Jaka jest różnica między duszą a duchem u człowieka? 

Pytanie: Jaka jest różnica między duszą a duchem u człowieka?

Odpowiedź:
Jaka jest różnica między duszą a duchem? Słowo „duch” odnosi się jedynie do części duchowej istoty człowieka. Ludzie mają duszę, ale nie są duszą. Jednak w Piśmie Świętym jedynie wierzący, w których mieszka Duch Święty, nazywani są duchowo żywymi osobami (1 List św. Pawła do Koryntian 2:11; List do Hebrajczyków 4:12; List św. Jakuba 2:26). Niewierzący są „duchowo martwi” (List św. Pawła do Efezjan 2:1-5; List św. Pawła do Kolosan 2:13). W swoich listach Paweł mówi o tym, że duch ludzki jest najważniejszą częścią duchowego życia człowieka wierzącego (1 List św. Pawła do Koryntian 2:14; 3:1; 15:45; List św. Pawła do Efezjan 1:3; 5:19;i do Kolosan 1:9; 3:16). Duch jest w człowieku tą częścią jego istoty, która uzdalnia go do intymnej relacji z Bogiem. Tam, gdzie używa się słowa „duch”, autor odnosi się do duchowej części istoty człowieka, w której skład wchodzi także dusza.

Słowo „dusza” odnosi się nie tylko do duchowej części człowieka, ale także do jego części cielesnej. W przeciwieństwie do ducha, którego człowiek posiada, dusza nie jest jego częścią – człowiek jest duszą. W swoim najbardziej podstawowym znaczeniu słowo „dusza” oznacza „życie”. Jednak Biblia mówiąc o życiu obejmuje wiele dziedzin. Jedną z nich jest ludzka podatność do czynienia zła (Ewangelia wg św. Łukasza 12:26). Człowiek z natury jest zły, i jego dusza brudzi się w związku z tym grzechem. Życie zostaje człowiekowi zabrane w momencie śmierci fizycznej (Księga Rodzaju 35:18; Księga Jeremiasza 15:2). „Dusza”, podobnie jak „duch”, jest centralną częścią wielu duchowych i emocjonalnych przeżyć (Księga Hioba 30:25; Psalm 43:5; Księga Jeremiasza 13:17). Tam, gdzie używa się słowa „dusza”, odnosi się ono zarówno do osoby żywej, jak i do człowieka po śmierci.

Podobieństwo słów „dusza” i „duch” polega na tym, że używa się ich do opisu duchowego życia ludzi wierzących. Różnica polega na tym, że odnoszą się do czego innego. „Dusza” jest częścią ludzkiej istoty, przez którą postrzega on świat (linia horyzontalna). „Duch” pomaga w kontakcie z Bogiem (linia wertykalna).Ważne jest, byśmy zrozumieli, że oba te pojęcia odnoszą się do duchowej części istoty człowieka, ale tylko „duch” odnosi się do ludzkiej relacji z Bogiem. „Dusza” odnosi się do ludzkiej pielgrzymki w tym życiu, zarówno w dziedzinie duchowej, jak i cielesnej.Powrót na polską stronę głównąJaka jest różnica między duszą a duchem u człowieka?