settings icon
share icon
Pytanie

Które wersety biblijne są zachęcające?

Odpowiedź


Bez względu na naszą zniechęcającą sytuację, w Biblii znajdują się zachęcające wersety, które mogą dać nam nadzieję:

Kiedy straciłeś coś lub kogoś, kto był dla ciebie bardzo cenny:

Ew. Mateusza 5.4 "Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni" (tłum. Biblia Warszawska).

Ks. Objawienia 1.18 "oto żyję na wieki wieków".

Ew. Jana 11.25 "Rzekł jej Jezus: Jam jest zmartwychwstanie i żywot; kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie". Kiedy rozdzierające fale chronicznego bólu i słabości rozbijają się o twoją głowę:

2 Koryntian 12.9 "Dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości."

Hebrajczyków 4.16 "Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze".

Kiedy nie masz nic w kuchni, a ostatni okruszek został zgarnięty:

Ew. Mateusza 6.33 "Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane".

Psalm 23.1 "Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego".

1 Tesaloniczan 5.18 „Za wszystko dziękujcie; taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was".

Kiedy wydaje się, że nikt nas nie rozumie, a nawet nie dba o nas:

Psalm 55.23 "Zrzuć na Pana brzemię swoje, A On cię podtrzyma! On nie dopuści, By na zawsze zachwiał się sprawiedliwy".

Ks. Izajasza 40.11 "Jak pasterz będzie pasł swoją trzodę, do swojego naręcza zbierze jagnięta i na swoim łonie będzie je nosił, a kotne będzie prowadził ostrożnie". Kiedy jesteś prześladowany za swoją wiarę:

2 Piotra 2.9 "Umie Pan wyrwać pobożnych z pokuszenia, bezbożnych zaś zachować na dzień sądu celem ukarania."

Ew. Jana 15.18 "Jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw niż was znienawidził".

Kiedy naród, świat, a nawet rodzina i kościół wydają się rozpadać:

Ks. Izajasza 14.24: "Przysiągł Pan Zastępów, mówiąc: Jak pomyślałem, tak się dzieje, i jak postanowiłem, tak się staje".

Ks. Jeremiasza 29.11 "Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was - mówi Pan - myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją".

Kiedy dopadają cię życiowe lęki i niepewność:

Psalm 27.1 "Pan światłością moją i zbawieniem moim: Kogóż bać się będę? Pan ochroną życia mego: Kogóż mam się lękać?".

Ew. Łukasza 12.7 "Nawet wszystkie włosy na głowie waszej są policzone. Nie bójcie się! Więcej znaczycie niż wiele wróbli.".

Rzymian 8.1 "Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie ". Kiedy twój nastrój jest ponury:

Psalm 118.24 "Oto dzień, który Pan uczynił, Weselmy się i radujmy się w nim".

Rzymian 8.29-30 "Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna jego, a On żeby był pierworodnym pośród wielu braci; a których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił ".

Kiedy jesteś zmęczony i wyczerpany do tego stopnia, że się poddajesz:

Hebrajczyków 12.2-3 "patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu, utrudzeni".

Kiedy zostaniesz porzucony przez wszystkich:

5 Ks. Mojżeszowa 31.6 "Bądźcie mocni, bądźcie odważni! Nie bójcie się ich i nie drżyjcie przed nimi, gdyż Pan, Bóg twój, sam pójdzie z tobą, nie porzuci i nie opuści cię".

Hebrajczyków 13.5-6 "... Nie porzucę cię ani cię nie opuszczę. Tak więc z ufnością możemy mówić: Pan jest pomocnikiem moim, nie będę się lękał; Cóż może mi uczynić człowiek?" Kiedy przyjaciele, a nawet rodzina wydają się porzucać Boga:

Psalm 100.5 "Albowiem dobry jest Pan; Na wieki trwa łaska jego, A wierność jego z pokolenia w pokolenie".

2 Tymoteusza 3.1-4 "A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy: Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, nie miłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga".

Gdy jesteś pod silną pokusą:

1 Koryntian 10.13 "Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie; lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść".

Jakuba 4.7-8 "Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was".

2 Tymoteusza 1.12 "On mocen jest zachować to, co mi powierzono, do owego dnia".

Hebrajczyków 2.18 "A że sam przeszedł przez cierpienie i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą". Kiedy zostaniesz zraniony przez fałszywe oskarżenie wroga:

1 Piotra 3.14 - 16 "Ale chociażbyście nawet mieli cierpieć dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Nie lękajcie się więc gróźb ich i nie trwóżcie się. Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym, domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej, lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem. Miejcie sumienie czyste, aby ci, którzy zniesławiają dobre chrześcijańskie życie wasze, zostali zawstydzeni, że was spotwarzali".

Ew. Mateusza 5.10-12 "Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie! Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie; tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami".

Rzymian 8.31-34 "Cóż tedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z nim darować nam wszystkiego? Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, Ten przecież wstawia się za nami".

Kiedy okoliczności prowadzą do zwątpienia w Boga:

Psalm 42.6 "Czemu rozpaczasz, duszo moja, I czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić go będę: On jest zbawieniem moim i Bogiem moim!".

Ew. Marka 9.24 "Wierzę, pomóż niedowiarstwu memu" Kiedy ogarnia nas niesłabnący gniew, a nawet nienawiść:

Efezjan 4.31-32 "Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie".

Jakuba 1.19-20 "Wiedzcie to, umiłowani bracia moi. A niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. Bo gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga."

1 Jana 4.20 "Jeśli kto mówi: Miłuję Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest; albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi ".

Gdy jesteśmy pokonani przez poczucie winy, wstyd i wyrzuty sumienia:

1 Jana 1.9 "Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości."

Rzymian 8.1-2 "Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Bo zakon Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci." Kiedy masz zamiar przejść przez sytuację z przytłaczającymi wymaganiami, presją i oczekiwaniami:

Ew. Mateusza 11.28 "Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie".

Ew. Jana 15.5 [Jezus powiedział] "Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu; bo beze mnie nic uczynić nie możecie".

Filipian 4.13 "Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie".

Gdy droga niespodziewanie się rozwidla lub gdy mnożące się czynniki kluczowej decyzji wprowadzają mroczny zamęt:

Jakuba 1.5 "A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana ".

1 Koryntian 14.33 "Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju".

Ks. Przyp. Salomona 3.5-6 "Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie! Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki!".

Kiedy odczuwasz głód duszy, tęsknisz za czystością i prawością:

Ew. Mateusza 5.6 "Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni".

Psalm 23.3 "Duszę moją pokrzepia. Wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości, Ze względu na imię swoje". Gdy wszystkie drogi zostały zablokowane, a rozpacz wydaje się jedyną rzeczą która pozostała:

1 Koryntian 10.13 "Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie; lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść".

2 Koryntian 4.8 "Zewsząd uciskani, nie jesteśmy jednak pognębieni, zakłopotani, ale nie zrozpaczeni".

Gdy śmierć staje nam przed oczami:

Ew. Jana 3.16 "Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny."

Ew. Jana 11.25-26 "Rzekł jej Jezus: Jam jest zmartwychwstanie i żywot; kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to?".

Hebrajczyków 2.14-15 "Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i On również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli".

Błogosławieństwo na każdą okoliczność:

Rzymian 15.13 "A Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego."

EnglishPowrót na polską stronę główną

Które wersety biblijne są zachęcające?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries