settings icon
share icon
Pytanie

Jaki jest cel tysiącletnich rządów Chrystusa?

Odpowiedź


Millennium (zwane również Królestwem Milenijnym) jest tysiącletnim okresem rządu Jezusa po Ucisku, zanim wszyscy ludzie na świecie zostaną posłani albo do nieba albo do piekła. Jezus będzie rządził jako król nad Izraelem, jak również nad narodami świata (Ks. Izajasza 2.4; 42.1). Świat będzie żył w pokoju (Ks. Izajasza 11.6-9; 32.18), szatan zostanie związany (Ks. Objawienia 20.1-3) i na początku wszyscy będą oddawać Bogu chwałę (Ks. Izajasza 2.2-3). Celem tysiącletniego okresu rządów jest spełnienie się obietnic Bożych złożonych światu, które nie mogą być spełnione, gdy szatan jest wolny i ludzkość ma władzę polityczną. Niektóre z tych obietnic, nazwanych przymierzami, zostały dane konkretnie Izraelowi. Inne zostały złożone Jezusowi, narodom świata i stworzeniu. To wszystko zostanie spełnione podczas tysiącletniego okresu rządów Jezusa.

Przymierze Palestyńskie nazwane również Przymierzem Ziemi (5 Ks. Mojżeszowa 30.1-10)

Bóg już wypełnił osobisty aspekt Przymierza Abrahamowego; Abraham udał się do Ziemi Obiecanej, miał wiele potomstwa i był praojcem wielu narodów. Kilkaset lat po Abrahamie, Jozue poprowadził Izraelitów, aby upomnieć się o panowanie nad Ziemią Obiecaną. Ale Izrael nigdy nie przejął określonych granic, które Bóg mu obiecał w 1 Ks. Mojżeszowej 15.18-20 oraz 4 Ks. Mojżeszowej 34.1-12. Nawet Salamon panował nad określonym obszarem (1 Ks. Królewska 4.21-24). I chociaż rządził od rzeki egipskiej do Eufratu, nie panował nad obszarem od Góry Hor do Hazarenan (4 Ks. Mojżeszowa 34.7-9)- dzisiejszego Libanu i Syrii. Dodatkowo, przymierze jakie Bóg zawarł z Abrahamem było takie, że on i jego potomkowie będą mieli ziemię na zawsze (1 Ks. Mojżeszowa 13.15; 17.8; Ks. Ezechiela 16.60). Obecny stan Izraelitów może być krokiem w tym kierunku, ale nadal nie posiadają granic jakie Bóg wytyczył.

Przymierze Dawidowe (2 Ks. Samuela 7)

Boże przymierze z Dawidem dotyczyło tego, że jego linia nigdy nie wymrze i że potomkowie Dawida będą siedzieć na tronie Izraela na wieki (2 Ks. Samuela 7.16). Uczeni biblijni zgadzają się, że Jezus jest spełnieniem tego przymierza- jednym z powodów dla których podana jest Jego genealogia zarówno Jego adoptowanego ojca (Ew. Mateusza 1.1-17) jak i Jego matki (Ew. Łukasza 3.23-38). Żydzi rozumieli to, gdy składali gałązki oliwne i swoje płaszcze, gdy Jezus wjeżdżał do Jerozolimy (Ew. Mateusza 21.1-17). Oczekiwali od Niego, że będzie wojskowym/ politycznym przywódcą, który wyzwoli ich od Rzymian i uczyni ponownie Izrael wspaniałym narodem. Ale nie rozumieli natury dzieła Jezusa w czasie Nowego Przymierza, ani Przymierza Dawidowego. Tysiącletni okres rządów stanie się początkiem wiecznych rządów Jezusa nad Izraelem i ziemią (Ks. Objawienia 20.4, 6).

Nowe Przymierze (Ks. Jeremiasza 31.31-34)

Dzieło Nowego Przymierza- śmierć Jezusa i zmartwychwstanie, aby pojednać nas z Bogiem- zostało ukończone. Ale jeszcze nie ujrzeliśmy całkowitego jego wypełnienia. Ks. Jeremiasza 31.33 (tłum. Biblia Tysiąclecia) mówi, "Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach- wyrocznia Pana: Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu. Będę im Bogiem, oni zaś będą Mi narodem." Ks. Ezechiela 36.28 podaje jeszcze dokładniej: "I będziecie mieszkać w ziemi, którą dałem waszym ojcom; i będziecie moim ludem, a Ja będę waszym Bogiem." Ks. Izajasza 59.20-21 wyjaśnia, że to przymierze jest możliwe ze względu na Odkupiciela, a pojednanie jakie zapewnia będzie trwało na wieku. To przymierze nie oznacza, że każdy Żyd będzie zbawiony. Ale oznacza to, że Izrael jako naród będzie wywyższał swojego Mesjasza. Prorocy Starego Testamentu, którzy mówili o tym przymierzu, włączając w to Izajasza, Jeremiasza, Ozeasza i Ezechiela, wszyscy napisali, że zostanie to spełnione w przyszłości. Od tamtego czasu, Izrael ma już być niezależnym narodem, który uwielbia swojego Mesjasza (Rzymian 9-11). Wypełni się to w 1000-letnim okresie rządów Chrystusa.

Inne obietnice

To są przymierza Boże, które Bóg zawarł z Izraelem, które mają być spełnione w czasie tysiącletnich rządów Jezusa, jednak Biblia wymienia jeszcze inne obietnice, które będą również spełnione. Bóg obiecał Jezusowi, że Jego wrogowie będą u podnóżka jego stóp i to, że naśladowcy Jezusa będą swobodnie Go uwielbiać (Psalm 100). Bóg obiecał narodom świata, że będą żyły w pokoju z Jezusem jako ich władcą (Ks. Daniela 7.11-14). I obiecał stworzeniu, że przekleństwo zostanie zniesione (Rzymian 8.18-23), zwierzęta i świat zostaną odnowione do pokoju i dobrobytu (Ks. Izajasza 11.6-9; 32.13-15), a ludzie zostaną uwolnieni od choroby (Ks. Ezechiela 34.16). To również, zostanie spełnione podczas tysiącletniego okresu rządów Jezusa.

Najważniejszym celem tysiącletnich rządów jest wypełnienie proroctw danych Izraelowi i obietnic złożonych Jezusowi, narodom i całemu światu. Boże przymierza były dobrowolne i jednostronne. On obiecał, że będzie błogosławił Izrael i odnowi świat w szczególny sposób, i tak też uczyni.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jaki jest cel tysiącletnich rządów Chrystusa?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries