settings icon
share icon
คำถาม

คุณบอกตารางเวลาพื้นฐานของพระคัมภีร์แก่ฉันได้ไหม?

คำตอบ


ความตระหนักรู้ซึ่งเป็นพื้นฐานมากที่สุดคือตารางเวลาของพระคัมภีร์ไม่มีที่สิ้นสุดและเป็นนิรันดร์ ตามบันทึกเหตุการณ์การสร้างเป็นลำดับเวลา (ไม่ทราบวันที่ ปฐมกาล 1:1 – 31) ผ่านสุดปลายของยุค (มัทธิว 28:20) จากมุมมองที่เป็นจริงมากขึ้นตารางเวลาของพระคัมภีร์ซึ่งนักวิชาการทั้งหลายตกลงกันเริ่มจากการทรงเรียกอับรามซึ่งได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็น "อับราฮัม" โดยพระเจ้า (ปฐมกาล 17:4 – 6) 2166 ปีก่อนคริสตศักราชและสิ้นสุดลงด้วยการเขียนพระธรรมวิวรณ์โดยประมาณปีค.ศ. 95 ตามการเกิดของอับราฮัม ตารางเวลาของพระคัมภีร์เริ่มต้นขึ้นในปฐมกาลประกอบไปด้วยประวัติศาสตร์ที่เข้มข้นเกี่ยวกับการทรงสร้าง อาดัมและเอวา การล้มลงในความบาปของมนุษย์ เชื้อสายที่แพร่ออกไป เรื่องราวของการทำงานหนักของมนุษย์จนไปถึงโนอาห์และน้ำท่วมครั้งยิ่งใหญ่ (ไม่ทราบวันที่เช่นเดียวกัน) และอื่นๆ อีกมากมาย

ภายในระยะเวลาระหว่างการเกิดของอับราฮัมและการเขียนพระธรรมวิวรณ์ของอัครทูตยอห์น ประวัติศาสตร์ช่วยระบุวันที่มากมายของเหตุการณ์และผู้คนที่มีการระบุไว้ในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่และพันธสัญญาเดิม ยกตัวอย่างเช่นโมเสสนั้นมีการคาดการณ์ว่าเกิดเมื่อ 1526 ปีก่อนคริสตศักราชและโยชูวาเข้าสู่ดินแดนพันธสัญญาโดยประมาณ 1406 ปีก่อนคริสตศักราช จุดที่ผู้วินิจฉัยสิบคนของอิสราเอลสิ้นสุดลงคือประมาณ 1052 ปีก่อนคริสตศักราช คือการจู่โจมของการขึ้นครองราชย์ของกษัตริย์ซาอูล เมื่อนักวิชาการส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าวันที่ที่ชัดแจ้งซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ทางประวิติศาสตร์นั้นเป็นไปได้

กษัตริย์ซาอูลและกษัตริย์ดาวิดผู้มีชื่อเสียงเป็นเชื้อสายที่พระเยซูจะเกิดมาและบุตรของดาวิดคือกษัตริย์ซาโลมอนผู้มีความชาญฉลาดเป็นผู้นำเหนืออาณาจักรอิสราเอลที่เป็นหนึ่งเดียวกัน 931 ปีก่อนคริสตศักราช หลังจากการปกครองของกษัตริย์ซาโลมอน อิสราเอลถูกแบ่งเป็นอาณาจักรเหนือและอาณาจักรใต้ กษัตริย์มากมายได้ปกครองทางเหนือ (อิสราเอล) และทางใต้ (ยูดาห์) จนกระทั่งการล่มสลายของอาณาจักรเหนือ 772 ปีก่อนคริสตศักราชและการล่มสลายของเยรูซาเล็ม (เมืองหลวงของอาณาจักรทางใต้) 586 ปีก่อนคริสตศักราช

การถูกขับไล่ออกจากยูดาเกิดขึ้นจนกระทั่ง 538 ปีก่อนคริสตศักราชเมื่อไซรัสกษัตริย์แห่งเปอร์เซียนำทางเอสราให้กลับไปยังอิสราเอลและสร้างพระวิหารสำหรับพระเจ้าที่เยรูซาเล็ม (เอสรา 1) ระหว่างเวลานี้ชาวยิวฟื้นฟูอิสราเอล และโดยประมาณ 432 ปีก่อนคริสตศักราช เมื่อพระธรรมเล่มสุดท้ายในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม (มาลาคี) ได้มีการเขียนขึ้นมา สิ่งที่ตามมาคือช่วงระหว่างสมัยพันธสัญญา (intertestamental period) เกิดขึ้นโดยประมาณ 430 ปี

โดยประมาณ 5 ปีก่อนคริสตศักราช พระเยซูคริสต์พระเมสสิยาห์ของอิสราเอลเกิดที่เมืองเบธเลเฮม หลักจากการสิ้นพระชนม์ของกษัตริย์เฮโรดมหาราช 4 ปีก่อนคริสตศักราช พระเยซูและพ่อแม่ของพระองค์กลับมายังเมืองนาซาเรธที่แคว้นกาลิลี (มัทธิว 2:19 – 23) ไม่มีการบันทึกชีวิตของพระเยซูในทศวรรษต่อมา จนกระทั่งเราเห็นพระเยซูตอนอายุสิบสองปีทำให้เหล่าอาจารย์ในพระวิหารงงงวย (ลูกา 2:40 – 52) พระเยซูเริ่มพันธกิจต่อสาธารณะของพระองค์ราวๆ ปีค.ศ. 27 เริ่มต้นด้วยการรับบัพติสมาของพระองค์ (มัทธิว 3:13 – 17) พันธกิจของพระเยซูมีระยะเวลาประมาณสามปีครึ่ง

ในช่วงปีค.ศ. 29 – 30 พระเยซูใช้เวลาของพระองค์ในแคว้นยูเดีย เทศนา สั่งสอน ทำการอัศจรรย์ รวมถึงการทำให้ลาซารัสฟื้นขึ้นมาจากความตาย ช่วงต้นปีที่ 30 พระองค์มุ่งหน้าไปยังกรุงเยรูซาเล็ม ช่วงอาทิตย์สุดท้ายในชีวิตของพระองค์ พระเยซูฉลองเทศกาลปัสกากับเพื่อนของพระองค์ ในที่ที่พระองค์ทรงเริ่มต้นพิธีมหาสนิท (ลูกา 22:14 – 20) และสนทนาเกี่ยวกับกับการจากลาของพระองค์ ในที่สุดพระองค์ถูกทรยศ ถูกจับกุม ถูกลองดี ถูกตรึงที่กางเขนและฟื้นคือพระชนม์ (มัทธิว 26:36 – 28:8) พระคริสต์ที่เป็นขึ้นมาจากความตายได้ทำพันธกิจครบใน 40 วัน ซึ่งจบลงด้วยการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระองค์ (กิจการ 1:3 – 11, 1 โครินธ์ 15:6 – 7)

หลักจากที่พระเยซูถูกตรึงที่กางเขนได้ไม่นาน อัครทูตและผู้ที่ติดตามพระองค์ได้เขียนพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ พระธรรมเล่มแรกของพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ที่เขียนขึ้นมา (ไม่ว่าจะเป็นกาลาเทียหรือยากอบ) อาจจะเป็นเขียนเร็วที่สุดคือปีค.ศ. 49 หรือภายในสองทศวรรษหลังจากการสิ้นพระชนม์และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซู นี่หมายความว่าเนื้อหาดั้งเดิมเขียนขึ้นมาโดยพยานผู้เห็นเหตุการณ์ก็ได้ทำการเขียนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นคนแรก พระธรรมเล่มสุดท้ายในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่คือพระธรรมวิวรณ์เขียนขึ้นมาโดยยอห์นเมื่อประมาณปีค.ศ. 95

ด้านล่างคือตารางเวลาของเหตุการณ์หลักๆ ในพระคัมภีร์ กับวันที่ของแต่ละเหตุการณ์ หมายเหตุ : ทุกวันที่เป็นการคาดการณ์ เช่นเดียงกับวันที่สำหรับประวัติศาสตร์ของมนุษย์ช่วงแรก (ก่อนอับราฮัม) สะท้อนมุมมองของการที่โลกมีอายุน้อย

4000 ปีก่อนคริสตศักราช (?) – การสร้างโลก
2344 ปีก่อนคริสตศักราช (?) – โนอาห์และนาวา
2166 ปีก่อนคริสตศักราช – การทรงเรียกอับราม
2141 ปีก่อนคริสตศักราช – การเกิดของอิสอัค
1526 ปีก่อนคริสตศักราช – การเกิดของโมเสส
1446 ปีก่อนคริสตศักราช – การอพยพออกจากอียิปต์ของชาวอิสราเอล
1406 ปีก่อนคริสตศักราช – การเข้าสู่ดินแดนพันธสัญญาของชาวอิสราเอล
1420ปีก่อนคริสตศักราช – การเสียชีวิตของโยชูวา
1052 ปีก่อนคริสตศักราช – พิธีราชาภิเษกของกษัตริย์ซาอูล
1011 – 971 ปีก่อนคริสตศักราช – การปกครองของกษัตริย์ดาวิด
959 ปีก่อนคริสตศักราช – สร้างพระวิหารของซาโลมอนเสร็จ
931 ปีก่อนคริสตศักราช – การแบ่งแยกราชอาณาจักร
875 – 797 ปีก่อนคริสตศักราช – พันธกิจของเอลียาห์และเอลีชาในอิสราเอล
739 – 686 ปีก่อนคริสตศักราช – พันธกิจของอิสยาห์ในยูดา
722 ปีก่อนคริสตศักราช – การล่มสลายของอาณาจักรเหนือต่ออัสซีเรีย
586 ปีก่อนคริสตศักราช – การล่มสลายของอาณาจักรใต้ต่อบาบิโลน
538 – 445 ปีก่อนคริสตศักราช – ชาวยิวกลับไปยังกรุงเยรูซาเล็มหลังจากถูกขับไล่ออกไป
515 ปีก่อนคริสตศักราช – สร้างพระวิหารหลังที่สองเสร็จ
5 ปีก่อนคริสตศักราช – พระเยซูคริสต์ทรงบังเกิด
ปีค.ศ. 26 – 30 – พันธกิจของพระคริสต์ จบลงด้วยการถูกตรึงที่กางเขนและการฟื้นคืนพระชนม์
ปีค.ศ. 34 – บทสนทนาของซาอูลแห่งทาร์ซัส
ปีค.ศ. 44 – 47 – การออกเดินทางเป็นมิชชันนารีครั้งแรกของเปาโล
ปีค.ศ. 49 – สภาเยรูซาเล็ม
ปีค.ศ. 60 – การถูกจำคุกของเปาโลในกรุงโรม
ปีค.ศ. 95 — นิมิตของยอห์นบนเกาะปัทมอสและการเขียนพระธรรมวิวรณ์

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

คุณบอกตารางเวลาพื้นฐานของพระคัมภีร์แก่ฉันได้ไหม?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries