settings icon
share icon
Pytanie

Jakie są różne odłamy judaizmu?

Odpowiedź


Podobnie jak większość głównych religii, judaizm na całym świecie składa się z kilku różnych odłamów. Jednak gałęzie judaizmu działające obecnie nie są takie same jak te, które widzimy w Biblii, więc starożytne i współczesne epoki należy rozumieć oddzielnie. Patrząc na różne frakcje judaizmu, należy również zauważyć, że termin żydowski może odnosić się do tożsamości religijnej, etnicznej lub rasowej. Historycznie były one ze sobą powiązane do tego stopnia, że były niemal identyczne. Jednak z religijnego punktu widzenia różne odłamy są oddzielane wyłącznie na podstawie ich poglądów teologicznych.

Odłamy judaizmu w epoce starożytnej

W Biblii stronnictwa judaizmu były podzielone głównie ze względu na ich pogląd na dosłowne życie pozagrobowe i cielesne zmartwychwstanie lub na to, czy czuli się powołani do odgrywania aktywnej lub biernej roli w wydarzeniach czasów ostatecznych. Józef Flawiusz, wczesny żydowski historyk Judei, zdefiniował cztery główne sekty judaizmu: Faryzeuszy, Saduceuszy, Esseńczyków i Zealotów. Z dosłownego punktu widzenia chrześcijaństwo również zaczęło się jako "sekta" judaizmu. Ta perspektywa - judaistyczna, ale akceptująca Jezusa jako Mesjasza - jest dziś znana jako judaizm mesjanistyczny. Istniały inne, mniejsze grupy o unikalnych wierzeniach. Cztery wspomniane przez Józefa Flawiusza były jednak głównymi odłamami.

Chociaż termin faryzeusz jest dziś często używany w obraźliwym znaczeniu, faryzeusze w czasach Nowego Testamentu byli głęboko zaangażowani w moralne zachowanie i naukowe podejście do Pisma Świętego. Ich stanowisko w kwestii moralności obejmowało sztywne przestrzeganie behawioralnych aspektów Prawa Mojżeszowego. Ponieważ jednak niektóre z tych biblijnych praw były niejasne, faryzeusze opracowali "ustną Torę": zbiór tradycji, które tworzyły strefę buforową wokół prawa Mojżeszowego, zapewniając pobożność. Faryzeusze wierzyli w dosłowne życie pozagrobowe i cielesne zmartwychwstanie zmarłych. Spośród czterech głównych sekt judaizmu, faryzeusze najsilniej wierzyli w determinizm. Późniejsza interpretacja rabiniczna wyrosła z sekty faryzeuszy. Jezus nie tylko krytykował faryzeuszy za ich pusty legalizm (Mt 23:2-7), ale także za wypaczanie przykazań Bożych poprzez ich tradycje (Mk 7:8-9).

Saduceusze znacznie różnili się od faryzeuszy w swojej teologii. Saduceusze nie wierzyli w dosłowne życie pozagrobowe ani w cielesne zmartwychwstanie. W rzeczywistości głównym zainteresowaniem saduceuszy była polityka, co czyniło ich użytecznymi pośrednikami dla władzy rzymskiej. Postrzegali oni prawo Starego Testamentu w mniej rygorystycznym świetle niż faryzeusze, choć na swój sposób byli przywiązani do jego podstawowych koncepcji. Spośród czterech głównych sekt judaizmu, saduceusze byli zdecydowanie najbardziej skłonni do współpracy z Imperium Rzymskim. Byli arystokratami i sprawowali kontrolę nad najwyższym kapłaństwem. Annasz i Kajfasz, wspomniani w Nowym Testamencie (Łk 3:2), byli saduceuszami.

Esseńczycy byli grupą monastyczną. W przeciwieństwie do faryzeuszy, saduceuszy i zelotów, esseńczycy czuli się powołani do oddzielenia się od społeczeństwa w ramach przygotowań do końca świata. W ogólnym zarysie esseńczyków można uznać za sektę dnia ostatecznego. Uważali, że czasy ostateczne są nieuchronne, a ich obowiązkiem było cierpliwe, bierne oczekiwanie na apokalipsę. Esseńczycy stworzyli materiały pisemne znalezione tysiące lat później, znane jako Zwoje znad Morza Martwego. Te niezwykle ważne dokumenty pokazują, jak starannie i dokładnie Pismo Święte Starego Testamentu zostało zachowane na przestrzeni wieków.

Po drugiej stronie apokaliptycznej monety znajdowali się zeloci, zdecydowanie najmniejsza z czterech grup. Podobnie jak esseńczycy, zeloci byli czymś w rodzaju sekty judaizmu dnia ostatecznego. Jednak zeloci wierzyli, że ich działania będą miały bezpośredni wpływ na to, kiedy i jak nastąpi apokalipsa. W szczególności wierzyli, że są powołani do popełniania aktów przemocy wobec rzymskich okupantów i podżegania innych do rewolucji. Pod względem teologicznym zeloci byli niemal identyczni z faryzeuszami, z wyjątkiem ich fanatycznej, antyrzymskiej bojowości. Pogląd ten nie tylko doprowadził ich do konfliktu z przyjaznymi Rzymowi saduceuszami, ale także przyspieszył rzymską agresję przeciwko Żydom, której kulminacją było zniszczenie świątyni.

Odłamy judaizmu w okresie przejściowym

Zniszczenie świątyni przez Rzym w 70 r. n.e. zapoczątkowało erę podziałów między stronnictwami judaizmu. Od tego czasu nie było świątyni, kapłanów ani ofiar składanych w imieniu narodu izraelskiego. W bardzo realnym sensie współczesny judaizm nie jest - i nie może być - tym samym, co judaizm biblijny. Zmiany polityczne i religijne w ciągu pierwszych kilku wieków naszej ery doprowadziły do dominacji jednej konkretnej interpretacji, znanej dziś jako judaizm rabiniczny.

Szkoła rabiniczna była wynikiem konsolidacji władzy wśród gałęzi judaizmu po zniszczeniu świątyni i buncie Bar Kokhby około 60 lat później. Szkoła ta wyrosła z faryzeuszy i zachowała ich duży nacisk na uczonych i rabinów. Nauczała, że istnieje zarówno spisana Tora, jak i "Tora ustna", która wymagała autorytetu nauczania opartego na tradycji, aby mogła być właściwie interpretowana. W ten sposób judaizm rabiniczny proponuje coś podobnego do magisterium Kościoła rzymskokatolickiego. Sekta rabiniczna stworzyła ogromne ilości literatury definiującej halachę, czyli interpretacje Prawa.

Wraz z rozwojem judaizmu rabinicznego, chrześcijaństwo zaczęło być postrzegane przez główny nurt judaizmu mniej jako sekta, a bardziej jako herezja. Chrześcijaństwo i judaizm już przed rewoltą Bar Kokhby oddalały się od siebie pod względem duchowego podejścia. Kiedy jednak podążający za Chrystusem Żydzi odmówili ogłoszenia Szymona bar Kokhby Mesjaszem, zostali uznani przez główny nurt judaizmu rabinicznego za kompletnych heretyków. Od tego momentu chrześcijaństwo i judaizm były postrzegane jako całkowicie odrębne teologie. Inną małą sektą powstałą w tym czasie był judaizm karaimski, który akceptował tylko kanoniczne spisane księgi Starego Testamentu i odrzucał pisma rabiniczne i tradycje ustne. Okres rabiniczny trwał do około końca XVII wieku.

Sekty judaizmu w erze nowożytnej

Na początku XVIII wieku judaizm zaczął się rozpadać wraz z pojawieniem się nowoczesnego podejścia do Pisma Świętego i społeczeństwa. Powstałe w ten sposób sekty judaizmu zasadniczo dzielą współczesnych Żydów na trzy grupy: Ortodoksyjną, Konserwatywną i Reformowaną. Jak zawsze, istnieje wiele mniejszych, mniej wpływowych sekt judaizmu, takich jak judaizm Tory i judaizm rekonstrukcjonistyczny. Zdecydowana większość Żydów na świecie jest ortodoksyjna, choć konserwatywni i reformowani Żydzi są bardziej powszechni w Stanach Zjednoczonych i niektórych częściach Europy.

Judaizm reformowany, który pojawił się w Niemczech na początku XIX wieku, jest zdecydowanie najbardziej teologicznie liberalnym odłamem. Judaizm reformowany jest przede wszystkim "monoteizmem etycznym", opartym na interpretacji tradycyjnych praktyk, a nie na ścisłym ich przestrzeganiu. Koncepcje takie jak modlitwy w języku hebrajskim, koszerne przepisy żywieniowe i separacja płci podczas kultu są odrzucane jako nieistotne, a nawet zacofane. Pismo Święte, według judaizmu reformowanego, jest wytworem ludzkim, podlegającym naszym interpretacjom i błędom.

W odpowiedzi na powstanie judaizmu reformowanego, niektórzy Żydzi podwoili podejście judaizmu rabinicznego, podkreślając tradycyjne rytuały, interpretacje i praktyki. Ich głównym twierdzeniem jest to, że Tora, przekazana bezpośrednio Mojżeszowi przez Boga, ma zastosowanie na wszystkie aspekty życia i przez cały czas. Grupa ta jest dziś określana jako "ortodoksyjna", termin pierwotnie używany jako krytyka przez bardziej liberalnie nastawionych Żydów. Większość praktykujących Żydów na świecie, z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych i części Europy, można uznać za ortodoksyjnych.

Napięcie między liberalną reformą a głęboko konserwatywną ortodoksją doprowadziło do powstania trzeciej głównej sekty judaizmu, zwanej konserwatywną. Grupa ta jest znacznie bardziej rozpowszechniona w Stanach Zjednoczonych. Konserwatywny judaizm przestrzega praw Tory i Talmudu, ale z pewnymi ustępstwami na rzecz współczesnych preferencji kulturowych. Kluczowym zainteresowaniem judaizmu konserwatywnego jest centralne miejsce religii i żydowskiej tożsamości religijnej. Konserwatywny judaizm zachowuje koszerne przepisy żywieniowe i regularny szabat, ale używa zarówno lokalnego, jak i hebrajskiego języka w liturgii i nie rozdziela płci podczas kultu. Podobnie jak reformowany judaizm, konserwatywny judaizm nie postrzega Pisma Świętego jako natchnionego lub nieomylnego.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jakie są różne odłamy judaizmu?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries