settings icon
share icon
คำถาม

ใครเป็นพวก 144,000 คน?

คำตอบ


หนังสือวิวรณ์ได้นำเสนอผู้แปลความหมายพร้อมกับสิ่งท้าทายหลายอย่าง หนังสือนี้เข้าอยู่ในห้วงจินตนาการเจิดจ้า และการใช้สัญลักษณ์ ที่ผู้คนได้แปลความหมายแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความคิดที่เกิดขึ้นก่อนรู้จักสิ่งนั้นในหนังสือครบถ้วน มีวิธีเข้าถึงการแปลความหมายที่สำคัญ 4 วิธีในหนังสือวิวรณ์คือ 1) นักย้อนอดีต (ซึ่งเห็นการทรงเปิดเผยเหตุการณ์ทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นแล้วในตอนปลายศตวรรษที่ 1 2) นักประวัติศาสตร์ (ซึ่งเห็นการทรงเปิดเผยเป็นการสำรวจประวัติศาสตร์คริสตจักรตั้งแต่สมัยอัครสาวกจนถึงปัจจุบัน) 3) นักคิดวาดฝัน (ซึ่งเห็นการทรงเปิดเผยในรูปการบรรยายให้เห็นภาพการต่อสู้ ระหว่างความดี และความชั่วร้าย) 4) นักทำนายอนาคต (ซึ่งเห็นการทรงเปิดเผยในรูปคำพยากรณ์ของเหตุการณ์ที่กำลังจะมาถึง) ในวิธีการ 4 แบบนี้ เฉพาะแบบนักทำนายอนาคต ตีความการทรงเปิดเผย ในแบบประวัติศาสตร์ตามหลักไวยากรณ์เหมือนกับพระคัมภีร์ส่วนที่เหลือ การอวดอ้างว่าการทรงเปิดเผยเป็นการพยากรณ์ยังเหมาะสมกว่าด้วย วิวรณ์ 1:3 22:7 10 18 19 “ขอความสุขจงมีแก่บรรดาผู้อ่านและผู้ฟังคำพย” “และดูเถิด ข้าพระองค์จะมาในเร็วๆนี้” ผู้ใดที่ถือรักษาคำพยากรณ์ในหนังสือนี้ก็เป็นสุข” “และท่านบอกข้าพเจ้าว่า “อย่าประทับตราไว้ปิดคำพยากรณ์ในหนังสือนี้ เพราะว่าใกล้จะถึงเวลานั้นแล้ว” “ข้าพเจ้าเตือนทุกคนที่ได้ยินคำพยากรณ์ในหนังสือนี้ว่า ถ้าผู้ใดจะเพิ่มเติมคำเข้าไปในหนังสือนี้ พระเจ้าก็จะทรงเพิ่มภัยพิบัติที่เขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้แก่ผู้นั้น” “ และถ้าผู้ใดตัดข้อความออกจากหนังสือพยากรณ์นี้ พระเจ้าก็จะทรงเอาส่วนแบ่งของผู้นั้น ที่มีอยู่ในต้นไม้แห่งชีวิตและที่มีอยู่ในวิสุทธินครนั้น ซึ่งบรรยายไว้ในหนังสือเล่มนี้ไปเสีย”

ดังนั้นคำตอบที่ถามว่า " ใครคือ 144,000 คน " จะขึ้นอยู่กับวิธีการแปลความหมายแบบที่คุณใช้กับหนังสือวิวรณ์ ยกเว้นแบบนักทำนายอนาคต วิธีการแบบอื่นแปลความหมาย 144,000 เชิง สัญลักษณ์ แทนที่โดยคริสตจักร และจำนวน 144,000 เป็นสัญลักษณ์แทนจำนวนคริสตจักรทั้งหมด -เช่น จำนวนทั้งหมด—ของคริสตจักร แต่ เมื่อนำมาพิจารณาดูที่มูลค่า : "แล้วข้าพเจ้าได้ยินว่าจำนวนผู้รับการประทับตราคือ 144,000 คน จากทุกเผ่าของอิสราเอล" (วิวรณ์ 7:4 ) ไม่มีอะไรในเนื้อหาพระคัมภีร์ที่นำไปสู่ การตีความ 144,000 เป็นอะไรได้นอกจากจำนวนที่แท้จริงของชาวยิว - 12,000 คน นำมาจากทุก ๆชนเผ่าของ "บุตรชายแห่งอิสราเอล" พันธสัญญาใหม่ ไม่แสดงเนื้อหาที่ชัดเจนที่จะใช้คริสตจักรมาแทนที่คนอิสราเอล ชาวยิวเหล่านี้ " ถูกประทับตรา " ซึ่งหมายความว่าพวกเขาได้รับการปกป้องพิเศษจากพระเจ้าให้พ้นจากการพิพากษาของสวรรค์ และจากปฏิปักษ์พระคริสต์ที่ได้ทำพันธกิจในยุคแห่งความทุกข์ลำเค็ญ (ดู วิวรณ์ 6:17 ที่ซึ่งผู้คนจะแปลกใจว่าใครสามารถรอดพ้นจากพระพิโรธที่จะมาถึง) ยุคแห่งความทุกข์ลำเค็ญกินเวลานานเจ็ดปีในอนาคต ในการที่พระเจ้าจะทรงจัดการพิพากษาต่อผู้ที่ปฏิเสธพระองค์ และแผนการแห่งความรอดของพระองค์เพื่อชนชาติอิสราเอลจะสำเร็จบริบูรณ์ ทั้งหมดนี้เป็นไปตามการทรงเปิดเผยของพระเจ้าที่ทรงสำแดงแก่ดาเนียล (ดาเนียล 9:24-27) ชาวยิว144,000 คน เป็นคนประเภท " ผลแรก " ( วิวรณ์ 14:04 ) ของชนชาติอิสราเอลที่ทรงไถ่แล้ว ซึ่งได้ถูกพยากรณ์ไว้ก่อนล่วงหน้า ( เศคาริยาห์ 12:10 ; โรม 11:25-27) และพันธกิจของพวกเขา คือต้องประกาศการถูกรับขึ้นไปสวรรค์หลังมหากลียุค และประกาศพระกิตติคุณในยุคแห่งความทุกข์ลำเค็ญ ผลจากการรับใช้พันธกิจของพวกเขา คนนับล้าน " ผู้คนมากมายนับไม่ถ้วนจากทุกชาติ ทุกเผ่า ทุกหมู่ชน และทุกภาษา " ( วิวรณ์ 7:9 ) จะมารับเชื่อในพระเยซูคริสต์

ความสับสนวุ่นวายมากเรื่องของ144,000 คน เป็นผลมาจากหลักคำสอนเท็จของพยานพระยะโฮวา

พยานพระยะโฮวา อ้างว่า 144,000 คน เป็นจำนวนจำกัดของผู้ที่จะร่วมครองราชกับพระคริสต์ในสวรรค์ และมีชีวิตนิรันดร์กับพระเจ้า 144,000 คน มีสิ่งที่ พยานพระยะโฮวา เรียกว่าความหวังในสวรรค์ ผู้ที่ไม่อยู่ในกลุ่ม 144,000 คน จะได้เพลิดเพลินกับสิ่งที่พวกเขา เรียกว่าความหวังในแผ่นดินโลก--สวรรค์ในโลก ที่ปกครองโดย พระคริสต์ และ 144,000 คน

อย่างชัดเจน เราจะเห็นว่า คำสอนของพยานพระยะโฮวา ได้ก่อตั้งสังคมชั้นวรรณะในชีวิตหลังความตายที่มีชนชั้นปกครอง(144,000 คน) และบรรดาผู้ที่ถูกปกครอง พระคัมภีร์ไม่ได้สอนความเชื่อแบบ "สองระดับชนชั้น" มันเป็นจริงตามข้อพระคัมภีร์ วิวรณ์ 20:04 จะมีผู้คนปกครองในสหัสวรรษร่วมกับพระคริสต์ คนเหล่านี้ จะประกอบด้วย คริสตจักร( ผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ ) , ผู้ชอบธรรมในพันธสัญญาเดิม ( ผู้เชื่อที่เสียชีวิตก่อนกำเนิดของพระเยซูคริสต์ ) และผู้ชอบธรรมในยุคแห่งความทุกข์ลำเค็ญ (คนที่ ต้อนรับพระคริสต์ในระหว่างยุคแห่งความทุกข์ลำเค็ญ) แต่พระคัมภีร์ไม่มีขีดจำกัดด้านตัวเลขในกลุ่มบุคคลเหล่านี้ ยิ่งกว่านั้น ยุคสหัสวรรษนั้นแตกต่างจากวิสุทธินคร ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อครบยุคสหัสวรรษสมบูรณ์ ในเวลานั้น พระเจ้าจะทรงประทับอยู่กับพวกเรา ในกรุงเยรูซาเล็มใหม่ พระองค์จะทรงเป็นพระเจ้าของเราและเราจะเป็นประชากรของพระองค์ วิวรณ์ 21:3 3 ข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังมาจากพระที่นั่งว่า “ดูเถิด พลับพลาของพระเจ้าอยู่กับมนุษย์แล้ว พระองค์จะทรงสถิตกับเขา เขาจะเป็นชนชาติของพระองค์ และพระเจ้าเองจะประทับอยู่กับเขา มรดกที่พระเจ้าทรงสัญญาให้แก่เราจะถูกประทับตราโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ (เอเฟซัส 1:13-14) จะกลายเป็นของเรา และเรา ทุกคนจะร่วม เป็นทายาท กับพระคริสต์

โรม 8:17 “และถ้าเราทั้งหลายเป็นบุตรแล้ว เราก็เป็นทายาท คือเป็นทายาทของพระเจ้า และเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์ เมื่อเราทั้งหลายทนทุกข์ทรมานด้วยกันกับพระองค์นั้น ก็เพื่อเราทั้งหลายจะได้ศักดิ์ศรีด้วยกันกับพระองค์ด้วย”

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ใครเป็นพวก 144,000 คน?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries