settings icon
share icon

Tedim-Chin kam pau tawh www.GotQuestions.org pan kong muak un hi!

Dawnna a om sa Laisiangtho dotna te

Tu lai tak bel dotna hong ki dong te sang thei nai lo hi ung cih hong thum nuam ung. Manglai tawh at thei a, na sim theih a leh - https://www.gotquestions.org/Bible-Questions.html hi teng ah dot nop te ki dong thei hi.

A nuai a te pen Tedim-Chin taawah a ki ngah te hi:Thu hoih (Gupkhiatna thu)

Tawntung nuntana na ngah hiam?

Pasian in mawhna maisak hiam?

Zeisu pen na Gumpa a sang ding a cih ciang in bang a cih na hiam?

Gupkhiatna lampi in bang hiam?

Tapidaw (Christian) ih cih bang hiam?

Zeisu ka um khin hi... tun bang cih ding ka hi hiam?A thupi mah mah dotna te

Pasian om hiam?

Zeisu Khazih ih cih kua hiam?

Zeisu Pasian hiam? Zesu in a mah leh a mah Pasian hi ci in pulak ngei hiam?

Dawnna a om sa Laisiangtho dotna te
© Copyright Got Questions Ministries