settings icon
share icon
คำถาม

คริสเตียนควรมีอาวุธเป็นของตัวเองหรือไม่

คำตอบ


เนื่องจากระดับความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นในโลกของเราและการยกย่องสันติภาพในพระคัมภีร์ จึงมีการถกเถียงกันอย่างมากท่ามกลางคริสเตียนว่าเป็นการเหมาะสมหรือไม่ที่คริสเตียนจะมีอาวุธเป็นของตัวเอง อย่างไรก็ตามการมองพระคัมภีร์อย่างครอบคลุมจะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการปฏิบัติทางประวัติศาสตร์ที่บอกให้ทราบถึงปัญหานี้ในปัจจุบัน

เรามีตัวอย่างของอัครทูตซึ่งเป็นเจ้าของอาวุธ โดยในคืนที่พระเยซูถูกทรยศพระองค์ทรงขอให้ผู้ติดตามของพระองค์นำดาบไปด้วย พวกเขามีดาบสองเล่มซึ่งพระเยซูตรัสยืนยันว่าเพียงพอแล้ว (ลูกา 22:37-39) ขณะพระเยซูถูกจับกุม เปโตรก็ชักดาบฟันหูบ่าวคนหนึ่งของมหาปุโรหิตออก (ยอห์น 18:10) พระเยซูทรงรักษาชายคนนั้นทันที (ลูกา 22:51) และสั่งให้เปโตรเก็บอาวุธของเขา (ยอห์น18:11) เปโตรผู้เป็นเจ้าของอาวุธนั้นไม่ได้โดนตำหนิ แต่เป็นเพียงการใช้มันแบบเฉพาะทางของเขาเท่านั้น

อีกโอกาสหนึ่ง ทหารมารับบัพติศมาโดยยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา เมื่อถูกถามว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้มีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้า ยอห์นบอกพวกเขาว่า "อย่าข่มขู่เอาเงินและอย่าใส่ร้ายใคร จงพอใจกับค่าจ้างของตน” (ลูกา 3:14) ยอห์นไม่ได้บอกพวกเขาให้วางอาวุธลง

และต่อมาคือดาวิด ผู้สรรเสริญพระเจ้าว่า "ขอถวายสรรเสริญแด่พระยาห์เวห์ พระศิลาของข้าพเจ้า ผู้ทรงฝึกมือของข้าพเจ้าให้ทำศึกฝึกนิ้วของข้าพเจ้าให้สู้รบ" (สดุดี 144:1) ในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมมีตัวอย่างอื่นๆ มากมายเกี่ยวกับชายซึ่งติดสนิทกับพระเจ้าที่เป็นเจ้าของและใช้อาวุธ ซึ่งมักจะอยู่ในบริบทของการทำสงคราม

พระคัมภีร์ไม่เคยห้ามไม่ให้คริสเตียนมีอาวุธ แต่มีหลักการบางประการที่ต้องพิจารณา ประการแรกคริสเตียนได้รับการเรียกให้เป็นผู้สร้างสันติ (มัทธิว 5:9) คริสเตียนที่พิจารณาจะซื้ออาวุธควรพิจารณาร่วมกับการอธิษฐานว่าการทำเช่นนั้นจะช่วยในการสร้างสันติหรือไม่

ประการที่สองคริสเตียนควรเป็นเจ้าของอาวุธเพื่อจุดประสงค์ที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้าเท่านั้น (1 โครินธ์ 10:23) การใช้อาวุธในการล่าสัตว์ การทหาร หรือการบังคับใช้กฎหมาย หรือการป้องกันตัวอาจเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้า ถึงกระนั้นบุคคลหนึ่งควรไตร่ตรองถึงแรงจูงใจในการเป็นเจ้าของอาวุธโดยเฉพาะ

ประการที่สามคริสเตียนควรปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับปืน พระธรรมโรมบทที่ 13 บอกชัดเจนว่าผู้มีอำนาจปกครองมาจากพระเจ้าและเราต้องเชื่อฟัง มากไปกว่านี้เราต้องอธิษฐานในนามของผู้นำรัฐบาลที่ดูแลชุมชนและประเทศชาติของเรา (ทิโมธี 2:1-2)

ในท้ายที่สุดนี้ ไม่มีความบาปในการครอบครองปืนหรืออาวุธอื่นๆ อาวุธอาจมีประโยชน์และจำเป็นสำหรับบางบริบท ในเวลาเดียวกันคริสเตียนควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงแรงจูงใจและจุดประสงค์ในการเป็นเจ้าของอาวุธ และควรปฏิบัติตามพระราชบัญญัติของท้องถิ่น

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

คริสเตียนควรมีอาวุธเป็นของตัวเองหรือไม่
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries