settings icon
share icon
คำถาม

พระคัมภีร์กล่าวว่าอย่างไรเกี่ยวกับการเป็นสามีที่เป็นคริสเตียน

คำตอบ


พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้อย่างเพียงพอเท่าที่หนังสือเล่มนึงจะเขียนได้ทั้งหมดเกี่ยวกับการเป็นสามีที่เป็นคริสเตียน ในความเป็นจริงมีหนังสือหลายเล่มที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่บทความนี้จะให้ภาพรวมแบบฉบับย่อ

ภาพซึ่งชัดเจนที่สุดของการเป็นสามีที่เป็นคริสเตียนแสดงให้เห็นในเอเฟซัส 5:15–33 นี่คือหัวใจของการนำคำสอนของอัครทูตเปาโลมาประยุกต์ใช้ว่าการอยู่ในพระคริสต์หมายความว่าอย่างไร ซึ่งก็คือการมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้า คำสอนของเปาโลที่มีที่ให้ไว้กับภรรยาซึ่งเป็นคริสเตียนเริ่มต้นในข้อ 23 โดยอธิบายว่าเธอต้องยอมรับสามีของเธอว่าเป็นผู้นำในแบบที่พระคริสต์ทรงมีต่อคริสตจักรอันเป็นที่รักของพระองค์ สองประโยคต่อมา (ข้อ 25) เปาโลกล่าวโดยตรงถึงสิ่งเดียวกันนี้กับสามีที่เป็นคริสเตียน ดังนั้นแบบอย่างของคริสเตียนสำหรับความประพฤติของสามีก็คือพระเยซูคริสต์เอง กล่าวอีกนัยหนึ่งคือพระเจ้าคาดหวังให้สามีที่เป็นคริสเตียนรักภรรยาของเขาอย่างเสียสละ อย่างเต็มที่ และโดยไม่มีเงื่อนไข เช่นเดียวกับที่พระผู้ช่วยให้รอดของเรารักเรา

สามีที่เป็นคริสเตียนได้รับการคาดหวังให้เต็มใจที่จะสละทุกอย่างรวมทั้งชีวิตของเขาถ้าจำเป็นเพื่อประโยชน์และสวัสดิภาพของภรรยา แผนการของพระเจ้าคือการที่สามีและภรรยาเป็นหนึ่งเดียวกัน (มาระโก 10:8) ดังนั้นสิ่งที่สามีครอบครองก็เป็นของภรรยา ไม่มีความเห็นแก่ตัวในความรัก (1 โครินธ์ 13:5) มีแต่การให้เท่านั้น ความรู้สึกของสามีที่เป็นคริสเตียนซึ่งมีต่อภรรยาของเขานั้นเป็นมากกว่าความหลงใหล เรื่องรักใคร่ หรือความปรารถนาทางเพศ แต่ความสัมพันธ์นั้นตั้งอยู่บนความรักที่แท้จริง การสะท้อนให้เห็นพระเจ้า และวิญญาณแห่งการเสียสละที่พระเจ้าประทานให้ สามีที่เป็นคริสเตียนสนใจในสวัสดิภาพของภรรยามากกว่าของตัวเขาเอง เขาส่งเสริมสวัสดิภาพทางจิตวิญญาณของเธอในฐานะทายาทแห่งชีวิตนิรันดร์ (1 เปโตร 3:7) เขาไม่ได้ถามว่าเขาจะได้อะไรจากเธอ แต่คิดว่าเขาสามารถเป็นอะไรและทำอะไรเพื่อเธอได้บ้าง

พระธรรมเอเฟซัสบทที่ 5 ได้อธิบายว่าสามีคริสเตียนผู้เป็นที่รักนั้นเป็นเครื่องมือแห่งความรักของพระคริสต์สำหรับภรรยาของเขาอย่างไรและในขณะเดียวกันก็เป็นแบบอย่างด้านความรักของพระคริสต์ที่มีต่อคริสตจักรของพระองค์ด้วย ช่างเป็นเกียรติอะไรเช่นนี้และช่างเป็นความรับผิดชอบอะไรเช่นนี้ โดยการยอมจำนนต่อฤทธิ์อำนาจแห่งชีวิตของพระเยซูคริสต์เท่านั้นที่มนุษย์คนหนึ่งคนใดจะกระทำสิ่งซึ่งท้าทายดังกล่าวนี้ได้สำเร็จ และนี่คือเหตุผลที่เขาต้องพึ่งพาฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สถิตอยู่ในเขา (เอเฟซัส 5:18) และด้วยความเคารพต่อพระคริสต์เขาจึงยอมรับใช้ภรรยาของเขา (ข้อ 21 และเนื้อหาที่เหลือของบทนี้)

หลายครั้งสามีที่เป็นคริสเตียนก็ทำหน้าที่เป็นพ่อด้วย บทบาทของสามีและพ่อนั้นเกี่ยวพันกัน พระเจ้าสร้างชายและหญิงให้เป็นบุคคลทางเพศเพื่อวัตถุประสงค์หลายประการ ประการหนึ่งคือเพื่อประทานความปีติยินดีแก่เราในการทำให้เชื้อสายคงอยู่ต่อไป โดยการเพิ่มประชากรโลกให้มีคนรุ่นต่อรุ่นที่มีพระนามของพระเจ้าและสะท้อนพระฉายาของพระองค์ ดูปฐมกาล 1:27–28 และ 2:20–25 พร้อมด้วยเฉลยธรรมบัญญัติ 6:1–9 และเอเฟซัส 6:4 ครอบครัวซึ่งก็คือครอบครัวคริสเตียนนั้นเป็นหัวใจของแผนการของพระเจ้าสำหรับมนุษยชาติและเป็นรากฐานของสังคมมนุษย์ที่แท้จริง สามีเป็นหัวหน้าครอบครัว เช่นเดียวกับสามีที่เป็นคริสเตียนไม่สามารถรักและนำภรรยาของเขาได้หากแยกออกจากฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ด้วยเหตุเดียวกันนี้เขาก็ไม่สามารถรักและเลี้ยงดูบุตรของเขาด้วยการตักเตือนขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้เมื่อแยกออกจากฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ บทบาทสามีและพ่อมีความรับผิดชอบและมีสิทธิพิเศษที่ลึกซึ้ง เมื่อพวกเขาแสวงหาพระเจ้าและทำตามการทรงนำของพระองค์ พวกเขาจะรับใช้ครอบครัวของพวกเขาเองได้อย่างดีและนำการถวายเกียรติมาสู่พระนามของพระคริสต์Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

คำถาม พระคัมภีร์กล่าวว่าอย่างไรเกี่ยวกับการเป็นสามีที่เป็นคริสเตียน
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries