settings icon
share icon
คำถาม

พระคัมภีร์ได้ให้คำจำกัดความเกี่ยวกับครอบครัวคริสเตียนที่ดีไว้อย่างไร

คำตอบ


ครอบครัวคริสเตียนที่ดีเป็นหนึ่งในสิ่งที่สนับสนุนหลักการของพระคัมภีร์และเป็นหนึ่งในสิ่งซึ่งสมาชิกแต่ละคนเข้าใจรวมถึงประพฤติตามบทบาทหน้าที่ของเขาหรือเธอซึ่งได้รับมอบจากพระเจ้าได้สำเร็จ ครอบครัวไม่ใช่สถาบันที่ถูกออกแบบโดยมนุษย์ มันได้รับการทรงสร้างมาโดยพระเจ้าเพื่อประโยชน์ของมนุษย์ และมนุษย์ได้รับมอบหมายให้บริหารจัดการครอบครัว หน่วยของครอบครัวในทางพระคัมภีร์ขั้นพื้นฐานประกอบไปด้วยผู้ชายหนึ่งคน ผู้หญิงหนึ่งคนซึ่งก็คือภรรยาของเขา และลูกหลานหรือลูกบุญธรรมของพวกเขา ครอบครัวขยายอาจรวมถึงญาติทางสายเลือดหรือผ่านทางการแต่งงานเช่น ปู่ย่าตายาย หลานสาว หลานชาย ลูกพี่ลูกน้อง ลุงป้าน้าอา หนึ่งในหลักการข้อแรกๆ ของหน่วยของครอบครัวคือสิ่งนั้นเกี่ยวข้องกับพันธสัญญาที่ได้รับบัญชาอย่างเป็นทางการจากพระเจ้าสำหรับตลอดช่วงชีวิตของสมาชิก สามีและภรรยามีหน้าที่รับผิดชอบในการรวบรวมทัศนคติในปัจจุบันเกี่ยวกับวัฒนธรรมรอบตัวไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตาม

แน่นอนว่าความต้องการแรกของสมาชิกในครอบครัวที่เป็นคริสเตียนก็คือพวกเขาทั้งหมดนั้นเป็นคริสเตียน มีความสัมพันธ์ที่แท้จริงกับพระเยซูคริสต์ในฐานะองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของพวกเขา พระธรรมเอเฟซัส 5:22-23 จัดเตรียมคำแนะนำสำหรับสามีและภรรยาในครอบครัวคริสเตียนไว้ สามีจำเป็นที่จะต้องรักภรรยาของเขาเหมือนกับที่พระคริสต์ทรงรักคริสตจักรและภรรยาควรที่จะเคารพสามีของเธอ รวมไปถึงเชื่อฟังอย่างเต็มใจต่อความเป็นผู้นำของเขาในครอบครัว บทบาทความเป็นผู้นำของสามีควรเริ่มต้นด้วยความสัมพันธ์ทางฝ่ายวิญญาณของตัวเขาเองกับพระเจ้าและจากนั้นจึงถ่ายทอดการสั่งสอนในเรื่องคุณค่าทางฝ่ายวิญญาณไปสู่ภรรยาและลูกของเขา คือนำครอบครัวมาสู่ความจริงทางพระคัมภีร์ ผู้เป็นพ่อได้รับการสอนเพื่อเลี้ยงดูลูกของพวกเขาในการ "อบรมบุตรด้วยการสั่งสอน และการเตือนสติตามหลักขององค์พระผู้เป็นเจ้า" (เอเฟซัส 6:4) ผู้เป็นพ่อยังคงต้องจัดเตรียมสำหรับครอบครัวของเขา ซึ่งถ้าไม่ทำเขาก็ "ปฏิเสธความเชื่อ และชั่วยิ่งกว่าคนที่ไม่เชื่อเสียอีก" (1 ทิโมธี 5:8) ดังนั้นผู้ชายที่ไม่พยายามที่จะดูแลครอบครัวของเขาก็ไม่สามารถที่จะเรียกตัวเองว่าเป็นคริสเตียนได้อย่างถูกต้อง สิ่งนี่ไม่ได้หมายความว่าภรรยานั้นไม่สามารถที่จะช่วยในการสนับสนุนครอบครัวได้ พระธรรมสุภาษิตบทที่ 31แสดงให้เห็นว่าภรรยาที่ดำเนินในทางของพระเจ้าอาจจะทำแบบนั้นอย่างแน่นอน แต่ไม่ใช่ความรับผิดชอบอย่างแรกสำหรับเธอที่จะจัดเตรียมให้กับครอบครัวเพราะนั่นเป็นหน้าที่ของสามีเธอ

ได้มีการมอบผู้หญิงไว้ให้แก่ผู้ชายเพื่อวัตถุประสงค์ในการเป็นคู่อุปถัมภ์ของสามีเธอ (ปฐมกาล 2:18-20) และเพื่อให้กำเนิดลูก สามีและภรรยาที่อยู่ในชีวิตสมรสแบบคริสเตียนนั้นต้องซื่อสัตย์ต่อกันและกันตลอดทั้งชีวิต พระเจ้าทรงประกาศถึงความเสมอภาคของคุณค่าในตัวผู้ชายและผู้หญิงซึ่งได้รับการสร้างตามพระฉายของพระเจ้า ดังนั้นจึงมีค่าในสายพระเนตรของพระองค์อย่างเท่าเทียมกัน อย่างไรก็ตามนี่ไม่ได้หมายถึงว่าผู้ชายและผู้หญิงมีบทบาทในชีวิตแบบเดียวกัน กล่าวโดยปรกติแล้วผู้หญิงจะชำนาญมากกว่าในเรื่องการเลี้ยงดูและการเอาใจใส่ลูก ในขณะที่ผู้ชายจะทำได้ดีกว่าในการจัดเตรียมจัดหาและปกป้องครอบครัว ดังนั้นพวกเขาจึงมีสถานะที่เท่าเทียมกัน แต่ต่างกันตรงที่แต่ละคนมีบทบาทแตกต่างกันในการแต่งงานของคริสเตียน

การแต่งงานของคริสเตียนซึ่งก็คือพื้นฐานของครอบครัวคริสเตียน ปฏิบัติตามคำสอนทางพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ พระคัมภีร์คัดค้านมุมมองในหลากหลายวัฒนธรรมที่การหย่าร้าง การอยู่ร่วมกันโดยปราศจากการแต่งงาน และการแต่งงานกับเพศเดียวกันว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้า กิจกรรมทางเพศที่แสดงออกมาถึงมาตรฐานตามพระคัมภีร์ก็คือการแสดงออกอย่างงดงามของความรักและพันธสัญญา นอกเหนือการแต่งงานก็เป็นความบาป

ลูกๆ ได้รับหน้าที่รับผิดชอบสองประการหลักในครอบครัวคริสเตียนคือ การเชื่อฟังพ่อแม่ของพวกเขาและเคารพพ่อแม่ของพวกเขา (เอเฟซัส 6:1-3) การเชื่อฟังพ่อแม่เป็นหน้าที่ของลูกจนถึงเวลาที่พวกเขาก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ แต่การเคารพพ่อแม่คือความรับผิดชอบของพวกเขาตลอดทั้งชีวิต พระเจ้าทรงสัญญาถึงการอวยพรของพระองค์ต่อคนเหล่านั้นที่เคารพพ่อแม่ของเขา

ตามหลักการแล้วครอบครัวคริสเตียนจะมีสมาชิกทุกคนที่อยู่ภายใต้พันธสัญญาของพระคริสต์และการจัดเตรียมของพระองค์ เมื่อสามีภรรยาและลูกทุกคนประพฤติตามบทบาทที่พระเจ้าทรงประทานให้ เมื่อนั้นสันติสุขและความสามัคคีจะเข้ามาสู่บ้าน แต่ถ้าพวกเราพยายามที่จะมีครอบครัวคริสเตียนซึ่งปราศจากพระคริสต์ที่ทรงเป็นศีรษะหรือปราศจากการประพฤติตามหลักการของพระคัมภีร์ ซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าประทานให้พวกเราด้วยความรัก บ้านก็จะประสบกับความทุกข์ยาก

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระคัมภีร์ได้ให้คำจำกัดความเกี่ยวกับครอบครัวคริสเตียนที่ดีไว้อย่างไร
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries