settings icon
share icon
Pytanie

Czym jest ucisk? Skąd wiemy, że będzie on trwał 7 lat?

Odpowiedź


Ucisk jest siedmioletnim okresem, który nastąpi w przyszłości, kiedy Bóg ukończy swoje nauczanie Izraela i zakończy się Jego sąd nad niewierzącym światem. Kościół stworzony z tych wszystkich, którzy wierzą w osobę i dzieło Jezusa Chrystusa i w to, że On uratuje ich od kary za grzech, ten Kościół nie będzie już przeżywał ucisku (przypis tłumacza: jedna z teorii w teologii). Kościół zostanie zabrany z ziemi poprzez wydarzenie zwane paruzją, pochwyceniem, 1 List św. Pawła do Tesaloniczan 4:13-18; 1 List św. Pawła do Koryntian 15:51-53). Kościół będzie wolny od gniewu, który ma przyjść (1 List św. Pawła do Tesaloniczan 5:9). W Piśmie Świętym ucisk ukrywa się pod kilkoma różnymi nazwami:

1) Dzień Pański (Księga Izajasza 2:12; 13:6, 9; Księga Joela 1:15, 2:1, 11, 31, 3:14; 1 List św. Pawła do Tesaloniczan 5:2)

2) Utrapienie (Księga Powtórzonego Prawa 4:30; Ksiga Sofoniasza 1:2)

3) Wielki Ucisk, co odnosi się do drugiej, najbardziej intensywnej części siedmioletniego okresu ucisku (Ewangelia wg św. Mateusza 24:21)

4) Czas bądź dzień utrapienia, ucisku (Księga Daniela 12:1; Księga Sofoniasza 1:15)

5) Czas ucisku Jakuba (Księga Jeremiasza 30:7)

By właściwie rozumieć cel i czas ucisku potrzebna jest analiza Księgi Daniela 9:24-27. Wersety z Księgi Daniela mówią o 70 tygodniach, które mają być czasem działania diabła przeciw „ludowi Daniela”. Lud Daniela to Żydzi, naród Izraelski, i w Księdze Daniela 9:24 mowa jest o okresie czasu, który Bóg ustalił, aby „położyć kres nieprawości, grzech obłożyć pieczęcią i odpokutować występek, a wprowadzić wieczną sprawiedliwość, przypieczętować widzenie i proroka i namaścić to, co najświętsze”. Bóg mówi, że to wszystko stanie się w 70 tygodni. Bardzo ważne jest, byśmy zrozumieli, że kiedy mowa o 70 tygodniach, nie chodzi tu o dosłowne, znane nam dziś pojęcie tygodnia (7 dni). Hebrajskie słowo (heptad), przetłumaczone jako tydzień w Księdze Daniela 9:24-27 dosłownie znaczy 7, i siedemdziesiąt tygodni dosłownie oznacza 70 siódemek (70 razy 7). Ten okres zatem dotyczy 70 lat pomnożoncyh przez siedem, czyli 490 lat. Jest to potwierdzone przez inne wersety z Księgi Daniela. W wersetach 25 i 26 Daniel dowiaduje się, że Mesjasz zostanie uśmiercony w 7 i 62 tygodnie (czyli w 69 tygodnie) po podpisaniu dekretu o odbudowie Jerozolimy. Innymi słowy w 69 razy siedem, ( w 483 lat) po podpisaniu dekretu o odbudowie Jerozolimy, Mesjasz umrze. Historycy biblijni potwierdzają, że 486 lat upłynęło od dekretu o obudowie Jerozolimy do czasu ukrzyżowania Jezusa. Większość nauczycieli biblijnych, nie biorąc pod uwagę ich poglądu na temat eschatologii (czasów ostatecznych), posiada podobne zrozumienie co do 70 tygodni, o których mówi Daniel.

Skoro od podpisania dekretu o odbudowie Jerozolimy do śmierci Mesjasza upłynęło 483 lata, oznacza to, że jedna siódemka (7 lat) pozostała, aby spełniło się, jak mówi Daniel w 9 rozdziale i 24 wersecie: „Ustalono siedemdziesiąt tygodni nad twoim narodem i twoim świętym miastem, by położyć kres nieprawości, grzech obłożyć pieczęcią i odpokutować występek, a wprowadzić wieczną sprawiedliwość, przypieczętować widzenie i proroka i namaścić to, co najświętsze”. Ten ostateczny okres siedmiu lat znany jest jako okres ucisku – jest on czasem, w którym Bóg dokończy sądu nad Izraelem.

Księga Daniela 9:27 podaje kilka szczegółów na temat siedmioletniego okresu ucisku. Daniel mówi tam: „Utrwali on przymierze dla wielu przez jeden tydzień. A około połowy tygodnia ustanie ofiara krwawa i ofiara z pokarmów. Na skrzydle zaś świątyni będzie ohyda ziejąca pustką i przetrwa aż do końca, do czasu ustalonego na spustoszenie”. Osoba, o której mówi ten werset to osoba, którą Jezus nazwał: „ohydą spustoszenia” (Ewangelia wg św. Mateusza 24:15), i którą też znamy z Apokalipsy (13 rozdział) jako bestię. Daniel 9:27 mówi, że bestia zawrze przymierze na jeden tydzień (7 lat), ale w połowie tego tygodnia (3 i pół roku po rozpoczęciu ucisku), złamie przymierze, zakazując składania ofiar i sama przyjmie dziękczynienie. Apokalipsa w 13 rozdziale tłumaczy, że bestia ustawi swój posąg w światyni i zarządzi, by cały świat mu się kłaniał i go uwielbił. Apokalipsa 13:5 mówi, że ten stan rzeczy będzie trwał przez 42 miesiące, czyli przez 3 i pół roku. Skoro Daniel 9:27 mówi, że stanie się to w połowie tygodnia, a Apokalipsa 13:5 mówi, że bestia będzie rządzić przez 42 miesiące, łatwo nam obliczyć, że całkowity czas jej panowania będzie trwał 84 miesiące lub 7 lat. Zobacz także werset 25 z 7 rozdziału Księgi Daniela, gdzie mowa o tym, że „Będzie wypowiadał słowa przeciw Najwyższemu i wytracał świętych Najwyższego, będzie zamierzał zmienić czasy i Prawo, a święci będą wydani w jego ręce aż do czasu, czasów i połowy czasu” (czas=1 rok; czasy 2 lata; połowa czasu=pół roku; całość 3 i pół roku) znowu odnosi się do wielkiego ucisku, ostatniej połowy siedmioletniego ucisku, gdzie w „ohydzie spustoszenia” (bestia) będzie rządzić.

Kolejne odniesienia do ucisku znajdziesz w Apokalipsie 11:2-3, gdzie mowa o 1260 dniach i 42 miesiącach, i w Księdze Daniela 12:11-12, gdzie przeczytasz o 1290 dniach i 1335 dniach, wszystkie te dni nastąpią mniej więcej w połowie ucisku. Dodatkowe dni w Księdze Daniela 12 dodają czas kończący sąd nad narodami (Ewangelia wg św. Mateusza 25:31-46) i czas ustanowienia tysiącletniego panowania Chrystusa (Apokalipsa 20:4-6).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czym jest ucisk? Skąd wiemy, że będzie on trwał 7 lat?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries