සිංහල අනුවාදයට අපි ඔබව සුහදව පිලිගනිමු www.GotQuestions.org


බයිබල් ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු

සිංහල භාෂාවෙන් ඔබගේ ප්‍රශ්නය පිලිගැනීමට බැරිවීම ගැන කණගාටුවෙමු. ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ප්‍රශ්නය යොමු කිරීම සඳහා... https://www.gotquestions.org/Bible-Questions.html.

සිංහල භාෂාවෙන් පහත සඳහන් තොරතුරු සපයා ඇත:
සුබ ආරංචියක්

වැදගත් ප්‍රශ්න

නිතර ඇසෙන ප්‍රශ්න

දෙවියන් වහන්සේ පිළිබඳ ප්‍රශ්න

යේසුස් වහන්සේ පිළිබඳ ප්‍රශ්න

ශුද්ධාත්මය පිළිබඳ ප්‍රශ්න

ගැලවීම (මිදීම) පිළිබඳ ප්‍රශ්න

බයිබලය පිළිබඳ ප්‍රශ්න

සභාව (පල්ලිය) පිළිබඳ ප්‍රශ්න

අවසාන අවධිය පිළිබඳ ප්‍රශ්න

දේව දූතයන් සහ යක්ෂයන් පිළිබඳ ප්‍රශ්න

මනුෂ්‍යත්වය පිළිබඳ ප්‍රශ්න

දේවධර්මය පිළිබඳ ප්‍රශ්න

ලෝක දර්ශන ගැන ප්‍රශ්න

ක්‍රිස්තියානි දිවිය පිළිබඳ ප්‍රශ්න

යාච්ඤාව පිළිබඳ ප්‍රශ්න

පාපය පිළිබඳ ප්‍රශ්න

ස්වර්ගය සහ නිරය පිළිබඳ ප්‍රශ්න

විවාහය පිළිබඳ ප්‍රශ්න

ඥාතිත්වය (සබැඳියාව) පිළිබඳ ප්‍රශ්න

පවුලට සහ මාපිය කටයුතු පිළිබඳ ප්‍රශ්න

මැවිල්ල (මැවීම) පිළිබඳ ප්‍රශ්න

ලබ්ධිය (ඇදහිල්ල) සහ ආගම් පිළිබඳ ප්‍රශ්න

වැරදි (ව්‍යාජ) මතය (දහම)පිළිබඳ ප්‍රශ්න

ජීවිත තීරන පිළිබඳ ප්‍රශ්න

කාලෝචිත බයිබල් ප්‍රශ්න

විවිධ (සංකීර්ණ)බයිබල් ප්‍රශ්න

බයිබලය පිළිබඳ සමීක්ෂණය

බයිබලයේ සිටින අය ගැන ප්‍රශ්න


බයිබල් ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු

කොහොමද දැනගන්න ...

දෙවියන් වහන්සේ සමග සදාකාලිකත්වයදෙවියන්ගෙන් සමාව ලබාගන්න