settings icon
share icon
คำถาม

การติดสนิทกับพระคริสต์หมายความว่าอย่างไร ?

คำตอบ


การ “ติดสนิท” คือการดำเนินชีวิต การต่อเนื่องหรือการคงอยู่ ฉะนั้นการติดสนิทกับพระคริสต์คือการดำเนินชีวิตในพระองค์หรือยังคงอยู่ในพระองค์ เมื่อคนคนหนึ่งได้รับความรอด มีการบรรยายถึงเขาและเธอว่าอยู่ “ในพระคริสต์” (โรม 8:1, 2 โครินธ์ 5:17) มีความปลอดภัยอยู่ในความสัมพันธ์แบบถาวร (ยอห์น 10:28 – 29) ดังนั้นการติดสนิทกับพระคริสต์ไม่ใช่การมีประสบการณ์ในระดับพิเศษของคริสเตียนซึ่งมีไว้สำหรับเพียงแค่บางคนเท่านั้น ในทางกลับกันมันเป็นตำแหน่งของผู้เชื่อที่แท้จริงทุกคน ความแตกต่างระหว่างผู้ที่ติดสนิทกับพระเจ้าและไม่ติดสนิทกับพระเจ้าคือความแตกต่างระหว่างผู้ที่ได้รับความรอดกับผู้ที่ไม่ได้รับความรอด

การติดสนิทกับพระเจ้านั้นมีสอนอยู่ใน 1 ยอห์น 2:5 – 6 ซึ่งเป็นคำพ้องกับคำว่า “การรู้จัก” พระคริสต์ (ข้อ 2 และข้อ 3) ช่วงหลังๆ ในบทเดียวกัน ยอห์นเปรียบเทียบ “การยังคงอยู่” ในพระบิดาและพระบุตรโดยการมีพระสัญญาแห่งชีวิตนิรันดร์ (ข้อ 24 และข้อ 25) ตามพระคัมภีร์แล้ว “การติดสนิทกับ”, “การยังคงอยู่ใน” และ “การรู้จัก” พระคริสต์เป็นการอ้างอิงถึงสิ่งเดียวกันนั่นคือความรอดวลีที่ว่าติดสนิทกับพระคริสต์แสดงให้เห็นถึงภาพความสัมพันธ์แห่งความคุ้นเคยและใกล้ชิด แล้วไม่ใช่เพียงแค่ผิวเผินแบบเพียงแค่คนรู้จักแต่ไม่คุ้นเคย ในพระธรรมยอห์น 15:4 – 7 พระเยซูบอกสาวกของพระองค์ว่าการได้รับชีวิตจากพระองค์นั้นสำคัญ โดยใช้ภาพของแขนงที่เป็นหนึ่งเดียวกับเถาคือ “จงติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับพวกท่าน แขนงจะออกผลเองไม่ได้นอกจากจะติดสนิทอยู่กับเถา พวกท่านก็เช่นเดียวกันจะเกิดผลไม่ได้นอกจากจะติดสนิทอยู่กับเรา เราเป็นเถาองุ่น พวกท่านเป็นแขนง คนที่ติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับเขา คนนั้นจะเกิดผลมาก เพราะว่าถ้าแยกจากเราแล้วพวกท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลย ถ้าใครไม่ได้ติดสนิทอยู่กับเรา คนนั้นก็ต้องถูกตัดทิ้งเสียเหมือนแขนง แล้วก็เหี่ยวแห้งไป และถูกเก็บเอาไปเผาไฟ ถ้าพวกท่านติดสนิทอยู่กับเราและถ้อยคำของเราติดสนิทอยู่กับท่านแล้ว ท่านจะขอสิ่งใดที่ท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้น” หากปราศจากความสำคัญของการเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์ซึ่งเป็นสิ่งที่ได้รับผ่านทางความรอด ก็จะไม่สามารถมีชีวิตและไม่สามารถเกิดผลได้ ในบทอื่นๆ พระคัมภีร์เปรียบเทียบความสัมพันธ์ของเรากับพระคริสต์ว่าเป็นร่างกายที่มีศีรษะ (โคโลสี 1:18) ซึ่งเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์

บางคนถือว่าคำเตือนในยอห์น 15:6 (แขนงที่ไม่ได้ติดอย่างสนิทกับเถานั้นจะถูกทิ้งแล้วถูกนำไปเผา) หมายความว่าคริสเตียนนั้นอยู่ในภัยอัตรายที่จะสูญเสียความรอด กล่าวอีกนัยหนึ่งคือพวกเขากล่าวว่าเป็นไปได้ที่จะรับความรอดแต่ไม่ใช่ว่าเราจะสามารถที่จะ “ติดสนิท” ซึ่งในกรณีนี้เราเองก็จะยังถูกขับไล่ สิ่แต่งนี้จะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อ “การติดสนิท” นั้นไม่เกี่ยวข้องกับความรอด นั้นแสดงให้เห็นว่าการที่จะมีความใกล้ชิดกับพระคริสต์ เราต้องพยายามอย่างหนักเพื่อที่จะไปถึงช่วงเวลาภายหลังการได้รับความรอด พระคัมภีร์กล่าวชัดเจนว่าความรอดได้รับมาโดยพระคุณและได้รับการรักษาไว้โดยพระคุณ (กาลาเทีย 3:2 – 3) ฉะนั้นถ้าแขนงสามารถที่จะหลุดออกจากเถาโดยทางใดทางหนึ่ง ผลลัพธ์คือการสูญเสียความรอด ข้อพระคัมภีร์ที่ชัดเจนในหลายๆ ข้อก็จะดูเป็นการขัดแย้งกันเอง (ดูยอห์น 10:27 – 30)

เป็นสิ่งซึ่งดีที่สุดที่จะตีความคำอุปมาเรื่องเถาที่แท้จริงด้วยวิธีนี้คือ พระเยซูเป็นเถาที่แท้จริงอย่างไม่ต้องสงสัย แขนงที่ “ติดสนิท” กับพระองค์นั้นจะได้รับความรอดอย่างแท้จริง คือพวกเขามีความสัมพันธ์กันอย่างสำคัญและอย่างแท้จริงกับพระผู้ช่วยให้รอด แขนงที่เหี่ยวแห้งผู้ซึ่งไม่ได้ “ติดสนิท” กับพระองค์คือผู้ไม่ได้รับความรอดที่เสแสร้งซึ่งเลียนแบบการยึดติดกับเถาแต่ไม่ได้รับชีวิตมาจากพระองค์ ในตอนท้ายผู้เสแสร้งจะถูกเห็นตามที่พวกเขาเป็นคือเป็นผู้ติดสอยห้อยตามที่ไม่ได้ยึดติดกับพระเยซูอย่างแท้จริง ช่วงเวลาหนึ่งที่ทั้งเปโตรและยูดาสมีความเหมือนกันในการเดินกับพระคริสต์ แต่เปโตรนั้นยึดติดกับเถา ส่วนยูดาสนั้นไม่ได้ยึดติดกับเถา

ยอห์นกล่าวซ้ำว่าแขนงที่เหี่ยวแห้งมีหลักการอย่างนี้คือ “พวกเขาออกไปจากพวกเรา แต่ที่จริงแล้วเขาไม่ใช่พวกเรา เพราะถ้าใช่เขาก็คงอยู่กับเราต่อไป แต่การที่เขาจากไปแสดงว่าในพวกเขาไม่มีสักคนเดียวที่เป็นพวกเรา” (1 ยอห์น 2:19)

การพิสูจน์อย่างหนึ่งของความรอดคือความมุ่งมั่นหรือการติดสนิทกับพระคริสต์อย่างถาวร ผู้ที่ได้รับความรอดจะเดินกับพระคริสต์อย่างต่อเนื่อง (ดูวิวรณ์ 2:26) สิ่งนี้คือเขาจะ “ติดสนิท” หรือยังคงอยู่ในพระองค์ พระเจ้าจะทำให้พระราชกิจของพระองค์สำเร็จในพวกเขา (ฟิลิปปี 1:6) แล้วพวกเขาจะทำให้พระคุณของพระเจ้าเกิดผลมากมาย (ยอห์น 15:5) ผู้ที่หลงหายไปหันหลังให้กับพระคริสต์หรือล้มเหลวที่จะติดสนิทนั้น แสดงให้เห็นง่ายๆ ว่าพวกเขาขาดความเชื่อแห่งการช่วยให้รอด การติดสนิทไม่ใช่สิ่งที่ช่วยเราให้รอด แต่เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเราได้รับความรอดแล้ว

การพิสูจน์การติดสนิทกับพระคริสต์ (ยกตัวอย่างเช่น การพิสูจน์ว่าคนคนหนึ่งนั้นได้รับความรอดอย่างแท้จริงและไม่ได้เพียงแค่เสแสร้ง) นั้นรวมถึงการเชื่อฟังพระบัญชาของพระคริสต์ (ยอห์น 15:10, 1 ยอห์น 3:24) ทำตามตัวอย่างของพระเยซู (1 ยอห์น 2:6) ดำเนินชีวิตที่ปราศจากการทำบาปเป็นนิสัย (1 ยอห์น 3:6) และมีความตระหนักถึงการทรงพระชนอยู่ของพระเจ้าในชีวิตของผู้นั้น (1 ยอห์น 4:13)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

การติดสนิทกับพระคริสต์หมายความว่าอย่างไร ?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries