเรื่องพุ่มไม้นั้นหรือ? ที่พระเจ้าตรัสกับเขาว่า ‘เราเป็นพระเจ้าของอับราฮัม พระเจ้าของอิสอัค และพระเจ้าของยาโคบ’? พระองค์ไม่ใช่พระเจ้าของคนตายแต่เป็นพระเจ้าของคนเป็น พวกท่านเข้าใจผิดไปมาก!” (มาระโก 12:26–27) ตามคำตรัสของพระเยซูนั้น คนที่ตายไปเมื่อหลายศตวรรษก่อนก็ยังคงมีชีวิตอยู่กับพระเจ้าในเวลานั้น

ในอีกตอนหนึ่งพระเยซูทรงปลอบโยนสาวกของพระองค์ (และเรา) โดยตรัสกับพวกเขาถึงชีวิตหลังความตาย พวกเขาสามารถตั้งตารอคอยที่จะอยู่กับพระองค์ในสวรรค์คือ “อย่าให้ใจของพวกท่านเป็นทุกข์เลย พวกท่านวางใจในพระเจ้า จงวางใจในเราด้วย ในพระนิเวศของพระบิดาเรามีที่อยู่มากมาย ถ้าไม่มีเราคงบอกท่านแล้ว เพราะเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับพวกท่าน เมื่อเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านแล้ว เราจะกลับมาอีกและรับท่านไปอยู่กับเรา เพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนพวกท่านจะได้อยู่ที่นั่นด้วย” (ยอห์น 14:1-3)

พระเยซูได้ตรัสอย่างรอบรู้เกี่ยวกับจุดหมายปลายทางสองที่ซึ่งแตกต่างกันที่กำลังรอคอยอยู่ในชีวิตหลังความตายด้วยเช่นกัน ในเรื่องเศรษฐีหนุ่มกับลาซารัส พระเยซูตรัสว่า “อยู่มาขอทานนั้นก็ตาย และเหล่าทูตสวรรค์นำเขาไปอยู่ข้างอับราฮัม ฝ่ายเศรษฐีก็ตายเช่นกัน และถูกฝังไว้ 23เมื่ออยู่ในนรกซึ่งทุกข์ทรมานมาก เศรษฐีแหงนมองเห็นอับราฮัมอยู่ไกลๆ มีลาซารัสเคียงข้าง” (ลูกา 16:22-23) ให้สังเกตว่าไม่มีช่วงเวลาขณะที่ตายไปแล้วสำหรับผู้ตายคือพวกเขาไปถึงจุดหมายปลายทางนิรันดร์โดยตรง พระเยซูได้สอนเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดหมายปลายทางที่แตกต่างกันของคนชอบธรรมและคนอธรรมในมัทธิว 25:46 และยอห์น 5:25–29

พระเยซูยังทรงเน้นย้ำอีกเช่นเดียวกันว่าสิ่งที่กำหนดจุดหมายปลายทางนิรันดร์ของมนุษย์คือการที่ว่าเขามีความเชื่อในพระบุตรองค์เดียวที่มาจากพระเจ้าหรือไม่ ความจำเป็นในเรื่องความเชื่อนั้นชัดเจนคือ “เพื่อทุกคนที่วางใจพระองค์จะได้ชีวิตนิรันดร์ พระเจ้าทรงรักโลกดังนี้คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ เพราะว่าพระเจ้าทรงให้พระบุตรเข้ามาในโลก ไม่ใช่เพื่อพิพากษาโลก แต่เพื่อช่วยกู้โลกให้รอดโดยพระบุตรนั้น คนที่วางใจในพระบุตรจะไม่ถูกพิพากษา ส่วนคนที่ไม่ได้วางใจก็ถูกพิพากษาอยู่แล้ว เพราะเขาไม่ได้วางใจในพระนามพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้า” (ยอห์น 3:15–18)

สำหรับใครที่กลับใจจากบาปและรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด ชีวิตหลังความตายจะประกอบด้วยการใช้เวลาสำราญใจกับพระเจ้าชั่วนิรันดร์ อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่ปฏิเสธพระคริสต์ชีวิตหลังความตายจะค่อนข้างแตกต่างออกไป พระเยซูตรัสถึงจุดหมายปลายทางของพวกเขาว่า “ในที่มืด ที่นั่นจะมีเสียงร้องไห้ขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน” (มัทธิว 8:12) ในขณะที่สวรรค์ได้ส่งสิทธิอำนาจมายังชีวิตหลังความตาย พระเยซูทรงเตือนเราให้เลือกอย่างชาญฉลาดคือ “จงเข้าไปทางประตูแคบ เพราะว่าประตูใหญ่ และทางกว้างนั้นนำไปถึงความพินาศ และคนทั้งหลายที่เข้าไปทางนั้นมีมาก เพราะประตูที่แคบและทางที่ลำบากนั้นนำไปสู่ชีวิต และพวกที่หาพบก็มีน้อย” (มัทธิว 7:13-14)

เมื่อกล่าวถึงชีวิตหลังความตายจี.บี. ฮาร์ดี (G. B. Hardy) นักวิทยาศาสตร์ชาวแคนาดาเคยกล่าวไว้ว่า “ฉันมีเพียงสองคำถามที่จะถาม หนึ่ง มีใครเคยเอาชนะความตายได้บ้าง สอง พระเยซูทรงหาทางให้ฉันทำเช่นเดียวกันด้วยหรือไม่” คำตอบสำหรับคำถามทั้งสองของฮาร์ดีคือ "ใช่" มีผู้หนึ่งได้เอาชนะทั้งความตายและจัดเตรียมหนทางสำหรับทุกคนที่วางใจในพระองค์จะสามารถเอาชนะมันได้ด้วยเช่นกัน ไม่มีผู้ใดซึ่งวางใจในพระเยซูคริสต์ต้องกลัวความตายและเราสามารถเปรมปรีดิ์ในความรอดที่มาจากพระเจ้าคือ “เมื่อสิ่งที่เสื่อมสลายได้นี้สวมด้วยสิ่งที่เสื่อมสลายไม่ได้ และสภาพที่ต้องตายนี้สวมด้วยสภาพที่ไม่ตาย เมื่อนั้นพระวจนะที่เขียนไว้จะสำเร็จว่า ‘ความตายก็ถูกกลืนเข้าในชัยชนะแล้ว’

‘โอ ความตาย ชัยชนะของเจ้าอยู่ที่ไหน

โอ ความตาย เหล็กในของเจ้าอยู่ที่ไหน’” (1โครินธ์ 15:54-55)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

มีชีวิตหลังความตายหรือไม่
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries