settings icon
share icon
Întrebare

Supraviețuirea în vremurile sfârșitului – ce trebuie să știu?

Răspuns


Adesea, când se gândesc la viitor, oamenii simt o neliniște; totuși, nu trebuie să fie așa. În cazul celor care Îl cunosc pe Dumnezeu, gândurile cu privire la viitor aduc nerăbdare și mângâiere. De exemplu, când o descrie pe femeia care Îl cunoaște și se încrede în Dumnezeu, Proverbele 31.25 spune despre ea că „râde de ziua de mâine".

Două gânduri-cheie de ținut minte cu privire la viitor sunt: mai întâi, Dumnezeu e suveran și în control peste toate. El știe viitorul și controlează în mod absolut ceea ce se va petrece. Biblia spune: „Aduceți-vă aminte de cele petrecute în vremurile străbune, căci Eu sunt Dumnezeu, și nu este altul, Eu sunt Dumnezeu, și nu este niciunul ca Mine. Eu am vestit de la început ce are să se întâmple și cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Eu zic: «Hotărârile Mele vor rămâne în picioare și Îmi voi aduce la îndeplinire toată voia Mea.» ... da, Eu am spus și Eu voi împlini; Eu am plănuit și Eu voi înfăptui." (Isaia 46.9-11, italicele adăugate)

Al doilea lucru pe care să ni-l amintim cu privire la viitor este faptul că Biblia descrie ce se va întâmpla în „vremurile sfârșitului" sau în „zilele din urmă". Pentru că Biblia este revelația lui Dumnezeu pentru omenire și pentru că Dumnezeu cunoaște și controlează viitorul (cum spune Isaia mai sus), e logic că atunci când Biblia vorbește despre ceea ce se va petrece în viitor, putem crede. Cu privire la previziunile despre viitor, Biblia spune: „Căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului; ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt." (2 Petru 1.21) Acest adevăr e evident prin faptul că, spre deosebire de prorociile false rostite în cadrul altor religii sau de către indivizi precum Nostradamus, Biblia nu s-a înșelat niciodată – de fiecare dată când Biblia a prezis un eveniment din viitor, s-a întâmplat exact așa cum a spus Scriptura.

Când te gândești cum să înțelegi și să poți trăi în vremurile sfârșitului, e bine să răspunzi la următoarele trei întrebări:

1. Cum trebuie să interpretez ce spune Biblia cu privire la viitor (profeția biblică)?

2. Ce spune Biblia că se va întâmpla în vremurile sfârșitului?

3. În ce fel ceea ce spune Biblia despre viitor trebuie să influențeze viața pe care o trăiesc astăzi?

Cum să interpretez profeția biblică
Sunt mai multe puncte de vedere cu privire la ce metode trebuie folosite pentru interpretarea pasajelor privitoare la vremurile sfârșitului. Cu toate că mulți oameni de bună credință prezintă concepte diferite, există motiv întemeiat să credem că profeția biblică trebuie interpretată (1) literal, (2) cu o perspectivă înspre viitor și (3) în ceea ce se numește o manieră „premilenară". Ceea ce încurajază o interpretare literală este faptul că există peste 300 de profeții care privesc prima venire a lui Cristos, dintre care toate s-au împlinit în mod literal. Prezicerile privitoare la nașterea, viața, moartea și învierea lui Mesia nu s-au împlinit alegoric sau într-un fel spiritual. Isus în mod literal S-a născut în Betleem, a înfăptuit minuni, a fost trădat de un prieten apropiat pentru 30 de arginți, I-au fost străpunse mâinile și picioarele, a murit alături de tâlhari, a fost îngropat în mormântul unui om bogat și a înviat la trei zile după moartea Sa. Toate aceste detalii au fost prevestite cu sute de ani înainte ca Isus să Se nască și s-au împlinit în mod literal. Și, cu toate că se folosește simbolism în diverse profeții (de exemplu balauri, călăreți etc.), acesta portretizează în întregime ființe sau evenimente literale, aproximativ la fel cum despre Isus se spune că este leu și miel.

În privința perspectivei cu privire la viitor, Biblia afirmă în mod clar despre cărțile profetice cum sunt Daniel și Apocalipsa că conțin nu numai relatări ale unor evenimente istorice, ci și prevestirea unor evenimente viitoare. După ce lui Ioan i s-a dat mesaj pentru bisericile din zilele lui, a primit vedenii privitoare la ceea ce se va întâmpla în vremurile sfârșitului. Lui Ioan i s-a spus: „Suie-te aici și-ți voi arăta ce are să se întâmple după aceste lucruri!" (Apocalipsa 4.1, italicele adăugate)
Poate că un argument și mai puternic în favoarea perspectivei cu privire la viitor include promisiunile făcute de Dumnezeu lui Avraam (cf. Genesa 12 și 15) în privința țării lui Israel. Pentru că legământul lui Dumnezeu cu Avraam a fost necondiționat și promisiunile Lui nu s-au împlinit încă față de urmașii lui, atunci e garantată o perspectivă de viitor cu privire la promisiunile față de Israel.

În cele din urmă, în privința interpretării prorociei într-o manieră „premilenară", acest lucru înseamnă că, mai întâi, biserica va fi Răpită, apoi lumea va experimenta o perioadă de șapte ani de Necaz, și apoi Isus Cristos Se va întoarce ca să domnească pe pământ timp de 1.000 de ani literali (Apocalipsa 20).

Dar ce spune Biblia că se va întâmpla înainte de aceasta?

Ce spune Biblia că se va întâmpla în vremurile sfârșitului?
Din păcate, Biblia prevestește un vârtej decadent de catastrofe, păcat al oamenilor și apostazie religioasă care preced întoarcerea lui Cristos. Pavel scrie: „Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele ... oamenii răi și înșelători vor merge din rău în mai rău, îi vor amăgi pe alții și se vor amăgi și pe ei înșiși." (2 Timotei 3.1, 13) Lumea va continua să-L respingă pe Dumnezeu, Cuvântul Lui și poporul Lui.

Într-o zi din viitor – nimeni nu știe în care anume – Dumnezeu va încheia Epoca Bisericii, care a început în secolul I, la Cincizecime (Fapte 2), cu un eveniment numit Răpirea. În acel moment, Dumnezeu îi va lua pe toți cei care cred în Cristos de pe pământ, ca un pas în pregătirea pentru judecățile Lui finale. Despre Răpire, Pavel spune: „Căci dacă credem că Isus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Isus pe cei care au adormit în El. Iată, în adevăr, ce vă spunem prin Cuvântul Domnului: noi cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți. Căci Însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, Se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Cristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte." (1 Tesaloniceni 4.14-18)

Slăbirea păcii și creșterea tulburării care precede Răpirea vor atinge proporții colosale atunci când un număr nemăsurat de oameni vor dispărea de pe pământ. Un astfel de eveniment va cauza panică și va face necesară prezența unui lider puternic, care va avea răspunsuri pentru toate problemele lumii. Pregătirea pentru acest lider e în progres de un timp, așa cum a observat istoricul Arnold Toynbee: „Prin introducerea forțată în rândul omenirii a tot mai multor arme letale și, în același timp, prin faptul că face lumea tot mai interdependentă din punct de vedere economic, tehnologia a adus omenirea la un asemenea nivel de frământare, încât suntem gata să suportăm sfidarea oricărui nou Cezar care ar reuși să dea lumii unitate și pace." Dintr-un Imperiu Roman reînviat, unul care este organizat într-un model european de zece circumscripții (cf. Daniel 7.24, Apocalipsa 13.1), Anticristul va apărea și va semna un legământ cu națiunea Israelului, care va fi începutul oficial al numărătorii inverse profetice de șapte ani a lui Dumnezeu până la cea de-a doua venire a lui Cristos (cf. Daniel 9.27).

Timp de trei ani și jumătate, Anticristul va domni peste pământ și va promite pace, dar este o pace falsă care îi va atrage în capcană pe oamenii de pe pământ. Biblia spune: „Când vor zice: «Pace și liniște!», atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei, ca durerile nașterii peste femeia însărcinată, și nu va fi chip de scăpare." (1 Tesaloniceni 5.3) Războaiele, cutremurele și foametea vor escalada în intensitate (cf. Matei 24.7), până la finalul domniei de trei ani și jumătate, când va intra în Templul reconstruit de la Ierusalim și se va proclama pe sine Dumnezeu și va pretinde închinare (cf. 2 Tesaloniceni 2.4, Matei 24.15). În acest moment Dumnezeul adevărat va răspunde la provocare. Timp de alți trei ani și jumătate, va avea loc un Necaz Mare, cum nu a mai fost văzut înainte. Isus a prevestit: „Pentru că atunci va fi un necaz așa de mare, cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi. Și dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa; dar, din pricina celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate." (Matei 24.21-22)

În timpul Necazului celui mare, va avea loc o pierdere nemăsurată de vieți omenești și o distrugere de mari proporții a pământului. De asemenea, un mare număr de oameni vor veni la credința în Cristos, cu toate că mulți vor face acest lucru cu prețul vieții lor. Dumnezeu va fi și atunci în control, în timp ce va strânge armatele de necredincioși ale lumii, ca să le judece. Despre acest eveniment, profetul Ioel a scris: „Voi strânge pe toate neamurile și le voi coborî în valea lui Iosafat. Acolo, Mă voi judeca cu ele pentru poporul Meu." (Ioel 3.2) Ioan consemnează bătălia în astfel: „Apoi am văzut ieșind din gura balaurului [Satan] și din gura fiarei [Anticristul] și din gura prorocului mincinos trei duhuri necurate, care semănau cu niște broaște. Acestea sunt duhuri de draci, care fac semne nemaipomenite și care se duc la împărații pământului întreg, ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului celui Atotputernic. … Duhurile cele rele i-au strâns în locul care pe evreiește se cheamă Armaghedon." (Apocalipsa 16.13-16)

În acest moment, Mesia Se va întoarce, Își va nimici vrăjmașii și va pretinde lumea, care este de drept a Lui. „Apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb! Cel ce sta pe el Se cheamă «Cel credincios» și «Cel adevărat» și El judecă și Se luptă cu dreptate. Ochii Lui erau ca para focului; capul îl avea încununat cu multe cununi împărătești și purta un nume scris pe care nimeni nu-l știe decât numai El singur. Era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge. Numele Lui este: «Cuvântul lui Dumnezeu». Oștile din cer Îl urmau călare pe cai albi, îmbrăcate cu in subțire, alb și curat. Din gura Lui ieșea o sabie ascuțită, ca să lovească neamurile cu ea, pe care le va cârmui cu un toiag de fier. Și va călca cu picioarele teascul vinului mâniei aprinse a atotputernicului Dumnezeu. Pe haină și pe coapsă avea scris numele acesta: «Împăratul împăraților și Domnul domnilor». Apoi am văzut un înger care stătea în picioare în soare. El a strigat cu glas tare și a zis tuturor păsărilor care zburau prin mijlocul cerului: «Veniți, adunați-vă la ospățul cel mare al lui Dumnezeu, ca să mâncați carnea împăraților, carnea căpitanilor, carnea celor viteji, carnea cailor și a călăreților și carnea a tot felul de oameni, slobozi și robi, mici și mari!» Și am văzut fiara și pe împărații pământului și oștile lor, adunate ca să facă război cu Cel ce ședea călare pe cal și cu oastea Lui. Și fiara a fost prinsă. Și, împreună cu ea, a fost prins prorocul mincinos, care făcuse înaintea ei semnele cu care amăgise pe cei ce primiseră semnul fiarei și se închinaseră icoanei ei. Amândoi aceștia au fost aruncați de vii în iazul de foc, care arde cu pucioasă. Iar ceilalți au fost uciși cu sabia care ieșea din gura Celui ce ședea călare pe cal. Și toate păsările s-au săturat din carnea lor." (Apocalipsa 19.11-21)

După ce Cristos va înfrânge armatele adunate în valea Armaghedonului, va domni împreună cu sfinții Săi timp de o mie de ani și va restaura pe deplin Israelul în țara lui. La finalul celor o mie de ani, va avea loc o ultimă judecată a națiunilor și a tuturor celor care vor mai fi rămas din omenire, lucru care va fi apoi urmat de o stare veșnică: fie petrecută împreună cu Dumnezeu, fie în separare de El. (cf. Apocalipsa 20-21)

Evenimentele de mai sus nu sunt speculații sau posibilități, ci sunt exact ceea ce se va petrece în viitor. Așa cum toate profețiile biblice cu privire la prima venire a lui Cristos s-au împlinit, așa se vor împlini și toate profețiile Bibliei privitoare la a doua Sa venire.

Având în vedere adevărul acestor profeții, ce impact trebuie să aibă asupra noastră în momentul de față? Petru pune această întrebare: „Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului?" (2 Petru 3.11-12)

Efectul prorociei Bibliei asupra noastră în ziua de azi
Trebuie să avem patru răspunsuri față de profeția Bibliei. Primul este ascultarea, despre care vorbește Petru în versetele de mai sus. Isus ne spune în mod continuu să fim gata pentru venirea Sa, care poate avea loc în orice moment (cf. Marcu 13.33-37) și să trăim în așa fel încât să nu ne fie rușine de comportamentul nostru.

Cel de-al doilea răspuns e închinarea. Dumnezeu ne-a pus la dispoziție o cale de a scăpa de judecățile Sale din vremurile sfârșitului – darul fără plată al mântuirii, oferit prin Isus. Trebuie să ne asigurăm că primim mântuirea Lui și că trăim în recunoștință înaintea Lui. Închinarea noastră pe pământ va deveni într-o zi închinarea din cer: „Și cântau o cântare nouă și ziceau: «Vrednic ești Tu să iei cartea și să-i rupi pecețile, căci ai fost înjunghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele Tău, oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și de orice neam.»" (Apocalipsa 5.9)

Al treilea răspuns este proclamarea. Mesajul mântuirii lui Dumnezeu și adevărul cu privire la a doua Lui venire trebuie să fie vestit ca toți să-l audă, în special acelora care încă nu cred. Trebuie să-i oferim fiecăruia șansa să se întoarcă la Dumnezeu și să fie izbăvit de mânia viitoare. Apocalipsa 22.10 spune: „Apoi mi-a zis: «Să nu pecetluiești cuvintele prorociei din cartea aceasta. Căci vremea este aproape.»"

Cel din urmă răspuns față de Cuvântul profetic al lui Dumnezeu este slujirea. Toți credincioșii trebuie să fie sârguincioși să împlinească voia lui Dumnezeu și să facă fapte bune. O parte din judecata lui Cristos va viza lucrările făcute de credincioși. Ele nu determină acceptarea creștinului în cer, însă arată ce a făcut fiecare credincios cu darurile care i-au fost date de către Dumnezeu. Pavel spune despre această judecată: „Căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Cristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care-l va fi făcut când trăia în trup." (2 Corinteni 5.10)

În concluzie, Dumnezeu este suveran peste toate evenimentele și oamenii acestei lumi. El e în mod ferm în controlul tuturor lucrurilor și va aduce tot ceea ce a început la un final desăvârșit. Un cântec creștin de demult spune astfel: „Totul este creația lui Dumnezeu ... Întocmite de aceeași mână ... Satan și mântuirea ... Totul e sub aceeași comandă."

Profeția împlinită este dovada că Biblia este o carte supranaturală. Sute de profeții vechi-testamentare deja s-au împlinit și e potrivit să credem că se va împlini și ceea ce spune ea cu privire la vremurile sfârșitului. Pentru aceia care Îl cunosc pe Isus și S-au încrezut în El ca Domn și Mântuitor al lor, venirea Lui va fi nădejdea lor binecuvântată (cf. Tit 2.13). Însă pentru aceia care L-au respins pe Cristos, El va fi o spaimă sfântă (cf. 2 Tesaloniceni 1.8). Concluzia este aceasta: ca să supraviețuiești în vremurile sfârșitului, asigură-te că ești un credincios în Cristos: „Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Isus Hristos." (1 Tesaloniceni 5.9)

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Supraviețuirea în vremurile sfârșitului – ce trebuie să știu?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries