settings icon
share icon
คำถาม

มันเป็นไปได้ไหมที่จะรู้ว่าเมื่อไหร่พระเยซูจะเสด็จกลับมา?

คำตอบ


มัทธิว 24:36-44 “แต่วันนั้น โมงนั้น ไม่มีใครรู้ ถึงบรรดาทูตสวรรค์หรือพระบุตรก็ไม่รู้ รู้แต่พระบิดาองค์เดียว ด้วยสมัยของโนอาห์ได้เป็นอย่างไร เมื่อบุตรมนุษย์เสด็จมาก็จะเป็นอย่างนั้น เพราะว่าเมื่อก่อนวันน้ำท่วมนั้น คนทั้งหลายได้กินและดื่มกัน ทำการสมรสและยกให้เป็นสามีภรรยากัน จนถึงวันที่โนอาห์เข้าในนาวา และน้ำท่วมมากวาดเอาเขาไปสิ้น โดยไม่ทันรู้ตัวฉันใด เมื่อบุตรมนุษย์จะเสด็จมาก็จะเป็นฉันนั้น เมื่อนั้นชายสองคนอยู่ที่ทุ่งนา จะทรงรับคนหนึ่ง ทรงละคนหนึ่ง หญิงสองคนโม่แป้งอยู่ที่โรงโม่ จะทรงรับคนหนึ่ง ทรงละคนหนึ่ง เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวังอยู่ เพราะท่านไม่รู้ว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านจะเสด็จมาเวลาไหน จงจำไว้ว่า ถ้าเจ้าของบ้านล่วงรู้ได้ว่าขโมยจะมายามไหน เขาจะตื่นอยู่และระวัง ไม่ให้ทะลวงเรือนของเขาได้ เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเตรียมพร้อมไว้ เพราะในโมงที่ท่านไม่คิดไม่ฝันนั้น บุตรมนุษย์จะเสด็จมา”

มองทีแรก ข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ดูเหมือนจะให้คำตอบที่ชัดเจนถูกต้องต่อคำถามนั้น ไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าเมื่อไหร่พระเยซูจะเสด็จกลับมา อย่างไรก็ตาม ข้อพระคัมภีร์เหล่านั้นไม่ได้บอกว่า เคยมีใครที่จะสามารถรู้ว่าเมื่อไหร่พระเยซูจะเสด็จกลับมา นักวิชาการพระคัมภีร์ส่วนใหญ่จะบอกว่า พระเยซูตอนนี้ทรงเป็นที่ยกย่องสรรเสริญในสวรรค์ ทรงรู้กำหนดเวลาของการเสด็จกลับมาของพระองค์ แสดงให้เห็นว่าวลี "ไม่แม้แต่พระบุตร" ไม่ได้หมายความว่าพระเยซูจะไม่มีทางรู้ว่าเมื่อไหร่พระองค์จะเสด็จกลับมาในทำนองเดียวกัน ก็เป็นไปได้ว่าใน ขณะที่พระธรรมมัทธิว 24: 36-44 แสดงให้เห็นว่าไม่มีใครในเวลานั้นสามารถรู้กำหนดเวลาที่พระเยซูเสด็จกลับมา พระเจ้าทรงสามารถเปิดเผยกำหนดเวลาการเสด็จกลับมาของพระเยซูแก่ใครสักคนในอนาคต

กิจการ 1:7 “พระองค์ตรัสตอบเขาว่า “ไม่ใช่ธุระของท่าน ที่จะรู้เวลาและวาระ ซึ่งพระบิดาได้ทรงกำหนดไว้ โดยสิทธิอำนาจของพระองค์”

พระเยซูตรัสเช่นนี้หลังจากที่เหล่าสาวกถามพระองค์ว่า พระองค์จะทรงกลับมาบูรณะราชอาณาจักรของพระองค์แก่ชนชาติอิสราเอลหรือไม่ นี้ก็ดูเหมือนจะยืนยันข่าวสารในพระธรรมมัทธิวบทที่ 24 ไม่ใช่ว่าเราจะรู้กำหนดเวลาที่พระเยซูเสด็จกลับมา แต่มีคำถามด้วยว่า พระธรรมตอนนี้หมายถึงการเสด็จกลับมาครั้งไหนหรือ พวกเขากำลังถามถึงการรับขึ้นไปสวรรค์หรือการเสด็จกลับมาครั้งที่สอง การกลับมาครั้งไหนไม่ใครจะรู้ได้---การรับขึ้นไปสวรรค์หรือการเสด็จกลับมาครั้งที่สองหรือทั้งสองอย่าง ในขณะที่มีการบอกว่าการรับขึ้นไปสวรรค์ใกล้มาแล้วและลึกลับ กำหนดเวลาของการเสด็จกลับมาครั้งที่สองอาจเป็นที่รู้จักได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคำทำนายวาระสุดท้าย

โดยกล่าวเช่นนั้น ให้เราเข้าใจอย่างชัดเจน เราไม่เชื่อว่าพระเจ้าได้ทรงเปิดเผยกับใครคนใด ว่าเมื่อไหร่ที่พระเยซูจะเสด็จกลับมา และเราไม่เห็นมีอะไรในพระคัมภีร์ ซึ่งบ่งชี้ว่าพระเจ้าเคยทรงเปิดเผยแก่ใครว่าเมื่อไหร่พระเยซูจะเสด็จกลับมา ในขณะที่พูดโดยตรงกับผู้คนในสมัยของพระเยซู ยังมีหลักข้อเชื่อทั่วไปอีกด้วย กำหนดเวลาเสด็จกลับมาของพระเยซู และวันสิ้นยุคไม่ใช่เรื่องที่เราจะรู้ได้ ไม่มีที่ไหนเลยในพระคัมภีร์ที่กระตุ้นให้เราพยายามที่จะกำหนดวันที่ลงไป แต่ เราต้อง "เฝ้าระวังอยู่ เพราะเราไม่ทราบว่ากำนดวันไหนที่พระเจ้าของเราจะเสด็จกลับมา" (มัทธิว 24:42) เราต้อง " เตรียมพร้อมไว้ เพราะบุตรมนุษย์จะเสด็จมาในโมงที่เราไม่ได้คาดหวังไว้" (มัทธิว 24:44) อำนาจแห่งพระดำรัสของพระเยซูลดน้อยถอยไป ถ้าหากจะมีเวลาในอนาคตบางคนจะสามารถกำหนดได้ว่าเมื่อไหร่ที่พระองค์จะเสด็จกลับมา ถ้าหากเราค้นพบกำหนดเวลาได้ ก็ไม่จำเป็นต้อง "เฝ้าระวังอยู่" หรือ "เตรียมพร้อม" ดังนั้นโดยนึกถึงหลักข้อเชื่อในพระธรรม มัทธิว 24: 36-44 ก็เป็นไปไม่ได้สำหรับใครสักคนที่จะรู้กำหนดวันที่พระเยซูจะเสด็จกลับมา แม้จะมีหลักความเชื่อตามพระคัมภีร์ที่ชัดเจน คนมากมายตลอดประวัติศาสตร์คริสเตียนได้พยายามที่จะพยากรณ์วันที่พระเยซูจะเสด็จกลับมา

วันต่างๆมากมายได้รับการเสนอขึ้นมา และวันทั้งหมดเหล่านั้นก็ผิดพลาดหมด เร็วๆ นี้ที่ผ่านมามีวันที่เสนออยู่สองวันคือ: วันที่ 21 พฤษภาคม ค.ศ. 2011 และวันที่ 21 ธันวาคม ค.ศ. 2012 วันที่ 21 ธันวาคม ค.ศ. 2012 เป็นวันที่มีความเกี่ยวข้องกับปฏิทินมายัน โดยไม่มีข้อมูลในพระคัมภีร์มาใช้เป็นหลักฐาน วันที่ 21 พฤษภาคม ค.ศ. 2011 "วันแห่งการพิพากษา" เป็นวันที่ถูกเสนอโดย นายแฮโรลด์แคมป์ปิ้ง แห่งสถานีวิทยุแฟมิลี่ ควรจะตั้งข้อสังเกตว่า นายแฮโรลด์ แคมป์ปิ้ง ก่อนหน้านี้ได้ทำนายว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาในปี ค.ศ. 1994 เห็นได้ชัดว่านายแคมป์ปิ้ง ผิดพลาด นายแคมป์ปิ้ง อ้างว่ามีหลักฐานสำหรับวันที่ 21 พฤษภาคม ค.ศ. 2011 ในพระคัมภีร์ โดยการสมมุติเอาวันที่ในปี 4990 ก่อนคริสต์กาลเพราะน้ำท่วมโลกครั้งใหญ่ และจากนั้นได้ประยุกต์ใช้ "วันเดียวของพระเจ้าเป็นเหมือนกับพันปี" จากพระธรรม 2 เปโตร 3: 8 ถึงเจ็ดวันในพระธรรมปฐมกาล 7: 4 แล้วนับถอยหลัง 7,000 ปีจากปี ก.ค.ศ. 4990 ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือปีค.ศ. 2011

ปฐมกาล 7:4 “เพราะว่าอีกเจ็ดวันเราจะทำให้ฝนตก บนแผ่นดินสี่สิบวันสี่สิบคืน บรรดาสัตว์ที่มีชีวิตซึ่งเราสร้างมานั้น เราจะทำลายล้างเสียจากพื้นแผ่นดิน”

จากนั้น โดยยึดตาม "วันที่สิบเจ็ดของเดือนที่สอง" จากปฐมกาล 7:11 และการใช้ปฏิทินชาวฮีบรู จึงตกลงเอาวันที่ 21 พฤษภาคม ปฐมกาล 7:11 “เมื่อโนอาห์มีอายุได้หกร้อยปีในเดือนที่สองวันที่ สิบเจ็ดของเดือนนั้น ในวันนั้นเองน้ำจากบาดาลก็พลุ่งขึ้นมาตามธารทุกสาย และช่องฟ้าก็เปิด” ดังนั้น ระเบียบวิธีการของนายแคมป์ปิ้ง ถูกต้องหรือไม่

ประการแรก นายแคมป์ปิ้ง เพิกเฉยต่อครึ่งหลังของพระธรรม 2 เปโตร 3: 8 ไปอย่างง่ายดาย "และพันปีก็เป็นเหมือนกับวันเดียว" นอกจากนี้ พระธรรม 2 เปโตร 3: 8 ไม่ได้เตรียมวิธีการกำหนดวันเวลาสิ้นสุด แต่พระธรรม 2 เปโตร 3: 8 เป็นเพียงการบอกว่า พระเจ้าทรงอยู่เหนือและข้ามเวลา พระเจ้าทรงไร้กาลเวลา ไม่มีที่สิ้นสุด และชั่วนิรันดร์

ประการที่สองไม่มีอะไรในบริบทของพระธรรมปฐมกาลที่ 7: 4-11 ที่บ่งชี้ว่า "เจ็ดวัน" และ "วันที่สิบเจ็ดเดือนที่สอง" ต้องถูกตีความว่าเป็นการนำไปใช้กับสิ่งใดที่ไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าทรงตรัสเฉพาะกับโนอาห์ ประการที่สามน้ำท่วมโลกครั้งใหญ่ถูกกำหนดวันในปี 4990 ก่อนคริสตกาลซึ่งไม่แน่นอนอย่างที่สุด โดยไม่มีหลักฐานในพระคัมภีร์ที่ชัดเจน

การคำนวณของนายแคมป์ปิ้งวันที่ 21 พฤษภาคม ค.ศ. 2011 ล้มเลิกไป ภายใต้การตรวจสอบข้อเท็จจริงตามพื้นฐานพระคัมภีร์มากที่สุด ตอนนี้ เป็นไปได้ไหมที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาวันที่ 21 พฤษภาคม ค.ศ. 2011 ใช่ แต่มันก็เป็นไปได้ว่าพระองค์อาจจะเสด็จกลับมาในวันอื่น ระเบียบวิธีกำหนดวันที่เป็นพิเศษของนาย แฮโรลด์ แคมป์ปิ้งถูกต้องตามพระคัมภีร์หรือไม่ ไม่เลย ไม่ได้เป็นไปตามนั้น น่าเศร้าใจที่ว่านายแคมป์ปิ้งและคนอื่น ๆ ก็จะคำนวณวันที่ใหม่ในอนาคต และจะพยายามที่จะชี้แจงความผิดพลาดโดย "ข้อผิดพลาดตามสูตร" หรือบางสิ่งต่อผลนั้น

ประเด็นสำคัญคือ (1) ไม่มีที่ไหนเลยในพระคัมภีร์ที่หนุนใจให้เราพยายามที่จะค้นหากำหนดเวลาเสด็จกลับมาของพระเยซู และ (2) พระคัมภีร์ไม่ให้ข้อมูลที่ชัดเจนที่จะสามารถกำหนดเวลาเสด็จกลับมาของพระเยซู ยิ่งกว่านั้น การคำนวณแบบเอะอะไม่คาดเดาไม่แน่นอนเพื่อกำหนดเวลาที่พระเยซูจะเสด็จกลับมา พระคัมภีร์หนุนใจให้เรา "คอยเฝ้าดู" และ "เตรียมพร้อม" ความจริงที่ว่าวันที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาไม่สามารถรู้ได้ ควรเร้าใจให้เราใช้ชีวิตอยู่ทุกวันโดยพิจารณาถึงว่าพระคริสต์ใกล้จะเสด็จกลับมา English



กลับสู่หน้าภาษาไทย

มันเป็นไปได้ไหมที่จะรู้ว่าเมื่อไหร่พระเยซูจะเสด็จกลับมา?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries