settings icon
share icon
Pytanie

Jakie jest znaczenie greckiego słowa dunamis w Biblii?

Odpowiedź


Greckie słowo dunamis występuje w Nowym Testamencie 120 razy. Luźno słowo to odnosi się do "siły, mocy lub zdolności". Jest to rdzeń naszych słów dynamit, dynamo i dynamiczny.

W przypowieści o talentach (Mt 25:14-30) słudzy otrzymują bogactwo w oparciu o ich dunamis, czyli "umiejętność" posługiwania się pieniędzmi. W Ewangelii Marka 9:1 Jezus powiedział: "Zaprawdę powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, zanim nie ujrzą Królestwa Bożego, nadchodzącego w mocy". "Moc" oznacza tutaj dunamis.

Jednakże dunamis nie jest zwykłą mocą; słowo to często odnosi się do cudownej mocy lub cudownych dzieł (takich jak w Ewangelii Mateusza 7:22; 11:21, 23; Marka 5:30; Łukasza 5:17; 9:1; 10:13; i Dziejach Apostolskich 8:13). Dunamis może również odnosić się do "mocy moralnej i doskonałości duszy", zgodnie z greckim leksykonem Thayera.

Być może co najważniejsze, dunamis może odnosić się do "wrodzonej mocy, mocy rezydującej w rzeczy na mocy jej natury lub którą osoba lub rzecz wywiera" (tamże). W Ewangelii Mateusza 22:29 Jezus mówi saduceuszom: "Błądzicie, nie znając Pism ani mocy Bożej". Jezus powiedział również: "I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi, i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą" (Mateusza 24:30). Innymi słowy, Pan ma wrodzoną moc, która mieszka w Nim samym. Dunamis jest częścią Jego natury.

Nie prowadzimy chrześcijańskiego życia w naszej własnej mocy, ale w mocy Bożej. To Boża zdolność czyni nas zdolnymi do osiągnięcia czegokolwiek wartościowego, ponieważ bez Niego nic nie możemy uczynić (J 15:5). To Jego siła czyni nas zwycięzcami.

Poniżej wymieniono kilka kluczowych zastosowań dunamis w Biblii:

Łukasza 1:35: "I odpowiadając anioł, rzekł jej: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym".

Łukasza 4:36: "I zdumienie ogarnęło wszystkich, i mówili między sobą: Cóż to za mowa, że mając władzę i moc nakazuje duchom nieczystym, a wychodzą?"

Dzieje Apostolskie 1:8: "ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi".

Rzymian 1:20: "Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę".

Pierwszy List do Koryntian 1:22-24: "Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo, natomiast dla powołanych - i Żydów, i Greków, zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą".

Drugi List do Koryntian 4:7: "Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas".

Drugi List do Koryntian 12:9: "Lecz powiedział do mnie: Dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa".

List do Efezjan 3:20-21: "Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen."

Drugi List do Tymoteusza 1:7: "Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości".

List do Hebrajczyków 1:3: "On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach".

2 Piotra 1:3: "Boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę".

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jakie jest znaczenie greckiego słowa dunamis w Biblii?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries