settings icon
share icon
คำถาม

: ฟีลิปคือใครในพระคัมภีร์

คำตอบ


: ในพระคัมภีร์มีบุคคลที่ชื่อฟีลิปปรากฎอยู่สี่คน ฟีลิปเป็นชื่อของโอรสสองคนของกษัตริย์เฮโรดมหาราชจากภรรยาคนละคนกัน (ลูกา 3:1 และมัทธิว 14:3) ฟีลิปอีกสองคนในพระคัมภีร์เป็นผู้รับใช้ของพระคริสต์และมีบทบาทสำคัญในคริสตจักรยุคแรกได้แก่ ฟีลิปที่เป็นสาวกและอัครทูตของพระคริสต์ และฟีลิปผู้ประกาศข่าวประเสริฐ

สาวกที่ชื่อฟีลิปพร้อมกับเปโตรและอันดรูว์มาจากเมืองเบธไซดาในแคว้นกาลิลี (ยอห์น 1:44; 12:21) พระเยซูทรงเรียกฟีลิปซึ่งเคยเป็นสาวกของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา (ยอห์น 1:43) แล้วฟีลิปก็ไปพบนาธานาเอลและเล่าเรื่องพระเยซูให้เขาฟัง นาธานาเอลก็มาเป็นสาวกของพระเยซูเช่นเดียวกัน พระคัมภีร์ไม่มีรายละเอียดชีวประวัติเกี่ยวกับฟีลิปหรือสาวกคนอื่นๆ มากนัก แต่ยอห์นบันทึกหลายครั้งที่ฟีลิปพูดคุยกับพระเยซู

การกระทำครั้งแรกที่บันทึกไว้ของฟีลิปในฐานะสาวกของพระเยซูคือการไปบอกนาธานาเอลเพื่อนของเขา ต่อมาคนต่างชาติบางคนเข้ามาหาฟีลิป โดยเฉพาะชาวกรีกจากเบธไซดาซึ่งขอให้ฟีลิปแนะนำพวกเขาให้รู้จักพระเยซู (ยอห์น 12:20–22) ฟีลิปเป็นสาวกที่คำนวณจำนวนเงินที่จะเลี้ยงคน 5,000 คน (ยอห์น 6:7) หลังจากอาหารมื้อสุดท้าย ฟีลิปขอให้พระเยซูทรงสำแดงพระบิดาแก่พวกเขา ซึ่งนำไปสู่พระดำรัสของพระเยซูที่ว่า “ผู้ที่ได้เห็นเราก็ได้เห็นพระบิดา” (ยอห์น 14:8–9) ครั้งสุดท้ายที่พระคัมภีร์กล่าวถึงฟีลิปนั่นคือสาวกคนหนึ่งที่มารวมตัวกันในกรุงเยรูซาเล็มเพื่ออธิษฐานหลังจากการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า (กิจการ 1:13) สิ่งที่เล่าต่อกันมาได้ระบุไว้ว่าฟีลิปไปที่ฟรีเจีย (ประเทศตุรกีในปัจจุบัน) ในฐานะมิชชันนารีและถูกทรมานจนตายที่เมืองฮีเอราบุรี

ฟีลิปอีกคนหนึ่งมักได้รับการแยกจากฟีลิปสาวกของพระเยซูด้วยชื่อ “ฟีลิปผู้ประกาศข่าวประเสริฐ” หรือ “ฟีลิปมัคนายก” บ่อยครั้งมีการสันนิษฐานว่าฟีลิปคนนี้เป็นหนึ่งในชายเจ็ดสิบสองคนที่พระเยซูทรงส่งออกไปในลูกา 10:1 แม้ว่าพระคัมภีร์จะไม่ได้ระบุความเชื่องโยงนั้นอย่างชัดเจน แต่ที่ทราบแน่ชัดคือฟีลิปเป็นหนึ่งในมัคนายกทั้งเจ็ดที่ได้รับเลือกให้รับใช้ในคริสตจักรกรุงเยรูซาเล็ม (กิจการ 6:5) ฟีลิปมีใจที่จะประกาศข่าวประเสริฐและเมื่อ “การข่มเหงครั้งใหญ่” เกิดขึ้นในกิจการ 8:1 ฟีลิปออกจากกรุงเยรูซาเล็มเพื่อมาเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐในสะมาเรีย (กิจการ 8:5–12) หลังจากที่คริสตจักรในสะมาเรียเริ่มต้นขึ้น พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงใช้ฟีลิปเพื่อนำข่าวประเสริฐไปสู่ขันทีชาวเอธิโอเปีย ซึ่งเป็นสมาชิกในราชสำนักของพระนางคานดาสีพระราชินีชาวเอธิโอเปีย ฟีลิปพบขันทีนั่งอยู่ในรถม้า กำลังอ่านพระธรรมอิสยาห์และพยายามทำความเข้าใจถ้อยคำของผู้พยากรณ์ ฟีลิปเสนอที่จะอธิบายให้และขันทีก็เชิญให้เขาขึ้นมานั่ง ในที่สุดขันทีก็ได้รับความรอดและรับบัพติศมา (กิจการ 8:26–39) ทันทีหลังจากให้บัพติศมา พระวิญญาณของพระเจ้าได้ทรงนำฟีลิปไปที่อาโซทัส ซึ่งเขายังคงประกาศข่าวประเสริฐในเมืองต่างๆ จากที่นั่นไปถึงเมืองซีซารียา (กิจการ 8:40)

ยี่สิบปีต่อมามีการกล่าวถึงฟีลิปอีกครั้งโดยยังอยู่ในซีซารียา (กิจการ 21:8–9) เปาโล ลูกา และคนอื่นๆ กำลังเดินทางไปกรุงเยรูซาเล็ม และพวกเขาก็แวะไปที่บ้านของฟีลิปในเมืองซีซารียา พวกเขาพักอยู่กับฟีลิปเป็นเวลาหลายวัน ฟีลิปมีลูกสาวที่ยังไม่ได้แต่งงานสี่คนในเวลานั้น ซึ่งทุกคนมีของประทานแห่งการเผยพระวจนะ และนั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่พระคัมภีร์กล่าวถึงฟีลิปผู้ประกาศข่าวประเสริฐEnglishกลับสู่หน้าภาษาไทย

: ฟีลิปคือใครในพระคัมภีร์
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries