settings icon
share icon
คำถาม

เราสามารถเรียนรู้อะไรจากชีวิตของทิโมธี

คำตอบ


ทิโมธีเป็นบุคคลผู้ได้รับจดหมายสองฉบับในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ เนื่องจากมีการจดจำไว้ในชื่อของเขาว่าเป็นลูกของพ่อที่เป็นชาวกรีกและแม่ที่เป็นชาวยิว เขาเข้าร่วมกับเปาโลระหว่างการเดินทางเป็นมิชชันนารีครั้งหลังๆ ของเปาโล เปาโลกล่าวว่าทิโมธีเป็น “บุตรที่แท้จริงของข้าพเจ้าในความเชื่อ” (1 ทิโมธี 1:2) เมื่อเขาเข้าร่วมกับเปาโล เขาอาจจะอยู่ในช่วงวัยรุ่นตอนปลายหรือช่วงอายุยี่สิบต้นๆ แต่ก็โด่ดเด่นในเรื่องความสัตย์ซื่อ และทำให้พวกผู้ใหญ่สังเกตเห็นเขาในด้านนี้ เขาอาจจะได้ยินและตอบสนองต่อข่าวประเสริฐเมื่อเปาโลผ่านมาทางเมืองเดอร์บีและเมืองลิสตราในการเดินทางเป็นมิชชันนารีครั้งแรกของเขา แต่เราก็ไม่ทราบอย่างแน่ชัด ทิโมธีรับใช้โดยการเป็นตัวแทนของเปาโลในหลายคริสตจักร (1 โครินธ์ 4:17, ฟิลิปปี 2:19) และต่อมาเขาได้เป็นศิษยาภิบาลในเมืองเอเฟซัส (1 ทิโมธี 1:3) นอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึงทิโมธีว่าอยู่กับเปาโลเมื่อเปาโลเขียนจดหมายหลายฉบับในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ได้แก่ พระธรรม 2 โครินธ์ พระธรรมฟิลิปปี พระธรรมโคโลสี พระธรรม 1 และ 2 เธสะโลนิกา รวมถึงพระธรรมฟีเลโมน

เปาโลกล่าวว่าทิโมธีมี “ความเชื่ออย่างจริงใจ” เป็นความเชื่อเดียวกันที่อยู่ในมารดาและยายของเขา (2 ทิโมธี 1:1-5) ยูนีสและโลอิสเตรียมหัวใจของทิโมธีให้ยอมรับพระคริสต์โดยการสอนพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมให้กับเขาและเตรียมเขา “ตั้งแต่เด็กมาแล้ว” ให้รู้จักพระเมสสิยาห์เมื่อพระองค์ปรากฏตัว (2 ทิโมธี 3:15) เมื่อเปาโลมาเทศนาสั่งสอนเรื่องของพระคริสต์ ทั้งสามคนก็รับการสั่งสอนของเขาและยอมจำนนชีวิตของตัวเองเพื่อพระผู้ช่วยให้รอด เราเช่นเดียวกันต้องเตรียมลูกๆ ของเราให้พร้อมเมื่อพระคริสต์ทรงทำงานในหัวใจของพวกเขา พวกเขาต้องรู้จักแยกแยะแรงดึงทางจิตวิญญาณของพวกเขาซึ่งมาจากพระผู้ช่วยให้รอดและวิธีการเดียวที่จะทำอย่างนั้นคือทำตามตัวอย่างของยูนีสและโลอิสแล้วสอนพระวจนะของพระเจ้าแก่ลูกๆ ของเรา

ในจดหมายฉบับแรกของเปาโลที่ส่งถึงทิโมธี เขามอบคำแนะนำและแนวทางในการเป็นผู้นำคริสตจักรให้แก่ทิโมธี นอกจากนี้เปาโลยังกระตุ้นทิโมธีไม่ให้ปล่อยให้ผู้อื่นดูถูกเขาเนื่องจากอายุที่ยังน้อยของเขา แต่ให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เชื่อคนอื่น “ในด้านวาจาและการประพฤติ ทั้งในด้านความรัก ความเชื่อ และความบริสุทธิ์” (1 ทิโมธี 4:12) เปาโลบอกทิโมธีให้อุทิศตัวในการอ่านพระคัมภีร์ ตักเตือน และสั่งสอน รวมถึงไม่ละเลยของประทานที่เขาได้รับ เปาโลยังแนะนำทิโมธีให้หมั่นสังเกตตัวเขาเองอย่างใกล้ชิด คำแนะนำเหล่านี้ยังคงมีความสำคัญกับผู้เชื่อในทุกวันนี้ เช่นเดียวกันเราเองก็ถูกเรียกให้ “ใฝ่หาความชอบธรรม ทางพระเจ้า ความเชื่อ ความรัก ความทรหดอดทน และความสุภาพอ่อนโยน จงต่อสู้อย่างเต็มที่เพื่อความเชื่อ จงยึดชีวิตนิรันดร์ให้มั่น คือชีวิตที่พระเจ้าทรงเรียกให้ท่านไปรับ ในตอนที่ท่านกล่าวคำยอมรับอันดีต่อหน้าพยานหลายคน” (1 ทิโมธี 6:11-12)

ดูเหมือนว่าทิโมธีมีอาการป่วยแบบเรื้อรังที่ต้องได้รับการดูแล (1 ทิโมธี 5:23) เปาโลให้คำปรึกษาเขาในการเปลี่ยนวิธีการกินเพื่อช่วยบรรเทาอาการของเขา จากตัวอย่างนี้เราเรียนรู้ว่าไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าเสมอที่จะรักษาคนคนหนึ่งอย่างอัศจรรย์คือ บางครั้งการรักษาอาจเกิดขึ้นผ่านวิธี “ธรรมชาติ” หรือบางครั้งอาจไม่มีการรักษาใดๆ เกิดขึ้นเลย

จดหมายฉบับที่สองของเปาโลถึงทิโมธีนั้น เปาโลเตือนทิโมธีเกี่ยวกับผู้สอนเทียมเท็จที่เขาจะต้องเผชิญ และบอกให้เขายึดมั่นสิ่งที่เขาได้เรียนรู้มาเพราะเขารู้จักอุปนิสัยของผู้ที่เขาได้เรียนรู้มาจากนั่นก็คือตัวเปาโลเอง แม่ของเขา และยายของเขา (2 ทิโมธี 3:14-15) ความจริงที่ทิโมธีได้รับการสอนมาตั้งแต่เด็กคือ ความจริงเกี่ยวกับบาปและความจำเป็นที่เราต้องการพระผู้ช่วยให้รอดนั้นทำให้เขา “มีปัญญาที่จะมาถึงความรอดได้” (2 ทิโมธี 3:15) ในฐานะพ่อแม่ เราต้องเตรียมลูกๆ ของเราให้รู้จักแยกแยะความจริงออกจากความผิดพลาด และในฐานะผู้เชื่อเราต้องยืนหยัดอย่างมั่นคงในความจริงที่เราได้เรียนรู้โดยที่ไม่ตกใจหรือหวั่นไหวจากฝั่งตรงข้ามหรือผู้สอนเท็จ

เปาโลยังบอกทิโมธีให้ “พยายามอย่างสุดกำลังที่จะให้ตัวท่านเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงรับรอง เป็นคนงานที่ไม่ต้องอับอาย และใช้ถ้อยคำแห่งความจริงอย่างถูกต้อง” (2 ทิโมธี 2:15) คำแนะนำนี้มีความสำคัญสำหรับคริสเตียนทุกคน “พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ในการสั่งสอน การว่ากล่าวตักเตือน การแก้ไขข้อบกพร่อง และการฝึกฝนในความชอบธรรม เพื่อเตรียมคนของพระเจ้าให้พรักพร้อมสำหรับการดีทุกอย่าง” (2 ทิโมธี 3:16-17) เปาโลแนะนำทิโมธี “ลูกที่รัก” ของเขา (2 ทิโมธี 1:2) ด้วยหัวใจแห่งรัก ซึ่งอยากให้ทิโมธียืนหยัดอย่างมั่นคงในความเชื่อของเขาเองและเป็นผู้นำให้กับผู้เชื่อคนอื่นๆ เช่นเดียวกัน ทิโมธีแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเขานั้นสัตย์ซื่อ เราเองก็ควรเดินตามแบบอย่างของเขาEnglishกลับสู่หน้าภาษาไทย

เราสามารถเรียนรู้อะไรจากชีวิตของทิโมธี
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries