settings icon
share icon
Pytanie

Czy Słowo Wiary jest ruchem biblijnym?

Odpowiedź


Nauczanie ruchu Słowa Wiary jest zdecydowanie niebiblijne. Nie jest to odłam denominacyjny i nie posiada formalnej organizacji czy hierarchii. Widzimy natomiast, że ruch ten jest pod silnym wpływem wielu znanych pastorów i nauczycieli takich jak: Kenneth Hagin, Benny Hinn, Kenneth Copeland, Paul and Jan Crouch czy Fred Price.

Ruch Słowo Wiary wyrósł z ruchu pentekostalnego (zielonoświątkowego- przyp. tłum.) u schyłku XX w. Jego założycielem był E. W. Kenyon, który studiował metafizykę "Nowych Myśli" według nauczania Phineasa Quimby. Metafizyka ta została połączona z pentekostalizmem dała początek swoistej mieszance ortodoksyjnego chrześcijaństwa z mistycyzmem. Z kolei uczniem E. W. Kenyona był Kenneth Hagin, który zapoczątkował obecnie istniejący ruch Słowa Wiary. Nauczanie poszczególnych nauczycieli rozciąga się od kompletnie heretyckiego do kompletnie niedorzecznego, jednak łączy ich podstawowa teologia Słowa Wiary z którą się utożsamiają.

Sercem ruchu Słowa Wiary jest wiara w "moc wiary". Jest to wiara, że słowa mogą być użyte aby manipulować wiarą-mocą, która jest w stanie kreować to w co dana osoba wierzy, że Pismo obiecuje (zdrowie i bogactwo). Prawa, które podobno kontrolują wiarę-moc, działają niezależnie od Bożej suwerennej woli a nauczyciele tego ruchu twierdzą, że sam Bóg jest poddany tym prawom. Nie ma nic bliższego bałwochwalstwu, co odwaraca nas od wiary a co za tym idzie odsuwa nas samych od prawdziwego Boga.

Od tego momentu ich teologia coraz bardziej oddala się od Pisma: utrzymują, że Bóg stworzył człowieka na swoje literalne podobieństwo w sensie fizycznego obrazu jako małych bogów. Przed upadkiem, człowiek posiadał potencjał aby powoływać rzeczy do istnienia poprzez użycie wiary-mocy. Po upadku człowiek przybrał naturę szatana i stracił zdolność powoływania rzeczy do istnienia. Aby poprawić sytuację człowieka Jezus Chrystus zrezygnował ze swojej boskości i stał się człowiekiem, umarł duchowo, wziął na siebie naturę szatana, poszedł do piekła, odrodził się ponownie i powstał z martwych już z naturą Boga. Po tym Jezus zesłał Ducha Świętego aby powielał Wcielenie w wierzących by mogli stać się małymi bogami tak jak to Bóg oryginalnie zamierzył.

Idąc za naturalnym rozwojem takiego nauczania, jako mali bogowie znów mamy zdolność aby manipulować wiarą-mocą i prosperować w każdej dziedzinie życia. Choroba, grzech i niepowodzenie są konsekwencją braku wiary i mogą być usuwane dzięki wyznawaniu-ogłaszaniu bożych obietnic dla wierzących, które tak zostają powołane do istnienia. W skrócie, ruch Słowa Wiary wywyższa człowieka na pozycję Boga a Boga redukuje do pozycji człowieka. Musimy powiedzieć, że jest to fałszywe przedstawienie tego czym jest chrześcijaństwo. Nauczania ruchu Słowa Wiary nie znajdziemy w Piśmie. To nie Pismo ale osobiste objawienie jest tym na czym opierają się owi "nauczyciele" i w ten sposób dochodzą do tak absurdalnej wiary, co jest jeszcze jednym dowodem ich heretyckiej natury.

Obroną przed niebiblijnym nauczaniem ruchu Słowa Wiary jest regularne czytanie Pisma Świętego. Jedynie Bóg jest suwerennym Stworzycielem Świata (Genesis 1,3; 1 Tymoteusza 6,15) i nie potrzebuje wiary, to On jest obiektem wiary (Marka 11,22; Hebrajczyków 11,3). Bóg jest duchem i nie ma fizycznego ciała (Ew. Jana 4,24). Człowiek został stworzony na podobieństwo Boga (Genezis 1,26.27; 9,6), jednak to go nie czyni małym bogiem czy bóstwem. Tylko Bóg ma boską naturę (Galacjan 4,8; Izajasza 1,6-11; 43,10; 44,6; Ezechiel 28,2; Psalm 8,6-8). Chrystus jest wieczny, Jednorodzony Syn i jedynie On jest inkarnacją (wcieleniem) Boga (Ew. Jana 1,1.2.14.15.18; 3,16; 1 Jana 4,1). W Nim mieszka cieleśnie pełnia boskości (Kolosan 2,9). Przez stanie się człowiekiem, Jezus zrezygnował ze swojej niebiańskiej chwały, ale nie ze swojej boskości (Filipian 2,6-7), pomimo tego Jego wyborem było to aby powstrzymać swą moc podczas pobytu na ziemi jako człowiek.

Ruch Słowa Wiary zwodzi niezliczoną ilość ludzi przez co sprawia, że obierają styl życia i wiarę, które są niebiblijne. Rdzeniem ich nauczania jest to samo kłamstwo, które szatan powtarza począwszy od Ogrodu Eden: "będziecie jak Bóg" (Genesis 3,5). Niestety ci, którzy akceptują doktrynę Słowa Wiary wciąż słuchają szatana. Nasza nadzieja jest w Panu, nie w naszych słowach czy nawet w naszej osobistej wierze (Psalm 33,20-22). Przede wszystkim nasza wiara pochodzi od Boga (Efezjan 2,8; Hebrajczyków 12,2) i nie jest czymś co stwarzamy dla samych siebie. Strzeż się ruchu Słowa Wiary i wspólnot, które utożsamiają się z nauczaniem tego ruchu.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy Słowo Wiary jest ruchem biblijnym?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries