settings icon
share icon
Pytanie

Jak mogę osiągnąć zwycięstwo w Jezusie?

Odpowiedź


Jako naśladowcy Jezusa Chrystusa, wszyscy chcemy prowadzić zwycięskie życie chrześcijańskie. Biblia zapewnia nas, że Bóg i Jego Syn są zwycięzcami i że wierzący mogą uczestniczyć w ich zwycięstwach: "ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa" (1 Koryntian 15.57). Jak, w sensie praktycznym, możemy doświadczyć zwycięskiego życia, które stało się możliwe w Chrystusie? Jak możemy osiągnąć zwycięstwo w Jezusie?

Zwycięstwo ostatecznie należy do Pana, naszego Boga (1 Ks. Samuela 17.47). Od czasu wyjścia Izraela z Egiptu, za każdym razem gdy lud Boży polegał jedynie na nim, On udzielał im zwycięstwa nad jego wrogami (2 Ks. Mojżeszowa 15). Prorocy starotestamentowi stale wskazywali na przyszłego Zbawiciela, który przyniesie pełnię wyrazu Bożego triumfu: "Wesel się bardzo, córko syjońska! Wykrzykuj, córko jeruzalemska! Oto twój król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski, łagodny i jedzie na ośle, na oślęciu, źrebięciu oślicy" (Ks. Zachariasza 9.9; zobacz także Psalm 110.1). Wiemy, że te proroctwa odnoszą się do Jezusa Chrystusa, obiecanego Mesjasza, który przezwyciężył świat (Ew. Jana 16.33).

Jezus odniósł najwyższe zwycięstwo na krzyżu. Grzech został odkupiony, a moc grzechu i śmierci została pokonana (zobacz Ew. Jana 12.31 oraz 1 Piotra 2.24). Po ukrzyżowaniu i pogrzebie, Chrystus powstał z martwych trzy dni później i teraz współuczestniczymy w tym zwycięstwie. Szatan myślał, że wygrał ostateczne starcie wraz ze śmiercią Chrystusa. Zamiast tego, ta śmierć rozerwała nasze łańcuchy, wyzwoliła nas z więzienia grzechu i rozbroiła nadprzyrodzone moce zła: "I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy; wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami, i usunął go, przybiwszy go do krzyża; rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności, i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi" (Kolosan 2.13-15).

Kluczem do osiągnięcia zwycięstwa w Jezusie jest wiara w Chrystusa: "Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. A któż może zwyciężyć świat, jeżeli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym?" (1 Jana 5.4-5; zobacz także Rzymian 8.37). Pierwszym krokiem do zwycięstwa w Jezusie jest przyjęcie Chrystusa jako Zbawiciela. Przyjmujemy Pana z łaski przez wiarę, i żyjemy w Jego zwycięstwie również z łaski przez wiarę. Nasze zbawienie jest darem Bożej łaski, i nasze zwycięstwo w Jezusie jest darem Bożej łaski (Efezjan 2.4-8; Galacjan 3.3).

Jaki jest rozmiar zwycięstwa Jezusa Chrystusa, którego nam udziela? Zwycięstwo, które Jezus dzieli z nami obejmuje zwycięstwo nad pożądliwością ciała, pożądliwością oczu i pychą życia (1 Jana 2.16). Triumf naszego Pana nad pokuszeniem i grzechem (Hebrajczyków 4.15; zobacz także Ew. Mateusza 4.1-11) stał się również naszym zwycięstwem: "A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami" (Galacjan 5.24; zobacz także Rzymian 5.20-21). Apostoł Jan rozwija: "A wiecie, że On się objawił, aby zgładzić grzechy, a grzechu w nim nie ma. Każdy, kto w nim mieszka, nie grzeszy; każdy, kto grzeszy, nie widział go ani go nie poznał. Dzieci, niech was nikt nie zwodzi; kto postępuje sprawiedliwie, sprawiedliwy jest, jak On jest sprawiedliwy. Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy. A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie" (1 Jana 3.5-8).

Jezus pokonał szatana i moce złego (Ew. Jana 14.30; 16.11; Ew. Marka 1.23-27; Ew. Łukasza 4.33-36) i dzieli to zwycięstwo wraz z nami, "Widziałem, jak szatan, niby błyskawica, spadł z nieba. Oto dałem wam moc, abyście deptali po wężach i skorpionach i po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, a nic wam nie zaszkodzi" (Ew. Łukasza 10.18-19; zobacz także Efezjan 1.21-22). Autor listu do Hebrajczyków wyjaśnia, że Jezus stał się w pełni człowiekiem aby dzielić z nami człowieczeństwo "aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli" (Hebrajczyków 2.14-15). Nie musimy bać się śmierci czy szatana, ponieważ dzielimy z Jezusem Chrystusem zwycięstwo (Dz. Apostolskie 2.24; Rzymian 6.9; 9.38-39; 2 Tymoteusza 1.10; Ks. Objawienia 1.18).

Tak długo jak pozostajemy na tym upadłym świecie, nadal będziemy doświadczali różnych zmagań i staczali bitwy. Niekiedy upadniemy i zawiedziemy. Ale będziemy trwali w powstawaniu, prosząc Boga, aby nas wyposażył w swoją łaskę i moc do przezwyciężania tych trudności (2 Koryntian 12.9). Jako wierzący, staczamy nasze bitwy w rzeczywistości duchowej, na kolanach: "Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami. Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej; nim też unicestwiamy złe zamysły" (2 Koryntian 10.3-4). Bóg dał nam duchową zbroję, aby nas chronić od mocy ciemności, które toczą z nami wojnę (Efezjan 6.10-20).

Zwycięstwo w Jezusie jest teraz prawdziwe i osiągalne, ponieważ nasz Pan Jezus pokonał szatana i wszelką moc zła na świecie. Osiągamy zwycięstwo w Jezusie poprzez odpoczywanie w Chrystusie (Ew. Mateusza 11.28) i poleganie na Jego zwycięstwie dla nas (Rzymian 5.17). Chociaż pozostajemy na ziemi, Pan rządzi zwycięsko przez tych, którzy zostali wyzwoleni z królestwa ciemności i przeniesieni do Jego chwalebnego królestwa światłości (1 Piotra 2.9). Jednak przyjdzie dzień w którym zwycięstwa Jezusa będą w pełni zrealizowane i świętowane w nowych niebiosach i nowej ziemi: "Wszechmocny Pan zniszczy śmierć na wieki i zetrze łzę z każdego oblicza, i usunie hańbę swojego ludu na całej ziemi, gdyż Pan powiedział" (Ks. Izajasza 25.8).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jak mogę osiągnąć zwycięstwo w Jezusie?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries