settings icon
share icon
Pytanie

Jakie mamy przymierza w Biblii?

Odpowiedź


Biblia mówi o siedmiu, różnych przymierzach, cztery z nich (z Abrahamem, palestyńskie, z Mojżeszem, Dawidem) Bóg zawarł z narodem izraelskim i z natury są bezwarunkowe. Zatem, niezależnie od posłuszeństwa czy nieposłuszeństwa Izraela, Bóg wypełni to przymierze. Jedno, Przymierze Mojżeszowe w swojej naturze jest warunkowe. Znaczy to, że przyniesie albo błogosławieństwo albo przekleństwo, w zależności od posłuszeństwa lub nieposłuszeństwa Izraela. Trzy przymierza (z Adamem, Noem czy Nowe Przymierze) są zawarte pomiędzy Bogiem a całą ludzkością, nie ograniczając tego jedynie do narodu izraelskiego.

Przymierze z Adamem, może być rozważane w dwóch częściach: Przymierze w Edenie (niewinności) oraz Przymierze z Adamem (łaski) (1 Księga Mojżeszowa 3.16-19). Przymierze w Edenie opisane jest w 1 Księdze Mojżeszowej 1.26-30; 2.16-17. Przymierze w Edenie ukazuje odpowiedzialność człowieka względem stworzenia oraz Bożych wskazówek odnośnie drzewa poznania dobra i zła. Przymierze z Adamem dotyczy przekleństwa skierowanego wobec ludzkości za grzech Adama i Ewy, jak również Bożego wybawienia od kary za ten grzech (1 Księga Mojżeszowa 3.15).

Przymierze z Noem było bezwarunkowym przymierzem zawartym między Bogiem a Noem (głównie) i ludzkością (ogólnie). Po Potopie, Bóg obiecał ludziom, że już nigdy nie zniszczy życia na ziemi zsyłając Potop (przeczytaj 1 Księgę Mojżeszową rozdział 9). Tęcza miała być znakiem Bożego przymierza, obietnicy, że już nigdy świat nie doświadczy potopu, przypominając, że Bóg może i osądzi grzech (2 Piotra 2.5).

Przymierze z Abrahamem (1 Księga Mojżeszowa 12.1-3, 6-7; 13.14-17; 15; 17.1-14; 22.15-18). W tym przymierzu, Bóg obiecuje Abrahamowi wiele rzeczy. Bóg osobiście obiecuje, że rozsławi jego imię (1 Księga Mojżeszowa 12.2), że Abraham będzie miał wielu potomków (1 Księga Mojżeszowa 13.16) oraz to, że stanie się ojcem niezliczonej ilości narodów (1 Księga Mojżeszowa 17.4-5). Bóg złożył również obietnice narodowi izraelskiemu. Właściwie granice geograficzne Przymierza z Abrahamem przedstawione są przy różnych okazjach w innych miejscach 1 Księgi Mojżeszowej (12.7; 13.14-15; 15.18-21). Innym zapewnieniem Przymierza z Abrahamem jest błogosławieństwo jakie spłynie na rodziny należące do linii Abrahama (1 Księga Mojżeszowa 12.3; 22.18). To odnosi się do Mesjasza, który będzie potomkiem pochodzącym z linii Abrahama.

Przymierze Palestyńskie (5 Księga Mojżeszowa 30.1-10). Przymierze Palestyńskie podkreśla kwestię ziemi, która została nadana w Przymierzu z Abrahamem. W odniesieniu do warunków tego przymierza, jeśli ludzie byliby nieposłuszni, Bóg sprawiłby że zostaną rozproszeni po całym świecie (5 Księga Mojżeszowa 30.3-4), ale ostatecznie odbuduje naród (werset 5). Gdy naród zostanie odnowiony, będzie doskonale mu posłuszny (werset 8), przez co Bóg obdarzy ich wszelką pomyślnością (werset 9).

Przymierze z Mojżeszem (5 Księga Mojżesza 11 i dalej). Przymierze Mojżesza było warunkowe, gdyż przynosiło Boże bezpośrednie błogosławieństwo dla narodu izraelskiego za posłuszeństwo albo Boże przekleństwo za nieposłuszeństwo. Elementem Przymierza Mojżeszowego było Dziesięć Przykazań (2 Księga Mojżeszowa 20) oraz pozostała część Prawa, zawierająca ponad 600 nakazów- blisko 300 pozytywnych i 300 negatywnych. Księgi historyczne Starego Testamentu (od Księgi Jozuego- do Księgi Estery) szczegółowo opisują momenty, gdy Izrael przestrzegał Prawa oraz sytuacje w których ponosił klęskę. 5 Księga Mojżeszowa 11.26-28 przedstawia motywy błogosławieństwa/ przekleństwa.

Przymierze z Dawidem (2 Księga Samuela 7.8-16). Przymierze Dawida podkreśla kwestię „nasienia”- potomka przymierza Abrahama. Obietnice złożone Dawidowi w tym fragmencie mają szczególne znaczenie. Bóg obiecał, że linia rodowodu Dawida będzie trwała na wieki, a jego królestwo nigdy nie przeminie (werset 16). Oczywiście tron Dawida nie zawsze trwał. Przyjdzie jednak czas, gdy ktoś z linii Dawida znowu zasiądzie na tronie i będzie rządził jako król. Tym przyszłym królem będzie Jezus (Ew. Łukasza 1.32-33).

Nowe Przymierze (Księga Jeremiasza 31.31-34). Nowe Przymierze zostało najpierw zawarte z narodem izraelskim, a ostatecznie z całą ludzkością. W Nowym Przymierzu, Bóg obiecuje przebaczyć grzech, obdarzając poznaniem Pana. Jezus Chrystus przyszedł na świat, aby wypełnić Prawo Mojżeszowe (Ew. Mateusza 5.17) i stworzyć nowe przymierze pomiędzy Bogiem a jego ludem. Obecnie, zarówno Żydzi jak i poganie są pod Nowym Przymierzem, które niesie uwolnienie od kary za złamanie Prawa. Mamy możliwość otrzymania daru zbawienia- ratunku (Efezjan 2.8-9).

W dyskusji poświęconej biblijnym przymierzom porusza się kilka kwestii co do których chrześcijanie mają odmienne zdanie. Po pierwsze, niektórzy chrześcijanie uważają, że wszystkie przymierza są postanowieniami warunkowymi. Jeśli zatem przymierza są warunkowe to Izrael nie wypełnił ich. Inni wierzą, że bezwarunkowe przymierza, mimo nieposłuszeństwa Izraela, jeszcze wypełnią się w przyszłości. Po drugie, jak kościół Jezusa Chrystusa odnosi się do przymierzy? Niektórzy wierzą, że kościół wypełni przymierza i Bóg już nigdy nie będzie traktował szczególnie Izraela. Określa się to mianem teologii zastępstwa, chociaż nie ma to mocnego potwierdzenia w Piśmie Świętym. Inni wierzą, że kościół początkowo lub częściowo wypełni te przymierza. Podczas gdy wiele z obietnic danych Izraelowi wypełni się w przyszłości, wielu wierzy, że kościół w pewnym sensie uczestniczy w nich razem z nimi. Inni wierzą, że przymierza są dla Izraela i tylko dla niego, a kościół nie ma żadnego w nich udziału.
EnglishPowrót na polską stronę główną

Jakie mamy przymierza w Biblii?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries