settings icon
share icon
คำถาม

พระเยซูเป็นพระผู้สร้างหรือไม่

คำตอบ


พระธรรมปฐมกาล 1:1 กล่าวว่า "พระเจ้าทรงสร้างสวรรค์เเละเเผนดินโลก" จากนั้นพระธรรมโคโลสี 1:16 ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่าพระเจ้าทรงสร้าง "ทุกสิ่ง" ผ่านพระเยซูคริสต์ ดังนั้นคำสอนที่ชัดเจนของพระคัมภีร์ก็คือว่าพระเยซูเป็นผู้ทรงสร้างจักรวาล

ความลึกลับของพระเจ้าแห่งตรีเอกานุภาพเป็นสิ่งเข้าใจยากถึงอย่างนั้นคือหนึ่งในหลักคำสอนที่เปิดเผยในพระคัมภีร์ โดยในพระคัมภีร์นั้นทั้งพระเจ้าพระบิดา และพระเยซูได้รับการเรียกว่า ผู้เลี้ยงเเกะ ผู้พิพากษา เเละพระผู้ช่วยให้รอด ซึ่งทั้งคู่ได้รับการเรียกว่า ผู้ซึ่งเขาเองได้เเทง เหมือนในข้อพระคัมภีร์ (เศคาริยาห์ 12:10) พระเยซูคริสต์ทรงสะท้อนพระสิริของพระเจ้าพระบิดาโดยมีพระลักษณะเดียวกันอย่างชัดเจน (ฮีบรู 1:3) มีการเข้าใจว่าสิ่งที่พระบิดาทรงทำนั้นพระบุตรและพระวิญญาณก็ทรงกระทำด้วย รวมทั้งในทางกลับกัน โดยทั้งสามพระองค์อยู่ในข้อตกลงที่สมบูรณ์ในทุกๆ ขณะ เเละทั้งสามก็เท่ากับพระเจ้าองค์เดียว (เฉลยธรรมบัญญัติ 6:4) การรับรู้ว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าเเละมีคุณลักษณะทั้งหมดของพระเจ้านั้นช่วยพวกเราให้เข้าใจพระเยซูคริสต์ในฐานะพระผู้สร้าง

"ในปฐมกาลพระวาทะทรงดำรงอยู่ และพระวาทะทรงอยู่กับพระเจ้า และพระวาทะทรงเป็นพระเจ้า" (ยอห์น1:1) มีสามสิ่งที่สำคัญในพระธรรมตอนนี้เกี่ยวกับพระเยซูเเละพระบิดาคือ 1) "พระเยซูได้ทรงอยู่ในปฐมกาล" พระองค์ทรงสถิตเมื่อมีการทรงสร้าง พระเยซูทรงดำรงอยู่นิรันดร์กาลกับพระเจ้า 2) พระเยซูทรงเเตกต่างอย่างชัดเจนจากพระบิดา พระองค์ทรง "อยู่กับ" พระเจ้า 3) "พระเยซูทรงเป็นเหมือนพระเจ้าตามพระลักษณะ ดังนั้นพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า"

พระธรรมฮีบรู 1:2 กล่าวว่า "แต่ในวาระสุดท้ายนี้พระองค์ตรัสกับเราทางพระบุตร ผู้ที่พระองค์ทรงตั้งให้เป็นทายาทรับสิ่งทั้งปวง พระเจ้าทรงสร้างจักรวาลทางพระบุตร" พระเยซูคริสต์คือตัวแทนของพระเจ้าพระผู้สร้าง โลกถูกสร้างผ่านทางพระองค์ พระบิดาและพระบุตรมีสองหน้าที่ซึ่งแตกต่างกันในการทรงสร้างแต่ทรงทำงานรวมกันเพื่อให้เกิดจักรวาล ยอห์น กล่าวว่า "ทุกสิ่งถูกสร้างโดย [พระเยซู] เเละนอกเหนือจาก [พระเยซู] ไม่มีสักสิ่งที่ได้เป็นมา" (ยอห์น 1:3 และเพิ่มเติมโดยผู้เขียน) อัครทูตเปาโลกำชับว่า "เเต่ว่าสำหรับพวกเรานั้นมีพระเจ้าองค์เดียว คือ พระบิดาเเละสิ่งสารพัดทั้งปวงบังเกิดขึ้นจากพระองค์เเละเราเป็นมาเพื่อพระองค์เเละเรามีพระเยซูคริสต์เจ้าองค์เดียวเเละสิ่งสารพัดก็เกิดขึ้น โดยพระองค์เเละเราก็เป็นมาโดยพระองค์" (1 โครินธ์ 8:6)

พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ซึ่งเป็นบุคคลที่สามของตรีเอกานุภาพก็เป็นตัวเเทนในการทรงสร้างเช่นกัน (ปฐมกาล 1:2) ในเมื่อคำในภาษาฮีบรูสำหรับ "พระวิญญาณ" มักจะเเปลว่า "ลม" หรือ "ลมหายใจ" เราจะเห็นกิจกรรมของทั้งสามบุคคลในตรีเอกานุภาพในหนึ่งข้อคือ "โดยพระวจนะของพระเจ้า ฟ้าสวรรค์ก็ถูกสร้างขึ้นมากับบริวารทั้งปวงก็ด้วยลมพระโอษฐ์ของพระองค์" (สดุดี 33:6) หลังจากได้ศึกษาพระคำอย่างถี่ถ้วน พวกเราสามารถสรุปความว่าพระเจ้าพระบิดาคือพระผู้สร้าง (สดุดี 102:25) เเละพระองค์ทรงสร้างโดยผ่านทางพระเยซู พระบุตรของพระเจ้า (ฮีบรู 1:2)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระเยซูเป็นพระผู้สร้างหรือไม่
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries