settings icon
share icon
คำถาม

พระคัมภีร์กล่าวว่าอย่างไรเกี่ยวกับการเป็นศิษย์ที่ดี

คำตอบ


การทรงเรียกโดยทั่วไปในพระคัมภีร์ที่ให้ดำเนินชีวิตซึ่งบริสุทธิ์และชอบธรรมนั้นสามารถนำไปใช้ได้กับการเป็นศิษย์เช่นเดียวกันกับคริสเตียนทุกคน แม้ว่าพระธรรมโคโลสี 3:23 จะเขียนถึงทาส แต่หลักการนี้ยังคงเป็นจริงสำหรับศิษย์และใครก็ตามที่ต้องเผชิญกับภาระหน้าที่คือ “ไม่ว่าพวกท่านจะทำสิ่งใด ก็จงทำด้วยความเต็มใจเหมือนทำถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ใช่เหมือนทำต่อมนุษย์”

องค์พระเยซูของเราทรงเป็นแบบอย่างของการเป็นศิษย์ที่ดี ลูกาได้สรุปวัยเด็กของพระเยซูในหนึ่งข้อว่า “พระเยซูเจริญขึ้นในด้านสติปัญญาและด้านร่างกาย เป็นที่ชอบต่อพระพักตร์พระเจ้าและต่อหน้าคนทั้งหลายด้วย” (ลูกา 2:52) ไม่ว่าพระเยซูทรงได้รับการศึกษาอย่างเป็นทางการใดๆ ก็ตาม พระองค์ก็ทรงตอบสนองด้วยการเติบโต พระองค์ได้เรียนรู้ ดังนั้นการเติบโตและการเรียนรู้ควรเป็นเป้าหมายพื้นฐานของศิษย์ทุกคน

พระคัมภีร์ยังมีการอ้างอิงที่เฉพาะเจาะจงบางประการถึงศิษย์ซึ่งเราสามารถเรียนรู้ได้ พระธรรมมัทธิว 10:24 บรรยายเกี่ยวกับคำพูดของพระเยซูที่ว่า “ศิษย์ไม่ใหญ่กว่าครู” พระเยซูตรัสสิ่งนี้ในบริบทของการเตือนสาวกเกี่ยวกับการข่มเหงคือพระเยซูทรงถูกใส่ร้ายและเหล่าสาวกก็จะถูกใส่ร้ายเช่นกัน แต่เรายังสามารถเข้าใจสิ่งนี้ได้ว่าการเป็นศิษย์ที่ดีเกี่ยวข้องกับการตระหนักถึงอำนาจ ศิษย์คนไหนที่ไม่มีความเคารพต่อครูของตัวเองหรือผู้ที่มีทัศนคติที่ว่า “กฎใช้ไม่ได้กับฉัน” นั้นกำลังทำร้ายความสามารถในการเรียนรู้ของพวกเขาเอง

ในอีกตอนหนึ่งพระเยซูตรัสว่า “ศิษย์ย่อมไม่ใหญ่ไปกว่าครู แต่ศิษย์ทุกคนที่ได้รับการฝึกสอนอย่างสมบูรณ์แล้ว ก็จะเป็นเหมือนอย่างครู ” (ลูกา 6:40) พระเยซูกำลังตรัสถึงการตัดสินผู้อื่นและคนตาบอดผู้นำทางคนตาบอด แต่สิ่งหนึ่งที่นำไปประยุกต์ใช้ได้คือ ศิษย์ควรเลือกครูอย่างระมัดระวัง เนื่องจากการฝึกฝนมักนำไปสู่การเลียนแบบครูของเขาหรือเธอ

หลักการในพระคัมภีร์อีกประการหนึ่งของการเป็นศิษย์ที่ดีคือการมีวินัยในตัวเอง พระธรรมสุภาษิตแนะนำให้เราควบคุมทัศนคติและการกระทำของเราในกระบวนการเรียนรู้ พระธรรมสุภาษิตบทที่ 2 กล่าวถึงเราในฐานะศิษย์แห่งปัญญานั้นจำเป็นต้องอยากเรียนรู้ (ข้อ 2–3) เข้าใจคุณค่าของปัญญา (ข้อ 4) แสวงหาความช่วยเหลือจากพระเจ้า (ข้อ 6–8) และมีความเฉลียวฉลาด (ข้อ 12–15)

ศิษย์ที่เรียนเต็มเวลาโดยพื้นฐานแล้วเป็น "ลูกจ้าง" ของครู และพวกเขาสามารถมองว่าการเรียนของพวกเขาเป็นงานที่ต้องทำ แทนที่จะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงิน ศิษย์จะได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของความรู้และทักษะ เมื่อมองการศึกษาด้วยวิธีนี้ ศิษย์ควรปลูกฝังหลักการควบคุมงานของพระเจ้า คือศิษย์ที่ดีจะแสดงความรับผิดชอบ ความน่าเชื่อถือ ความรวดเร็ว ความอุตสาหะ ความอดทน ความคิดริเริ่ม ฯลฯ

แน่นอนว่าบางครั้งมีความแตกต่างระหว่างการเป็นศิษย์ที่ดีและการได้รับผลการเรียนที่ดี ใบรายงานผลการเรียนของคนคนหนึ่งไม่ได้สะท้อนถึงปริมาณการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเสมอไป มีศิษย์ที่ดีซึ่งน่าเสียดายที่ได้รับผลการเรียนที่ไม่ดี และมีนักเรียนไม่ดีที่รู้ว่าต้องทำอย่างไรเพื่อจะได้รับผลการเรียนที่ดี การเป็นศิษย์ที่ดีนั้นเกี่ยวข้องกับการยอมจำนนต่ออำนาจ การมีวินัยในตัวเอง รักษาจรรยาบรรณในการทำงานของพระเจ้า และการรวบรวมสติปัญญา สิ่งนี้จะนำไปสู่ชีวิตที่บริสุทธิ์และมีวิสัยทัศน์ที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า

เราทุกคนจะต้องเป็นศิษย์ที่ดีต่อพระวจนะของพระเจ้าในเมื่อ “พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ในการสอน การตักเตือนว่ากล่าว การแก้ไขสิ่งผิด และการอบรมในความชอบธรรม” (2 ทิโมธี 3:16) และการท่องจำ รวมถึงการประยุกต์ใช้พระวจนะของพระเจ้าสามารถป้องกันเราจากบาปได้ (สดุดี 119: 7, 11)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระคัมภีร์กล่าวว่าอย่างไรเกี่ยวกับการเป็นศิษย์ที่ดี
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries