settings icon
share icon
Pytanie

Jakie jest znaczenie imienia Jezus? Co oznacza imię Jezus?

Odpowiedź


Jeśli kiedykolwiek imię było pełne znaczenia, to z pewnością dotyczyło to imienia Jezus. Pismo Święte mówi, że Jezus otrzymał imię, "które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią" (Filipian 2.9-10). Dlaczego imię naszego Pana jest takie potężne? Co oznacza imię Jezus?

Imię Jezus, ogłoszone Józefowi i Marii przez aniołów (Ew. Mateusza 1,21; Ew. Łukasza 1.31), oznacza „Jahwe zbawia” lub „Jahwe jest zbawieniem”. W transliteracji z hebrajskiego i aramejskiego imię to brzmi Jeszua. Słowo to jest kombinacją Ya, skrótu od Jahwe, imienia Boga Izraela (2 Ks. Mojżeszowa 3.14); i czasownika yasha, oznaczającego „ratować”, „dostarczać” lub „ocalić”.

Polska pisownia hebrajskiego Yeshua to Jeszua. Ale, gdy tłumaczone z hebrajskiego na Grekę Koine, oryginalny język Nowego Testamentu, imię Jeszua staje się Iesous. W języku polskim Iesous staje się Jezusem. Tak więc Jeszua i odpowiednio Jozue i Jezus znaczą „Jahwe zbawia” lub „Pan jest zbawieniem”.

Imię Jezus było całkiem popularne w Judei w pierwszym wieku. Z tego powodu, nasz Pan był często nazywany "Jezusem z Nazaretu", odróżniając Go poprzez Jego dom rodzinny, miasto Nazaret w Galilei (Ew. Mateusza 21.11, Ew. Marka 1.24, Ew. Łukasza 18.37, Ew. Jana 1.45, Ew. Jana 19.19, Dz. Apostolskie 2.22). Pomimo powszechności, imię Jezus jest niezwykle istotne. Jezus został posłany przez Boga dla określonego celu i Jego osobiste imię daje świadectwo tej misji. Tak jak Jeszua/ Jozue w Starym Testamencie poprowadził swój lud do zwycięstwa nad Kanaanitami, Jeszua/ Jezus w Nowym Testamencie poprowadził swój lud do zwycięstwa nad grzechem i ich duchowymi wrogami.

Galacjan 4.4-5 mówi, "lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi, aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili." Bóg posłał Jezusa, aby nas zbawić (Ew. Jana 3.17). Znaczenie imienia Jezus- "Jahwe zbawia"- odsłania Jego misję (aby zbawić i wyzwolić), i Jego tożsamość jako Zbawiciela świata. Równocześnie, powszechność imienia Jezus podkreśla Jego człowieczeństwo i pokorę. Syn Boży pozbawił się swojej chwały, aby stać się pokornym człowiekiem (Filipian 2.6-8).

Imię Jezus jest ważne ze względu na jego znaczenie i przez to, kogo reprezentuje. Istnieje moc i autorytet w osobie Jezusa Chrystusa, i oczywiście osoba jest określona imieniem. Bardziej, aniżeli w przypadku innych imion, łączymy imię Jezusa z Jego wyróżniającym się charakterem, wartością i dziełem jak widzimy to w następujących prawdach biblijnych:

Zbawienie jest jedynie w imieniu Jezus: "On to jest owym kamieniem odrzuconym przez was, budujących, On stał się kamieniem węgielnym. I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni" (Dz. Apostolskie 4.11-12; zobacz także Ew. Jana 14.6; 20.31; Dz. Apostolskie 2.21; Ks. Joela 2.27; 1 Koryntian 6.11; 1 Jana 2.12).

Przebaczenie grzechów otrzymuje się przez imię "Jezus": "O nim to świadczą wszyscy prorocy, iż każdy, kto w niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię jego" (Dz. Apostolskie 10.43; zobacz także Dz. Apostolskie 22.16).

Wierzący są chrzczeni w imieniu Jezusa: "A Piotr [odpowiedział] do nich: Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego" (Dz. Apostolskie 2.38; zobacz także Ew. Mateusza 28.19; Dz. Apostolskie 8.12, 15-16; 10.48; 19.5).

Uzdrawianie i cuda były dokonywane w imieniu Jezusa: "I przez wiarę w Jego imię temu człowiekowi, którego widzicie i którego znacie, imię to przywróciło siły. Wiara/ wzbudzona/ przez niego dała mu tę pełnię sił, którą wszyscy widzicie" (Dz. Apostolskie 3.16; tłum. Biblia Tysiąclecia; zobacz także wersety 6-8 oraz Dz. Apostolskie 4.30).

Jezus naucza wierzących, aby modlili się w Jego imieniu; to znaczy, aby modlili się w Jego autorytecie, rodzajem modlitwy jaką On by się modlił: "I o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu" (Ew. Jana 14.13-14; zobacz także Ew. Jana 15.16; 16.23-24).

Pod każdym względem Jezus żyje zgodnie ze swoim imieniem. Imię Jezus przypomina nam o mocy, obecności i celu zmartwychwstałego Chrystusa. Zapewnia nas, że Boża pełna łaski intencja dotyczy naszego zbawienia. Nasz Pan Jezus przyniósł Boga ludzkości, a teraz przyprowadza ludzi do Boga poprzez zbawienie, które nabył. W Biblii, gdy ludzie przemawiali lub czynili (coś) w imieniu Jezusa, czynili to jako ambasadorzy Pana z Jego autorytetem. Samo życie wierzącego ma być prowadzone w imieniu Jezusa (Kolosan 3.17) i czyniąc tak, oddajemy Bogu chwałę: "Dlatego modlimy się za was nieustannie, aby Bóg nasz uczynił was godnymi swego wezwania, aby potęgował w was coraz bardziej wszelkie pragnienie dobra i pomnażał uczynki wypływające z wiary. W ten sposób będzie w was uwielbione imię Pana naszego Jezusa, a w Nim wy także za łaską Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa" (2 Tesaloniczan 1.11-12).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jakie jest znaczenie imienia Jezus? Co oznacza imię Jezus?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries