settings icon
share icon
คำถาม

ศาสตร์การปกป้องหรือพิสูจน์ความเป็นคริสเตียนคืออะไร ?

คำตอบ


คำภาษาอังกฤษว่า "ขอโทษ" มาจากคำภาษากรีก ซึ่งโดยทั่วไปหมายถึง "ให้ศาสตร์การปกป้อง" เช่นนั้นแล้วศาสตร์การปกป้องหรือพิสูจน์ความเป็นคริสเตียนเป็นศาสตร์แห่งการปกป้องหลักความเชื่อคริสเตียน มีผู้สงสัยหลายคนที่สงสัยการทรงพระชนม์ของพระเจ้าและ / หรือการโจมตีความเชื่อพระเจ้าในพระคัมภีร์ มีนักวิจารณ์หลายคนที่โจมตีการดลใจและการไม่มีข้อผิดพลาดในพระคัมภีร์ มีครูผู้สอนเท็จมากมายที่ส่งเสริมคำสอนเท็จ และปฏิเสธหลักสัจธรรมของความเชื่อคริสเตียน พันธกิจแห่งศาสตร์การปกป้องหรือพิสูจน์ความเป็นคริสเตียน คือการต่อสู้กับการขับเคลื่อนเหล่านี้ และยกชูพระเจ้าของคริสเตียน และหลักความเชื่อคริสเตียน ข้อพระคัมภีร์สำคัญเรื่องศาสตร์การปกป้องหรือพิสูจน์ความเป็นคริสเตียน น่าจะเป็น 1 เปโตร 3:15 “แต่ในใจของท่าน จงเคารพนับถือ พระคริสต์ว่าเป็น องค์พระผู้เป็นเจ้า จงเตรียมตัวไว้ให้พร้อมเสมอ เพื่อท่านจะสามารถตอบทุกคนที่ถามท่านว่า ท่านมีความหวังใจเช่นนี้ด้วยเหตุผลประการใด แต่จงตอบด้วยใจสุภาพและด้วยความนับถือ”

ไม่มีข้อแก้ตัวสำหรับคริสเตียนที่ไม่สามารถที่จะปกป้อง ความเชื่อ ของเขาหรือเธอได้อย่างครบถ้วน คริสเตียนทุกคนควรบอกเล่านำเสนอเหตุผลทีมีความเชื่อในพระคริสต์ของเขาหรือเธอ ไม่นะ ไม่ใช่คริสเตียนทุกคนจำต้องเป็นผู้เชียวชาญในศาสตร์การปกป้องหรือพิสูจน์ความเป็นคริสเตียน แม้กระนั้น คริสเตียนทุกคนควรจะรู้ว่าเขาเชื่อสิ่งใด เพราะอะไรที่เขาเชื่อ วิธีที่บอกกล่าวความเชื่อแก่คนอื่น ๆ และวิธีที่ปกป้องการโกหกหลอกลวงและการโจมตีต่างๆ ประเด็นที่สองของศาสตร์การปกป้องหรือพิสูจน์ความเป็นคริสเตียนที่มักจะถูกละเลยไม่สนใจ คือข้อพระคัมภีร์ครึ่งหลังของ 1 เปโตร 3:15 " แต่จงตอบด้วยใจสุภาพและด้วยความนับถือ” การปกป้องความเชื่อคริสเตียนโดยศาสตร์การปกป้องหรือพิสูจน์ความเป็นคริสเตียนไม่ควรรวมคำหยาบคาย โกรธเคืองหรือดูหมิ่น ขณะที่ปฏิบัติการปกป้องหรือพิสูจน์ความเป็นคริสเตียน เราควรหาทางที่จะปกป้องอย่างแข็งขัน และในเวลาเดียวกันก็สำแดงให้เห็นตามแบบพระคริสต์ ถ้าเราชนะการอภิปรายกัน แต่กลับทำให้คนหันไปจากพระเยซูคริสต์เพราะทัศนะของเรา เราได้สูญเสียจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของศาสตร์การปกป้องหรือพิสูจน์ความเป็นคริสเตียน

มีวิธีการเบื้องต้นของศาสตร์การปกป้องหรือพิสูจน์ความเป็นคริสเตียน 2 วิธีคือ วิธีแรก เป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นศาสตร์การปกป้องแบบฉบับดั้งเดิมที่เชื่อถือได้ ที่รวมทั้งการแบ่งปันข้อพิสูจน์และหลักฐานว่าข่าวประเสริฐของคริสเตียนเป็นเรื่องจริง วิธีที่สอง เป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นศาสตร์การปกป้องหรือพิสูจน์ความเป็นคริสเตียน " แบบมีสมมุติฐานก่อนหน้า " รวมทั้งการเผชิญกับข้อสมมุติฐานก่อนหน้า ( ความคิดไตร่ตรองล่วงหน้าและสมมติฐานต่างๆ ) อยู่เบื้องหลังสถานภาพที่ต่อต้านคริสเตียน จะเป็นการดีกว่ามากที่วิธีปกป้องหรือพิสูจน์ความเป็นคริสเตียนทั้งสองแบบมักจะถกเถียงกันเองว่าวิธีใดที่มีประสิทธิผลมากที่สุด ดูเหมือนน่าจะมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นในการใช้ทั้งสองวิธี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบุคคลและสถานการณ์ ศาสตร์การปกป้องหรือพิสูจน์ความเป็นคริสเตียนเพียงแค่เสนอวิธีการปกป้องหลักความเชื่อคริสเตียน และสัจธรรมที่สมเหตุสมผลแก่บรรดาผู้ที่ไม่เห็นด้วย ศาสตร์การปกป้องหรือพิสูจน์ความเป็นคริสเตียน เป็นลักษณะที่จำเป็นอย่างหนึ่งในชีวิตคริสเตียน เราทุกคนได้รับคำสั่งให้เตรียมตัวและฝึกฝนตนเองให้พร้อมในการประกาศ พระกิตติคุณและปกป้องความเชื่อของเรา มัทธิว 28:18-20 “พระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้แล้วตรัสกับเขาว่า “ฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดี ในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่ข้าพระองค์แล้ว เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้เป็นสาวกของเรา ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้ นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค” 1 เปโตร 3:15 “แต่ในใจของท่าน จงเคารพนับถือ พระคริสต์ว่าเป็น องค์พระผู้เป็นเจ้า จงเตรียมตัวไว้ให้พร้อมเสมอ เพื่อท่านจะสามารถตอบทุกคนที่ถามท่านว่า ท่านมีความหวังใจเช่นนี้ด้วยเหตุผลประการใด แต่จงตอบด้วยใจสุภาพและด้วยความนับถือ” นั่นคือสาระสำคัญของศาสตร์การปกป้องหรือพิสูจน์ความเป็นคริสเตียน

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ศาสตร์การปกป้องหรือพิสูจน์ความเป็นคริสเตียนคืออะไร ?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries