settings icon
share icon
คำถาม

พระคัมภีร์กล่าวอะไรเกี่ยวกับความโง่

คำตอบ


ความโง่เป็นผลของคนคนหนึ่งที่ใช้ความชาญฉลาดซึ่งพระเจ้าให้แก่เขาในทางที่ผิด คนโง่ใช่ทักษะด้านเหตุผลเพื่อทำการตัดสินใจที่ผิดพลาด ประเภทของความโง่แบบพื้นฐานที่สุดคือการปฏิเสธการทรงสถิตอยู่ของพระเจ้าหรือการกล่าวว่า “ไม่” ต่อพระเจ้า (สดุดี 14:1) พระคัมภีร์เชื่อมโยงความเขลากับอารมณ์ฉุนเฉียว (สุภาษิต 14:16-17) คำพูดที่บิดเบือน (สุภาษิต 19:1) และการไม่เชื่อฟังพ่อแม่ (สุภาษิต 15:5) เราเกิดมาพร้อมกับความโง่ที่มีมาแต่กำเนิด แต่วินัยจะช่วยฝึกฝนเราให้มีสติปัญญา (สุภาษิต 22:15)

พระธรรมสุภาษิต 19:3 กล่าวว่าความโง่เขลานั้นถ่วงความก้าวหน้าคือ “ความโง่ของคนทำลายทางของเขาเอง…” พระเยซูใช้คำที่หมายถึง “ไร้ความรู้สึก” แล้วแปลเป็น “ความเขลา” ในมาระโก 7:22 ในบริบทนั้นพระเยซูทรงอธิบายถึงสิ่งที่ออกมาจากหัวใจของมนุษย์และสิ่งซึ่งทำลายชื่อเสียงของเขา ความโง่เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่แสดงว่ามนุษย์มีมลทินและบาป สุภาษิต 24:9 กล่าวว่า “การคิดประดิษฐ์ความโง่เป็นบาป…” ดังนั้นความโง่เป็นการกระทำผิดพระบัญญัติของพระเจ้าอย่างแท้จริง เพราะว่าความบาปคือการไม่เคารพกฎหมาย (1 ยอห์น 3:4)

สำหรับคนโง่ ทางของพระเจ้านั้นคือความโงเช่น “คนทั้งหลายที่กำลังจะพินาศก็เห็นว่าเรื่องกางเขนเป็นเรื่องโง่…” (1 โครินธ์ 1:18 ยืนยันมาจากข้อ 23) พระกิตติคุณดูเหมือนว่าเป็นสิ่งที่โง่ต่อผู้ซึ่งไม่ได้รับความรอดเพราะมันไม่เข้าท่าสำหรับพวกเขา คนโง่หลุดออกจากพระปัญญาของพระเจ้าอย่างสิ้นเชิง พระกิตติคุณขัดแย้งกับธรรมชาติของสติปัญญาและเหตุผลของผู้ที่ไม่เชื่อ แต่ “…พระเจ้าจึงพอพระทัยจะช่วยพวกที่เชื่อให้รอดโดยคำเทศนาโง่ๆ” (1 โครินธ์ 1:21)

ผู้ที่เชื่อในพระคริสต์ได้รับพระลักษณะทั้งหมดของพระเจ้า (2 เปโตร 1:4) ซึ่งรวมถึงจิตใจของพระคริสต์ด้วย (1 โครินธ์ 2:16) โดยการพึ่งพาฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งอยู่ภายในเรา ผู้เชื่อสามารถปฏิเสธความโง่เขลาได้ ความคิดของเขาสามารถทำให้องค์พระผู้เป็นเจ้าพอพระทัยและเขาสามารถทำการตัดสินใจที่ถวายพระสิริแด่พระเจ้าในขณะที่ทำให้ชีวิตของตัวเองและคนรอบข้างนั้นดีขึ้น (ฟิลิปปี 4:8-9, เอเฟซัส 5:18-6:4)

เมื่อกล่าวถึงจุดหมายปลายทางนิรันดร์ของเรา คนคนหนึ่งอาจเป็นคนโง่ ซึ่งหมายถึงเขาปฏิเสธข่าวประเสริฐของพระคริสต์ หรืออีกคนหนึ่งอาจจะฉลาด ซึ่งหมายถึงเขาเชื่อในพระคริสต์และถวายชีวิตของเขาเพื่อพระองค์ (ดูมัทธิว 7:24-27) ผู้เชื่อค้นพบว่าข่าวประเสริฐซึ่งเป็นสิ่งที่เขาเคยคิดว่าเป็นเรื่องโง่ แต่แท้จริงแล้วเป็นพระปัญญาของพระเจ้าในการประทานความรอดนิรันดร์ให้แก่เขา

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระคัมภีร์กล่าวอะไรเกี่ยวกับความโง่
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries