settings icon
share icon
Pytanie

Czym jest Teologia Reformowana?

Odpowiedź


Teologia Reformowana to, mówiąc ogólnie, system przekonań leżący u podstaw Reformacji Protestanckiej z XVI w. Reformatorzy oparli swoją doktrynę na Piśmie Świętym wskazując w swoim kredo wiary na ‘sola scriptura’ (‘Tylko Pismo Święte’). Zatem Teologia Reformowana nie jest ‘nowym’ system przekonań, lecz kontynuacją doktryny apostolskiej.

Przede wszystkim Teologia Reformowana utrzymuje autorytet Pisma Świętego, suwerenność Boga, zbawienie z łaski oraz potrzebę ewangelizacji. Czasem nazywana jest Teologią Przymierza, gdyż podkreśla przymierze Boga z Adamem oraz nowe przymierze w Jezusie Chrystusie (Ew. Łukasza 22.20).

Autorytet Pisma Świętego. Teologia Reformowana naucza, że Biblia jest natchnionym Słowem Bożym i ostatecznym autorytetem w sprawach wiary i posłuszeństwa.

Suwerenność Boga. Teologia Reformowana naucza, że Bóg ma władzę nad wszelkim stworzeniem. On jeszcze przed założeniem świata zaplanował różne wydarzenia, dlatego nigdy nie jest zaskoczony okolicznościami. Jednak wola stworzenia nie jest ograniczona, a Bóg nie jest autorem grzechu.

Zbawienie z łaski. Teologia Reformowana naucza że Bóg w swojej łasce i miłosierdziu przeznaczył ludzi na odkupienie, uwalniając ich od grzechu i śmierci. Reformowana doktryna zbawienia, reprezentująca akrostych TULIP z jęz. angielskiego, znana jest także jako pięć punktów Kalwinizmu:

T- (Total depravity) Całkowite deprawacja. Człowiek ze swoją grzeszną naturą jest kompletnie bezsilny, gdyż gniew Boży ciąży na nim i w żaden sposób nie może mu się przypodobać. Całkowita deprawacja oznacza również to, że człowiek ‘sam z siebie’ nie poszukuje Boga, aż do momentu, gdy sam Bóg w swojej łaskawości natchnie go do tego (Galacjan 6.5; Księga Jeremiasza 17.9; Rzymian 3.10-18).

U- (Unconditional election) Bezwarunkowe wybranie. Bóg przed założeniem świata przeznaczył wielu grzeszników na zbawienie, których nikt nie jest w stanie zliczyć (Rzymian 8.29-30; 9.11; Efezjan 1.4-6, 11-12).

L- (Limited atonement) Ograniczone pojednania. Nazywane również „szczególnym wykupieniem.” Chrystus poniósł na sobie ciężar sądu za grzech ludzi wybranych i zapłacił swoją śmiercią za ich życie. Innymi słowy, nie tylko sprawił że „zbawienie” było możliwe, ale także obdarzył nim tych, których wybrał (Ew. Mateusza 1.21; Ew. Jana 10.11; 17.9; Dzieje Apostolskie 20.28; Rzymian 8.32; Efezjan 5.25).

I- (Irresistible grace) Nieodparta łaska. Człowiek w swoim upadłym, grzesznym stanie odrzuca miłość Boga, lecz łaska Boga sprawia, że w jego sercu pojawia się pragnienie uchwycenia się tego, przed czym wcześniej się wzbraniał. Stąd też, Boża łaska wykonuje pracę zbawiania ludzi wybranych (Ew. Jana 6.37, 44; 10.16).

P- (Perseverance of the saints) Wytrwanie świętych. Bóg chroni swoich świętych przed upadkiem; dlatego zbawienie jest wieczne (Ew. Jana 10.27-29; Rzymian 8.29-30; Efezjan 1.3-14).

Potrzeba ewangelizacji. Teologia Reformowana naucza, że chrześcijanie żyjący w świecie powinni się wyróżniać, duchowo poprzez ewangelizację i socjalnie poprzez prowadzenie świętego życia i humanitaryzm.

Kolejną rzeczą charakterystyczną dla Teologii Reformowanej jest przestrzeganie dwóch sakramentów (chrztu i pamiątki Wieczerzy Pańskiej), wyznawanie poglądu że obdarowanie duchowe minęło (dary duchowe nie są już dostępne dla kościoła) oraz przyjmowanie niedyspensacjonalnego spojrzenia na Pismo Święte. Szczególnym szacunkiem w kościołach reformowanych otoczone są dzieła Jana Kalvina, Jana Knoxa, Ulricha Zwingliego oraz Marcina Lutra. Londyńskie Wyznanie Wiary zawiera tradycyjne poglądy Teologii Reformowanej. Współczesnymi kościołami opartymi na tradycji Teologii Reformowanej są Prezbiterianie, Kongregacjonaliści i niektórzy Baptyści.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czym jest Teologia Reformowana?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries