settings icon
share icon
Pytanie

Jestem świadkiem Jehowy, dlaczego powinienem zostać chrześcijaninem?

Odpowiedź


Być może najważniejszym podobieństwem pomiędzy ewangelikalnym chrześcijaństwem a świadkami Jehowy jest wiara i zaufanie Biblii jako najwyższemu autorytetowi pochodzącymi od samego Boga, w kwestiach związanych z Bogiem i jego oczekiwań względem ludzi. Podczas gdy ewangelikalni chrześcijanie mogą rozumieć niektóre rzeczy w odmienny sposób, to świadkowie Jehowy dumni są ze swojej zależności i staranności w studiowaniu Pisma Świętego, by poznać Boga i jego wolę. Tak jak Berejczycy powinniśmy być mądrzy i sprawdzać wszystkie sprawy życiowe w świetle Pisma. Do samego końca powinniśmy studiować wersety Biblii Nowego Świata (wersja Biblii wydana przez Towarzystwo Strażnica), aby wyjaśniać pewne powszechne błędy w rozumieniu Pisma.

Imię Boga
Chrześcijanie otrzymali swoją nazwę z powodu naśladowania i wychwalania Jezusa Chrystusa; po raz pierwszy nazwa "chrześcijanie" została użyta w Antiochii podczas służby apostoła Pawła (Dzieje Apostolskie 11,26). Paweł wciąż podkreślał, że bycie chrześcijaninem oznacza bycie świadkiem Chrystusa wobec ludzi, świadkiem Jego słów i czynów. Świadkowie Jehowy z kolei wierzą, że powinniśmy skupiać się wyłącznie na uwielbieniu Boga Ojca (który w Starym Testamencie często zwany jest Jahwe). Imię "Jehowah" jednakże powstało poprzez dodanie przez chrześcijan samogłosek do hebrajskiego tetragramu "YHWH", które oryginalnie pochodziło z tego słowa, a które obecnie znamy jako "Jahweh" po hebrajsku i "Jehovah" po grecku. Chrześcijanie ewangelikalni rozumieją, że Jezus jest Bogiem w całej swej pełni, równy Bogu Ojcu w kwestii boskości, ale odmienny względem niego z tytułu pełnionej funkcji. Chrześcijanie rozpoznali, że jedno z imion Boga Ojca jest Jahwe, jednakże jest wiele innych imion i tytułów w Piśmie odnoszących się do Boga Ojca.

Świadkowie Jehowy utrzymują, że Jezus to Archanioł Michał i absolutnie odrzucają jego bóstwo. Jak zobaczymy, jeśli będziemy traktować Jezusa inaczej niż Boga, że jest wiele fragmentów Pisma będących zaprzeczeniem takiego przekonania. Wiemy jednak, że Słowo Boże Słowo jest nieomylne i nie może być sprzeczne samo w sobie. Z tego też powodu musimy rozumieć prawdę Bożego Słowa w taki sposób, aby było to spójne i wierne co do jego objawienia. Zauważysz, że w tych samych fragmentach nie ma sprzeczności jeśli rozumiemy je i uznajemy, że Jezus jest Synem Bożym- prawdziwym Bogiem w ciele, który wyparł się swoich praw, aby być cierpiącym sługą i ofiarą za nasze grzechy. (Wszystkie wersety cytowane są bezpośrednio z Tłumaczenia Nowego Świata, używanego przez świadków Jehowy. Wytłuszczenie tekstu dodane.)

Boża chwała
(Fragmenty odnoszące się do Boga Ojca)

Ks. Izajasza 42,8 "Jam jest Jehowa, To jest moje imię; i chwały mojej nie oddam nikomu innemu ani mej sławy rytym wizerunkom.”

Ks. Izajasza 48,11 "... I chwały swojej nie oddam nikomu innemu."

(Fragmenty odnoszące się do Jezusa)

Ew. Jana 8,54 "To mój Ojciec otacza mnie chwałą, ten, o którym mówicie, że jest waszym Bogiem"

Ew. Jana 16,14 "Ten otoczy mnie chwałą..."

Ew. Jana 17,1 "...Ojcze, nadeszła godzina; otocz swego syna chwałą..."

Ew. Jana 17,5 "Teraz więc ty, Ojcze, otocz mnie przy sobie tą chwałą, którą miałem Przy tobie, zanim był świat."

List do Filipian 2,10 "żeby w imię Jezusa zgięło się wszelkie kolano tych w niebie i tych na ziemi, i tych pod ziemią"

List do Hebrajczyków 5,5 "Również Chrystus nie sam siebie otoczył chwałą przez to, iż stał się arcykapłanem, lecz otoczył go Chwałą. Ten, który w odniesieniu do niego powiedział: "Ty jesteś moim synem; ja dzisiaj zostałem twoim ojcem".

Zbawiciel
(W odniesieniu do Ojca)

Ks. Izajasza 43,3 "Bom ja jest Jehowa, twój Bóg, Święty Izraela, twój Wybawca."

Ks. Izajasza 43,11 "Ja, właśnie ja jestem Jehowa, a oprócz mnie nie ma wybawcy."

Ks. Izajasza 45,21 "Czyż nie ja, Jehowa, poza którym nie ma innego Boga- Bóg prawy i Wybawca, a oprócz mnie nie ma innego?"

(W odniesieniu do Jezusa)

Ew. Łukasza 2,11 "gdyż w mieście Dawidowym narodził się wam dzisiaj Wybawca, którym jest Chrystus Pan."

Dzieje Apostolskie 13,23 "Z potomstwa tego męża Bóg zgodnie ze swą obietnicą wyprowadził Izraelowi wybawcę, Jezusa"

Tytusa 1,4 "...Życzliwość niezasłużona i pokój od Boga, Ojca, i od Chrystusa Jezusa, naszego wybawcy."

W czyim imieniu powinniśmy pokładać wiarę?
(Powiedziane o Jezusie albo przez Jezusa)

Ew. Jana 14,12 "Zaprawdę, zaprawdę wam mówię: Kto wierzy we mnie, ten również dokona dzieł, których ja dokonuję..."

Dzieje Apostolskie 4,12 "I w nikim innym nie ma wybawienia, bo nie ma pod niebem żadnego innego imienia danego ludziom, dzięki któremu mamy zostać wybawieni".

Dzieje Apostolskie 26,18 "... oraz dziedzictwo wśród uświęconych dzięki wierze we mnie".

Ks. Objawienia 2,13 "Wiem, gdzie mieszkasz - tam, gdzie jest tron Szatana; a Jednak trzymasz się mocno mego imienia i nie zaparłeś się wiary we mnie..."

Ew. Jana 20,28 "Odpowiadając, Tomasz rzekł do niego: "Mój Pan i mój Bóg!" Jezus mu powiedział: "Czy uwierzyłeś dlatego, że mnie ujrzałeś? Szczęśliwi którzy nie widzą, a jednak wierzą".

Ew. Jana 20,31 "Ale te zostały zapisane, abyście uwierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym, i abyście dzięki wierze mieli życie za sprawą Jego imienia."

Dzieje Apostolskie 2,38 "Piotr powiedział do nich: "Okażcie skruchę i niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa..."

1 List Jana 3,23 "Doprawdy, to jest jego przykazanie, żebyśmy wierzyli w imię jego Syna, Jezusa Chrystusa..."

Stworzony czy Stwórca?
Świadkowie Jehowy nauczają, że Jahwe stworzył Jezusa jako anioła a Jezus stworzył wszystkie inne rzeczy. Co mówi Pismo na ten temat?

(Na temat Ojca)

Ks. Izajasza 66,2 ""A wszystko to uczyniła moja ręka, tak iż wszystko to powstało - brzmi wypowiedź Jehowy."

Ks. Izajasza 44,24 "...Ja, Jehowa, czynię wszystko, sam rozpinam niebiosa, rozpościeram ziemię..."

(Fragmenty odnoszące się do Jezusa)

Ew. Jana 1,3 "Wszystko zaczęło istnieć przez niego, a bez niego nic nie zaczęło istnieć. Tym, co zaczęło istnieć." Jeśli wszystkie rzeczy zaczęły istnieć przez Jezusa, to nie mógł On być stworzony, ponieważ to "wszystko" dotyczy także jego.

Status, imiona i tytuły Jezusa i Jahwe
Ks. Izajasza 9,6 "Bo narodziło się nam dziecko, syn został nam dany; a na jego barkach spocznie władza książęca. I będą go zwać imieniem Cudowny Doradca, Potężny Bóg, Wiekuisty Ojciec, Książę Pokoju."

Ks. Objawienia 1,8 "Jam jest Pierwszy i ostatni", mówi Bóg Jahwe, "ten, który jest i który nadchodzi, Wszechmogący."

Ks. Objawienia 1,17-18 "...Jam jest Pierwszy i ostatni, i żyjący; i byłem martwy, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i Hadesu."

Ks. Objawienia 2,8 "...To mówi ten - ,Pierwszy i Ostatni' - który był martwy i znowu ożył..."

Ks. Objawienia 22,12-16 "Oto przychodzę szybko - a zapłata, którą daję, jest ze mną - aby każdemu oddać według tego, jakie jest jego dzieło. Jam jest Alfa i Omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. ... Ja, Jezus, posłałem swego anioła, aby wam o tym złożyć świadectwo dla zborów. Jam jest korzeń i potomek Dawida, i jasna gwiazda poranna".

Ks. Objawienia 21,6-7 "I rzekł do mnie: "Stało się! Jam Jest Alfa i Omega, początek i koniec. Każdemu spragnionemu dam darmo ze źródła wody życia. Każdy zwyciężający odziedziczy to wszystko i ja będę jego Bogiem, a on będzie moim synem." Skoro Jahwe jest Alfą i Omegą (to pierwsza i ostatnia litera alfabetu greckiego), to "pierwszy i ostatni", jak twierdzą świadkowie Jehowy, musi odnosić się do Jahwe. Ale kiedy Jahwe był martwy? Jedynym, który jest "pierwszy i ostatni" i był martwy i znowu ożył jest Jezus.

Hebrajczyków 1,13 "W odniesieniu zaś do któregoż z aniołów kiedykolwiek powiedział: "Siądź po mojej prawicy, aż położę twych nieprzyjaciół jako podnóżek dla twoich stóp"?

Prawda i spójność
Zastępcza ofiara Jezusa została zaakceptowana z jednego powodu: Bóg akceptuje tylko Jego własną sprawiedliwość. Sprawiedliwość człowieka lub anioła jest niewystarczająca. Nie może dorównać świętym i doskonałym standardom bożego prawa. Ofiara Jezusa jest jedyną, doskonałą i wystarczającą ofiarą, ponieważ On jest sprawiedliwością Boga i ponieważ boże prawo wymaga przelania krwi, Jezus stał się człowiekiem, aby mógł być okupem dla każdego kto wierzy w Jego imię.

Zauważ, że jeśli postrzegamy Jezusa jako wcielonego Boga, to wszystkie powyższe fragmenty mogą być właściwie zrozumiane i są logicznie spójnymi twierdzeniami. Mogą być one zdroworozsądkowo jasno zrozumiane w prostym, normalnym procesie rozważania. Jeśli jednak będziemy sugerować, że Jezus jest kimś mniej niż Bogiem- archaniołem Michałem- wtedy te fragmenty nawzajem sobie przeczą i nie mogą być prawdą, gdy je rozważamy w ich kontekście. Z tego powodu prawda bożego Słowa wymusza na nas dotarcie do takiego zrozumienia tych fragmentów, aby całe Pismo było logiczne, wewnętrznie spójne, bezbłędne i prawdziwe. Taka jednorodna prawda może być odnaleziona tylko w osobie i bóstwie Jezusa Chrystusa. Zobaczmy objawioną prawdę Pisma taką jaka ona jest, nie taką jaką chcielibyśmy by była i niech cała chwała należy do Boga.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania o Jezusie jako wcieleniu Boga, proszę zadaj nam te pytania. Jeśli jesteś gotowy zaufać wcielonemu Bogu - Jezusowi, możesz pomodlić się tymi słowami do Boga: "Boże Ojcze, wiem, że jestem grzesznikiem i zasłużyłem na twój gniew. Rozpoznaję i wierzę, że Jezus jest jedynym Zbawicielem i że jest to możliwe tylko dzięki temu, że Jezus jest Bogiem. Składam moją wiarę i zaufanie jedynie w Jezusie aby mnie zbawił. Boże Ojcze, proszę przebacz mi, oczyść mnie i zmień mnie. Dziękuję ci za twoją wspaniałą łaskę i miłosierdzie!"

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jestem świadkiem Jehowy, dlaczego powinienem zostać chrześcijaninem?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries