settings icon
share icon
คำถาม

ใครคือผู้ปกครอง 24 คนในพระธรรมวิวรณ์?

คำตอบ


วิวรณ์ 4:4 “และล้อมรอบพระที่นั่งนั้นมีที่นั่งอีกยี่สิบสี่ที่นั่ง และมีผู้อาวุโสยี่สิบสี่คนนั่งอยู่บนที่นั่ง เหล่านั้น ทุกคนนุ่งห่มขาวและสวมมงกุฎทองคำบนศีรษะ”

ไม่มีที่ไหนเลยในพระธรรมวิวรณ์ที่ระบุเป็นพิเศษว่าผู้ปกครองยี่สิบสี่คนคือใคร อย่างไรก็ตาม เป็นไปได้มากว่าพวกเขาอาจจะเป็นตัวแทนของคริสตจักร มันไม่น่าเป็นไปได้ว่าพวกเขาเป็นทูตสวรรค์ อย่างเช่นบางคนเสนอแนะมา ความจริงที่ว่าพวกเขานั่งอยู่บนบัลลังก์ แสดงให้เห็นว่าพวกเขาได้ครองราชย์ร่วมกับพระคริสต์ ไม่มีที่ไหนในพระคัมภีร์ที่ทูตสวรรค์ปกครองหรือนั่งบนบัลลังก์ อย่างไรก็ตาม มีการกล่าวซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าคริสตจักรปกครองและครองราชย์ร่วมกับพระคริสต์

วิวรณ์ 2:26-27 “ผู้ใดมีชัยชนะและดำรงรักษากิจการของเราไว้จนถึงที่สุด เราจะให้ผู้นั้นมีอำนาจครอบครองบรรดาประชาชาติ และผู้นั้นจะบังคับบัญชาคนทั้งหลายด้วยกระบองเหล็ก เหมือนกับเมื่อหม้อดินของช่างหม้อที่แตกออกเป็นเสี่ยงๆ ตามที่เราได้รับอำนาจจากพระบิดาของเรา”

วิวรณ์ 5:10 “พระองค์ได้ทรงโปรดให้เขาเป็นราชอาณาจักร และเป็นปุโรหิตของพระเจ้าของเรา และพวกเขาจะได้ครอบครองแผ่นดินโลก”

วิวรณ์ 20:4 “ข้าพเจ้าได้เห็นบัลลังก์หลายบัลลังก์ และผู้ที่นั่งบนบัลลังก์นั้น เป็นผู้ที่จะพิพากษา และข้าพเจ้ายังได้เห็นดวงวิญญาณของคนทั้งปวงที่ถูกตัดศีรษะ เพราะเป็นพยานของพระเยซูและเพราะพระวจนะของพระเจ้า และผู้ที่ไม่ได้บูชาสัตว์ร้ายนั้นหรือรูปของมัน และไม่ได้ติดเครื่องหมายของมันไว้ที่หน้าผากหรือที่มือของเขา คนเหล่านั้นกลับมีชีวิตขึ้นมาใหม่ และได้ครอบครองร่วมกับพระคริสต์เป็นเวลาพันปี”

มัทธิว 19:28 “พระเยซูตรัสกับเขาว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ในโลกใหม่คราวเมื่อบุตรมนุษย์จะนั่งบนพระที่นั่งอันรุ่งเรืองนั้น พวกท่านที่ได้ติดตามเรามาจะได้นั่งบนบัลลังก์สิบสองที่ พิพากษาชนอิสราเอลสิบสองเผ่า”

ลูกา 22:30 “คือท่านทั้งหลายจะกินและดื่มที่โต๊ะของเราในแผ่นดินของเรา และท่านทั้งหลายจะนั่งบนที่นั่งพิพากษาพวกอิสราเอลสิบสองเผ่า”

นอกจากนี้ คำภาษากรีกแปลว่า "ผู้ปกครอง" ที่นี่ ไม่เคยนำไปใช้ในการอ้างถึงทูตสวรรค์เพียงบอกว่าเป็นคนเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นคนที่มีอายุ ผู้ที่มีความเป็นผู้ใหญ่และสามารถปกครองคริสตจักรได้ คำว่าผู้ปกครองจะไม่เหมาะสมที่จะอ้างถึงทูตสวรรค์ ที่ไม่ได้มีอายุมาก ลักษณะการแต่งกายก็ยังบ่งชี้ว่าคนเหล่านี้เป็นผู้ชาย ขณะที่ทูตสวรรค์มักปรากฏในชุดสีขาว เราพบว่าบรรดาผู้เชื่อสวมเสื้อชุดขาวบ่อยมากเป็นสัญลักษณ์ของความชอบธรรมของพระคริสต์ที่สวมทับเราเมื่อเรารอดแล้ว

วิวรณ์ 3:5,18 “ผู้ใดมีชัยชนะ ผู้นั้นจะสวมเสื้อสีขาว และเราจะไม่ลบชื่อผู้นั้นออกจากหนังสือแห่งชีวิต เราจะรับรองชื่อผู้นั้นต่อพระพักตร์พระบิดาของเรา และต่อหน้าเหล่าทูตสวรรค์ของ พระองค์ เราเตือนสติเจ้าให้ซื้อทองคำที่หลอมให้บริสุทธิ์แล้วจากเรา เพื่อเจ้าจะได้เป็นคนมั่งมี และให้เจ้าซื้อเสื้อผ้าสีขาว เพื่อนุ่งห่มให้พ้นจากความอับอายที่เจ้าต้องเปลือยกายอยู่ และซื้อยาทาตาของเจ้า เพื่อเจ้าจะได้แลเห็น”

วิวรณ์ 19:8 “ทรงโปรดให้เจ้าสาวสวมผ้าป่านเนื้อละเอียดใสบริสุทธิ์ เพราะผ้าป่านเนื้อดีนั้นได้แก่ การประพฤติอันชอบธรรมของพวกธรรมิกชน”

มงกุฎทองคำสวมใส่โดยผู้ปกครองยังระบุว่าคนเหล่านี้เป็นคนธรรมดาไม่ได้เป็นทูตสวรรค์ ไม่เคยมีสัญญาจะให้มงกุฎแก่ทูตสวรรค์ หรือว่าเคยเห็นพวกทูตสวรรค์สวมใส่มงกุฎ คำแปลว่า"มงกุฎ"ที่นี่หมายถึงมงกุฎของผู้มีชัยชนะ ที่สวมใส่โดยผู้ที่ประสบความสำเร็จในการแข่งขันและได้รับรางวัลชัยชนะ ดังที่พระคริสต์ได้ทรงสัญญา

วิวรณ์ 2:10 “อย่ากลัวความทุกข์ทรมานซึ่งเจ้าจะได้รับนั้น นี่แน่ะ มารจะขังพวกเจ้าบางคนไว้ในคุกเพื่อจะลองใจเจ้า และเจ้าทั้งหลายจะได้รับความทุกข์ทรมานถึงสิบวัน แต่เจ้าจงมีใจมั่นคงอยู่ตราบเท่าวันตาย และเราจะมอบมงกุฎแห่งชีวิตให้แก่เจ้า”

2 ทิโมธี 4:8 “ต่อแต่นี้ไปมงกุฎแห่งความชอบธรรมก็จะเป็นของข้าพเจ้า ซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้พิพากษาอันชอบธรรม จะทรงประทานเป็นรางวัลแก่ข้าพเจ้าในวันนั้น และมิใช่แก่ข้าพเจ้าผู้เดียวเท่านั้น แต่จะทรงประทานแก่คนทั้งปวงที่ยินดีในการเสด็จมาของพระองค์”

ยากอบ 1:12 “คนที่อดทนต่อการทดลองใจก็เป็นสุข เพราะเมื่อปรากฏว่าผู้นั้นทนได้แล้ว เขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิต ซึ่งพระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้แก่คนทั้งหลายที่รักพระองค์”

บางคนเชื่อว่าผู้ปกครองยี่สิบสี่คนเหล่านี้หมายถึงอิสราเอล แต่ในเวลาที่เห็นนิมิตนี้ ชนชาติอิสราเอลทั้งหมดยังไม่ได้รับการไถ่ทุกคน ผู้ปกครองไม่สามารถเป็นตัวแทนธรรมิกชนในยามลำบากเพราะเหตุผลเดียวกัน---ไม่ใช่ทุกคนได้กลับใจใหม่ในช่วงเวลาที่ยอห์นได้รับนิมิต โอกาสที่เป็นไปได้ที่สุดคือ การที่ผู้ปกครองเป็นตัวแทนของคริสตจักรที่ถูกรับขึ้นไปแล้ว ที่ร้องบทเพลงแห่งการทรงไถ่

วิวรณ์ 5:8-10 “เมื่อพระองค์ทรงรับหนังสือนั้นแล้ว สัตว์ทั้งสี่กับผู้อาวุโสยี่สิบสี่คนนั้น ก็ทรุดตัวลงถวายบังคมพระเมษโปดก ทุกคนถือพิณและถือขันทองคำบรรจุเครื่องหอม ซึ่ง เป็นคำอธิษฐานของธรรมิกชนทั้งปวง และเขาทั้งหลายก็ร้องเพลงใหม่ว่าดังนี้ “พระองค์ทรงเป็นผู้ที่สมควรจะทรงรับม้วนหนังสือ และแกะตราม้วนหนังสือนั้นออก เพราะว่าพระองค์ทรงถูกปลงพระชนม์แล้ว และด้วยพระโลหิตของพระองค์นั้น พระองค์ได้ทรงไถ่คนทุกเผ่า ทุกภาษา ทุกชาติและทุกประเทศเพื่อถวายแด่พระเจ้า พระองค์ได้ทรงโปรดให้เขาเป็นราชอาณาจักร และเป็นปุโรหิตของพระเจ้าของเรา และ พวกเขาจะได้ครอบครองแผ่นดินโลก”

พวกเขาสวมมงกุฎแห่งชัยชนะและได้ไปยังสถานที่ที่จัดเตรียมไว้สำหรับพวกเขาโดยพระผู้ทรงไถ่ของเขา

ยอห์น 14:1-4. “อย่าให้ใจท่านทั้งหลายวิตกเลย ท่านวางใจในพระเจ้า จงวางใจในเราด้วย ในพระนิเวศของพระบิดาเรามีที่อยู่เป็นอันมาก ถ้าไม่มีเราคงได้บอกท่านแล้ว เพราะเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านทั้งหลาย เมื่อเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านแล้ว เราจะกลับมาอีกรับท่านไปอยู่กับเรา เพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนท่านทั้งหลายจะได้อยู่ที่นั่นด้วย และท่านรู้จักทางที่เราจะไปนั้น” Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ใครคือผู้ปกครอง 24 คนในพระธรรมวิวรณ์?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries