settings icon
share icon
คำถาม

จริยธรรมคริสเตียนคืออะไร ?

คำตอบ


จริยธรรมคริสเตียนพอได้ข้อสรุปที่ถูกต้องใน โคโลสี 3:1-6 “ถ้าท่านรับการทรงชุบให้เป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระคริสต์แล้ว ก็จงแสวงหาสิ่งซึ่งอยู่เบื้องบนในที่ซึ่งพระคริสต์ทรงสถิตอยู่ คือประทับข้างขวาของพระเจ้า จงเอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องบน ไม่ใช่สิ่งซึ่งอยู่ที่แผ่นดินโลก

เพราะว่าท่านได้ตายแล้ว และชีวิตของท่านซ่อนไว้กับพระคริสต์ในพระเจ้า เมื่อพระคริสต์ผู้ทรงเป็นชีวิตของเราทรงปรากฏ ขณะนั้นท่านก็จะปรากฏพร้อมกับพระองค์ในศักดิ์ศรีด้วย เหตุฉะนั้นจงประหารโลกียวิสัยในตัวท่านเสีย มีการล่วงประเวณี การโสโครก ราคะตัณหา ความปรารถนาชั่ว และความโลภ ซึ่งเป็นการนับถือรูปเคารพ เพราะสิ่งเหล่านี้ พระอาชญาของพระเจ้าก็จะลงมา” โดยนอกเหนือจากแค่รายการคำสั่ง " จงทำ " และ " อย่าทำ " พระคัมภีร์ยังให้ คำสอนละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินชีวิตแก่เรา พระคัมภีร์คือทุกสิ่งที่เราจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับวิธีดำเนินชีวิตคริสเตียน แต่จริงๆ พระคัมภีร์ไม่ได้ครอบคลุมทุกสถานการณ์ที่เราจะเผชิญในชีวิตของเรา

แล้วมันพอที่จะรับสภาวะลำบากใจด้านจริยธรรมทุกอย่างที่เราเผชิญได้อย่างไร นั่นคือที่มาของ จริยธรรมคริสเตียน วิทยาการความรู้ให้นิยามคำว่าจริยธรรมคือ "การกำหนดหลักศีลธรรม การศึกษาด้านศีลธรรม" ดังนั้น จริยธรรมคริสเตียนจะเป็นหลักการที่มาจากความเชื่อของคริสเตียนซึ่งเราประพฤติปฏิบัติ ในขณะที่พระวจนะของพระเจ้าไม่อาจครอบคลุมทุกสถานการณ์ที่เราเผชิญตลอดชีวิตของเรา หลักความเชื่อเหล่านี้ได้ให้มาตรฐานแก่เรา ที่ต้องประพฤติปฏิบัติในสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งไม่มีคำสอนที่ชัดเจน ตัวอย่างเช่น พระคัมภีร์ไม่ได้กล่าวชัดเจนเกี่ยวกับการใช้ยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย แต่โดยพื้นฐาน หลักความเชื่อที่เราเรียนรู้ผ่านพระคัมภีร์ เราสามารถรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ผิด เพราะสิ่งหนึ่งที่พระคัมภีร์บอกเราว่า ร่างกายเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ และว่าเราควรจะ ถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายนั้น

1โครินธ์ 6:19-20 “ท่านไม่รู้หรือว่า ร่างกายของท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งสถิตอยู่ในท่าน ซึ่งท่านได้รับจากพระเจ้า ท่านไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเอง พระเจ้าได้ทรงซื้อท่านไว้แล้ว ด้วยราคาสูง เหตุฉะนั้น ท่านจงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของท่านเถิด” โดยเรารู้ว่ายาเสพติดจะมีผลต่อร่างกายของเรา--อันตรายที่เกิดแก่อวัยวะต่างๆของร่างกาย –เรารู้ว่าโดยการใช้ยาเสพติดพวกนั้น เรากำลังจะทำลายวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ แน่นอนนั่นไม่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า พระคัมภีร์ยังบอกเราด้วยว่า เราต้องปฏิบัติตามผู้มีสิทธิอำนาจที่ดำรงตำแหน่งที่พระเจ้าได้ทรงตั้งไว้ โรม13:1 “ทุกคนจงยอมอยู่ใต้บังคับของผู้ที่มีอำนาจปกครอง เพราะว่าไม่มีอำนาจใดเลยที่มิได้มาจากพระเจ้า และผู้ที่ทรงอำนาจนั้น พระเจ้าทรงแต่งตั้งขึ้น” ยาเสพติดตามหลักแล้วถูกกำหนดว่าผิดกฎหมาย เมื่อเราใช้เสพติดมัน เท่ากับเราไม่ได้ยอมฟังผู้มีสิทธิอำนาจ แต่กำลังเป็นปฏิปักษ์ต่อพวกเขา นี้หมายความว่าถ้ายาเสพติดถูกต้องตามกฎหมาย การใช้ยาเสพติดก็โอเคหรือไม่ใช่ ไม่มีการละเมิดหลักความเชื่ออันดับแรก โดยใช้หลักความเชื่อเราพบในพระคัมภีร์ คริสเตียนสามารถตัดสินใจแนวทางจริยธรรมสำหรับสถานการณ์นั้นๆ ในบางกรณีมันก็จะง่าย เช่นกฎข้อบังคับการดำเนินชีวิตคริสเตียน ที่เราพบในโคโลสี บทที่ 3 อย่างไรก็ตาม ในกรณีอื่น ๆ เราจำเป็นต้องทำค้นหาเล็กน้อย วิธีที่ดีที่สุดที่จะทำคือ อธิษฐานใคร่ครวญพระวจนะของพระเจ้า พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตในผู้เชื่อทุกคน และบทบาทหนึ่งของพระองค์ คือทรงสอนวิธีดำเนินชีวิตแก่เรา ยอห์น 14:26 “แต่องค์ผู้ช่วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระบิดาจะทรงใช้มาในนามของเรานั้น จะทรงสอนท่านทั้งหลายทุกสิ่ง และจะให้ท่านระลึกถึงทุกสิ่งที่เราได้กล่าวไว้แก่ท่านแล้ว” 1 ยอห์น 2:27 “และฝ่ายท่านทั้งหลาย การเจิมซึ่งท่านทั้งหลายได้รับจากพระองค์นั้นดำรงอยู่กับท่าน และไม่จำเป็นต้องมีใครสอนท่านทั้งหลาย เพราะว่าการเจิมนั้นได้สอนท่านให้รู้ทุกสิ่ง และเป็นความจริง และไม่ใ” ดังนั้น เมื่อเราอธิษฐานใคร่ครวญพระคัมภีร์ พระวิญญาณจะทรงนำเราและสอนเร พระองค์จะทรงสำแดงแก่เราว่า เราจำเป็นต้องยึดหลักข้คเชื่อใดในสถานการณ์นั้น ๆ ในขณะที่พระวจนะของพระเจ้าไม่ครอบคลุมทุกสถานการณ์ที่เราจะเผชิญในชีวิต นั่นก็เพียงพอแล้วสำหรับการดำเนินชีวิตคริสเตียน ส่วนมากแล้ว เพียงแค่เราสามารถมองเห็นสิ่งที่พระคัมภีร์กล่าว และปฏิบัติตามแนวทางที่เหมาะสมบนพื้นฐานนั้น คำถามด้านจริยธรรมที่พระคัมภีร์ไม่ได้ให้คำแนะนำที่ชัดเจน เราจำเป็นต้องค้นหาหลักข้อเชื่อที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์นั้น เราต้องอธิษฐานใคร่ครวญพระวจนะของพระองค์ และเปิดใจตัวเองแก่พระวิญญาณ พระวิญญาณจะทรงสอนเราและนำทางเราผ่านทางพระคัมภีร์ เพื่อพบหลักข้อเชื่อที่เราจำเป็นต้องยืนหยัด เพื่อว่าเราอาจใช้ชีวิตได้อย่างที่คริสเตียนควรทำ

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

จริยธรรมคริสเตียนคืออะไร ?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries