settings icon
share icon
Pytanie

Co to znaczy, że ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama (Galacjan 3.7)?

Odpowiedź


W Galacjan 3.7 Paweł, pisząc do pogan, mówi: " Z tego możecie poznać, że ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama" (tłum. Biblia Warszawska). Paweł przedstawia tutaj ideę duchowej rodziny w przeciwieństwie do rodziny fizycznej - rodziny dzielącej wiarę, a nie linię krwi.

Oczywiście Abraham miał dosłownie fizycznych potomków. To oni, poprzez Izaaka i Jakuba, stali się narodem Izraela, wybranym ludem Bożym. Jednak wielu Izraelitów nie podążało za Bogiem tak, jak powinni. Jednocześnie w Starym Testamencie było kilku pogan, takich jak Rachab i Rut, którzy zostali adoptowani do rodziny Izraela. W Nowym Testamencie wielu pogan zostało "wszczepionych" w drzewo Izraela poprzez wiarę w Jezusa, Mesjasza Izraela (Rzymian 11.17-20).

W całym Nowym Testamencie widzimy, że bycie fizycznym potomkiem Abrahama, choć kulturowo ważne, nie ma znaczenia dla wieczności. Kiedy Jan Chrzciciel głosił Żydom, ostrzegał: "niech wam się nie zdaje, że możecie wmawiać w siebie: Ojca mamy Abrahama; powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi" (Ew. Mateusza 3.9). Jan miał na myśli to, że ważniejsze od ich fizycznego rodowodu był ich duchowy rodowód.

W Ew. Jana 8.32-41 Jezus przemawia do niektórych Izraelitów, którzy z definicji byli potomkami Abrahama. Jednak Jezus mówi, że ich fizyczny rodowód jest przyćmiony przez ich negatywny duchowy rodowód:

“I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Odpowiedzieli mu: Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Jakże możesz mówić: Wyswobodzeni będziecie? Jezus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, lecz chcecie mnie zabić, bo słowo moje nie ma do was przystępu. Mówię to, co widziałem u Ojca, a wy także czynicie, co słyszeliście u ojca waszego. Odpowiadając, rzekli mu: Ojcem naszym jest Abraham. Jezus im rzecze: Jeżeli jesteście dziećmi Abrahama, spełniajcie uczynki Abrahama. Lecz teraz chcecie zabić mnie, człowieka, który wam mówił prawdę, którą usłyszałem od Boga: Abraham tego nie czynił. Wy spełniacie uczynki swojego ojca” (tłum. Biblia Warszawska)

Dwukrotnie Jezus zgadza się, że są dziećmi Abrahama, ale sugeruje, że tak naprawdę mają innego ojca. W wersecie 44 stwierdza to wprost: "Ojcem waszym jest diabeł". Ich duchowe pochodzenie było ważniejsze od fizycznego. Jakiekolwiek błogosławieństwa, na które liczyli jako fizyczni "synowie Abrahama", zostały zanegowane przez ich stan jako duchowych "synów diabła". Wejście do królestwa nie będzie oparte na fizycznym DNA, ale na wierze w Syna Bożego.

W Rzymian 9.6-7 Paweł wyjaśnia: "nie wszyscy, którzy pochodzą z Izraela, są Izraelem; i nie wszyscy są dziećmi, dlatego że są potomstwem Abrahamowym". Innymi słowy, są ludzie, którzy są potomkami Izraela (Jakuba), ale nie są częścią błogosławieństwa Izraela. Podobnie są tacy, którzy są potomkami Abrahama, ale nie są "synami Abrahama" w sensie duchowym. Bycie potomkiem Abrahama, Izaaka lub Jakuba nie wystarczy. Trzeba być również "potomkiem" Chrystusa. Oczywiście Chrystus nie miał fizycznych potomków, ale pod koniec rozdziału 9 Rzymian Paweł wyjaśnia, że ci, którzy mają wiarę podobną do wiary Abrahama, stają się sprawiedliwi przed Bogiem, tak jak Abraham. Ci bez wiary w Chrystusa, nawet jeśli są fizycznymi potomkami Abrahama, są wykluczeni; ci z wiarą w Chrystusa, nawet jeśli są poganami, są włączeni jako duchowi "synowie Abrahama".

W Galacjan w rozdz. 3 Paweł stwierdza to wprost: "Tak Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu to ku usprawiedliwieniu. Z tego możecie poznać, że ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama. … Tak więc ci, którzy są ludźmi wiary, dostępują błogosławieństwa z wierzącym Abrahamem" (Galacjan 3.6-9, tłum. Biblia Warszawska). Bycie "synem" kogoś oznacza posiadanie cech tej osoby. Być "synem Bożym" to mieć cechy Boga. Być "synem Abrahama" oznacza wykazywać cechę charakteru Abrahama, a mianowicie wiarę. Każdy, kto okazuje wiarę, okazuje się być podobny do Abrahama w tym sensie, że Abraham również miał wiarę (1 Ks. Mojżeszowa 15.6).

Abraham usłyszał od Boga i uwierzył. Wiara Abrahama sprawiła, że zostawił wszystko i przeżył resztę swojego życia jako obcy w obcym kraju. Wiara Abrahama sprawiła, że zaufał, iż on i Sara będą mieli dziecko, nawet jeśli wydawało się to niemożliwe. Wiara Abrahama była nawet gotowa poświęcić obiecanego syna, wierząc, że Bóg wskrzesi go z martwych (Hebrajczyków 11.9). Ze względu na przykład wiary Abrahama, Biblia wskazuje na niego jako na ojca wiary. Wszyscy, którzy podobnie ufają Panu, są "synami Abrahama". Jak pisze Paweł: "Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety; albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. A jeśli jesteście Chrystusowi, tedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy" (Galacjan 3.26-29, tłum. Biblia Warszawska).

Bóg obiecał Abrahamowi, że "przez ciebie będą błogosławione wszystkie narody na ziemi" (1 Ks. Mojżeszowa 12.3). Jednym ze sposobów wypełnienia się tego proroctwa jest zbawienie, którego Bóg udziela nam z łaski przez wiarę: "Z tego możecie poznać, że ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama. A Pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogan, uprzednio zapowiedziało Abrahamowi: W tobie będą błogosławione wszystkie narody. Tak więc ci, którzy są ludźmi wiary, dostępują błogosławieństwa z wierzącym Abrahamem" (Galacjan 3.7-9, tłum. Biblia Warszawska).

Piosenka dla dzieci ze szkółki niedzielnej mówi: "Ojciec Abraham miał wielu synów; wielu synów miał ojciec Abraham". Jest to prawda Pisma Świętego wyrażona prosto w tych słowach i jasno określona w Galacjan 3.29: "A jeśli jesteście Chrystusowi, tedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy."

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co to znaczy, że ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama (Galacjan 3.7)?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries