settings icon
share icon

U amohetsoe phetolelong ea sesotho ea www.GotQuestions.org!

Lipotso tsa Bebele tse arabetsoeng

Re mohau hore ebe re ka se amohele lipotso tse ngotsoeng ka Sesotho nakong ea joale. Ha eba u ka ngola le ho bala sekhooa, u ka fetisetsa lipotso tsa hao ho - https://www.gotquestions.org/Bible-Questions.html.

Maqephe a hlahlamang ke ao re nang le oona ka Sesotho.Litaba tse molemo

U na le bophelo bo sa feleng?

Nka fumana tšoarelo joang ho tsoa ho Molimo?

Ho bolela eng ho ba mokreste ea tsoetsoeng la bobeli?

Nka ba maemong a nepahetseng le Molimo joang?

Na ke Jesu feela tsela e eang leholimong?

Nka tseba joang hore, ka ‘nete ke tla fela ke ee leholimong ha ke shoa?

Na ho na le bophelo kamora lefu?

Moralo oa pholoho ke eng?

Tsela ea Ba-Roma ea pholoho ke eng?

Thapelo ea Moetsalibe ke eng?

Mokreste ke eng?

Ke melao e feng e mene ea Moea?

Ho bolela eng ho amohela Jesu e le Mopholosi oa hao?

Ke tumelo e feng e nepahetseng sebakang sa ka?

Ke sa tsoa amohela Morena Jesu…ho latela eng?Lipotso tse bohlokoa

Jesu Kreste ke mang?

Na Molimo o teng? Na ho na le bopaki ba hore Molimo o teng?

Na Jesu ke Molimo? Na Jesu o kile a ipolela e le Molimo?

Boleng ba Molimo ke bo feng? Molimo o joang?

Na Molimo o‘a phela? Nka tseba joang hore e fela Molimo a phela?

Na ka ‘nete Bebele ke lentsoe la Molimo?

Bokreste ke eng ‘me Bakreste ba lumela eng?

Moelelo oa bophelo ke eng?

Na Bakreste ba lokela ho hlompha molao oa Testamente ea Khale?

Na khalalelo ea Kreste e bontšitsoe ka Bebeleng?

Na pholoho e ba teng ka tumelo feela, kapa ka tumelo le mesebetsi?

Nka tseba joang thato ea Molimo ka bophelo ba ka? Bebele e reng ka ho tseba thato ea Molimo?

Nka hlōla sebe joang bophelong ba ka ba Bokreste?

Ke mang Moea o Halalelang?

Hobaneng ke sa tšoanelang ho ipolaea?Lipotso tse botsoang ha ngata

Na ha motho a ile a pholosoa o lula a pholohile?

Ho etsahala eng kamora lefu?

Na Bebele e bua ka tšireletso ea ka ho sa feleng?

Mokreste o nka taba ea ho ipolaea joang? Bebele eona e re eng ka ho ipolaea?

Bebele e re eng ka lenyalo la mehlobo e fapaneng?

Na basali ba ka sebeletsa e le baruti / baboleli? Bebele e re eng ka basali bosebeletsing?

Bebele e re eng ka ho noa tai / veine? Na ke sebe ha Mokreste a noa tai / veine?

Bebele e re eng ka ho hlala le ho nyala hape?

Bebele e re eng ka ho becha? Na ho becha ke sebe?

Bebele e ruta eng ka Boraro?

Bohlokoa ba kolobetso ea Mokreste ke bo feng?

Bebele e re eng ka ho ntša boshome ha Mokreste?

Jesu o ne a le kae nakong ea matsatsi a mararo lipakeng tsa lefu la Hae le tsoho?

Bebele e re eng ka thoabalano pele ho lenyalo / bofebe?

Bebele e re eng ka linyao / ho phatsa?

Neo ea ho bua ka maleme ke eng? Na neo ea ho bua ka maleme ke ntho ea mehleng ea joale?

Bebele e re eng ka likholumo-lumo? Na ho na le likholumo-lumo ka Bebele?

Na liphoofolo li ea Leholimong? Na liphoofolo li na le Moea?

Mosali oa Kaine e ne e le mang? Na mosali oa Kaine e ne e le khaitseli ea hae?

Bebele e re eng ka bootsoa? Na bootsoa ke sebe?

Bosotoma – na ke sebe ho ea ka Bebele?Lipotso tsa Bebele tse arabetsoeng
© Copyright Got Questions Ministries