settings icon
share icon
Pytanie

Czym jest Wielki Biały Tron Sądu?

Odpowiedź


Wielki Biały Tron Sądu został opisany w Apokalipsie 20:11-15 i jest ostatecznym sądem dla tych, którzy zostaną wrzuceni do jeziora ognia (miejsca wiecznej kary, znanej jako piekło). Z Apokalipsy 20:7-15 wiemy, że sąd nastąpi po tysiącletnim panowaniu i po wrzuceniu szatana, bestii i fałszywego proroka do jeziora ognia (Apokalipsa 20:7-10). Zostaną wtedy otwarte księgi(Apokalipsa 20:12) zawierające zapiski o dobrych i złych czynach ludzi, ponieważ Bóg wie wszystko, cokolwiek kiedykolwiek zostało powiedziane, zna każdy ludzki uczynek, a nawet myśl, i On nagrodzi lub ukarze każdego zgodnie z naszymi uczynkami (Psalm 28:4; Psalm 62:12; List św. Pawła do Rzymian 2:6; Apokalipsa 2:23; 18:6; 22:12).

Także w tym czasie otwarta zostanie inna księga, zwana „księgą życia” (Apokalipsa 20:12). Jest to księga, w której zapisane zostaje, czy dana osoba odziedziczy życie wieczne z Bogiem, czy otrzyma wieczną karę w jeziorze ognia. Choć chrześcijanie są odpowiedzialni za swoje czyny, w Chrystusie zostaje im przebaczone, a ich imiona zostają zapisane w „księdze życia od założenia świata” (Apokalipsa 17:8). Także z Pisma Świętego wiemy, że podczas sądu Jezus będzie sądził „zmarłych z tego, co w księgach zapisano, według ich czynów” (Apokalipsa 20:12) i „każdy, którego imienia” nie ma w Piśmie Świętym, zostanie wrzucony do Jeziora Ognia (Apokalipsa 20:15).

Fakt, że sąd ostateczny nastąpi, i będą na nim osądzeni wszyscy ludzie, wierzący i niewierzący, jest potwierdzany w wielu miejscach w Piśmie Świętym. Każda osoba stanie pewnego dnia na sądzie przed Chrystusem, i zostanie osądzona ze swoich uczynków. I choć jest jasne, że Wielki Biały Tron Sądu jest ostatecznym sądem Chrystusa, chrześcijanie nie mają pewności co do tego, jak odnosi się to do pozostałych sądów wspomnianych w Biblii, i do tego, kto dokładnie będzie sądzony przy Wielkim Białym tronie sądu.

Wielu chrześcijan wierzy, że Pismo Święte ukazuje nam trzy różne rodzaje sądu, który ma przyjść. Pierwszy to sąd „owiec i kozłów” lub „sąd narodów”, o którym mowa w Ewangelii wg św. Mateusza 25: 31-36. Oni wierzą, że sąd ten nastąpi po ucisku, ale przed tysiącletnim panowaniem Chrystusa na ziemi, i określi, kto wejdzie do tysiącletniego królestwa. Drugi będzie sąd ludzi wierzących, często zwany „trybunałem (bema) Chrystusa” (2 List św. Pawła do Koryntian 5:10), w czasie którego chrześcijanie otrzymają nagrodę za ich uczynki i służbę dla Boga. Trzeci sąd to „sąd przy Wielkim białym tronie” pod koniec tysiącletniego królestwa (Apokalipsa 20:11-15), który jest sądem nad niewierzącymi, gdzie oni będą osądzeni zgodnie z ich uczynkami i skazani na wieczną karę w jeziorze ognia.

Inni chrześcijanie wierzą, że wszystkie te sądy (opisane w Ewangelii wg św. Mateusza 25:31-36; 2 Liście św. Pawła do Koryntian 5:10; i Apokalipsie 20:11-15) odbędą się w jednym czasie, podczas sądu ostatecznego, a nie na trzech różnych sądach. Innymi słowy ci, którzy wierzą, że w trakcie sądu przy „wielkim białym tronie” (opis w Apokalipsie 20:11-15) osądzeni będą zarówno ludzie wierzący, jak i niewierzący, na podobnych zasadach. Ci, których imiona zostały zapisane w „księdze żywota”, będą osądzeni za swoje uczynki, aby określić, jakie nagrody otrzymają, lub jakich nagród nie dostaną. A ci, których imion nie ma w „księdze życia”, zostaną osądzeni zgodnie z ich uczynkami, aby określić stopień kary, jaką otrzymają w jeziorze ognia. Ci, którzy uznają ten pogląd, twierdzą, że Ewangelia wg św. Mateusza 25:31-46 jest kolejnym opisem tego, co stanie się przy „Wielkim białym tronie sądu”. Wskazują oni na fakt, że wynik tego orzeczenia jest taki sam, jak ten, który zostanie ogłoszony przy „Wielkim Białym Tronie” sądu w Apokalipsie 20:11 - 15. „Owce” (ludzie wierzący) dziedziczą życie wieczne, podczas gdy „kozły” ( niewierzący) są skazani na „wieczną karę” ( Ewangelia wg św. Mateusza 25:46).

Z którymkolwiek z tych punktów widzenia się identyfikujemy w kwestii sądu przy „Wielkim Białym Tronie”, jest ważne, by nigdy nie stracić z oczu trzech bardzo ważnych faktów dotyczących przyszłego sądu albo sądów. 1 — Jezus Chrystus będzie na nim sędzią. 2 — Wszyscy niewierzący zostaną osądzeni przez Chrystusa, i będą ukarani według swoich czynów. Biblia stanowczo powtarza, że niewierzący skarbią „sobie gniew na dzień gniewu i objawienia się sprawiedliwego sądu Boga” ( List św. Pawła do Rzymian 2: 5), a Bóg „odda każdemu według uczynków jego” ( List św. Pawła do Rzymian 2: 6). 3 — Wierzący też zostaną osądzeni przez Chrystusa, ale odkąd sprawiedliwość Chrystusa została zakorzeniona w nich i ich imiona zostały zapisane w „księdze życia”, będą oni nagrodzeni według czynów, których dokonali. List św. Pawła do Rzymian 14:10 - 12 mówi bardzo jasno o tym, że „Wszyscy (...) staniemy przed trybunałem Boga”, i że każdy z nas „o sobie samym zda sprawę Bogu.”

Bez wątpienia Biblia jest bardzo klarowna, gdy mowa o tym, że każdy, zarówno wierzący jak i niewierzący, pewnego dnia stanie przed Chrystusem na sądzie. Ale dobra wiadomość dla wierzących, to że nasz sąd nie będzie miał na celu skazanie nas na wieczną karę w jeziorze ognia, ponieważ na to Bóg nas nigdy nie skarze, gdyż uwierzyliśmy w Ewangelię, i staliśmy się „dziećmi Boga”. Ci, którzy naprawdę są zbawieni, skorzystali z wielkiej „wymiany”, w której nasze grzechy zostały przelane na Chrystusa i Jego sprawiedliwość została dana nam. Tak więc, skoro nasze zbawienie jest pewne w Chrystusie, będziemy „ciągle zdawać sprawę z samego siebie Bogu” ( List św. Pawła do Rzymian 14:12), i powinniśmy postarać się robić wszystko dla chwały Bożej ( 1 List św. Pawła do Koryntian 10:31).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czym jest Wielki Biały Tron Sądu?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries