settings icon
share icon
Pytanie

Jakie są biblijne zasady podejmowania decyzji?

Odpowiedź


Podejmowanie rzetelnych decyzji rozpoczyna się od rozpoznawania woli Bożej. Bóg ma upodobanie w odsłanianiu jego woli tym, którzy są chętni podążać za jego nakazami (Psalm 33.18; 35.27; 147.11). Nasza postawa wobec podejmowania decyzji powinna być taka jaką miał Jezus, gdy potwierdził "Nie moja, lecz twoja wola niech się stanie" (Ew. Łukasza 22.42; Ew. Mateusza 6.10).

Bóg objawia nam swoją wolę głównie na dwa sposoby. Po pierwsze, poprzez swojego Ducha: "lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to, co ma przyjść, wam oznajmi" (Ew. Jana 16.13; zobacz także 1 Jana 2.20, 27). I po drugie, Bóg objawia nam swoją wolę poprzez jego Słowo: "Słowo twoje jest pochodnią nogom moim i światłością ścieżkom moim." (Psalm 119.105; zobacz także Psalm 19.7-9; 2 Piotra 1.19).

Proces podejmowania decyzji dotyczy dokonywania osądu na temat postawy lub działań. Decyzje są aktem woli i zawsze mają na nie wpływ umysł, emocje lub jedno i drugie. Decyzje, które właściwie podejmujemy odzwierciedlają pragnienia naszego serca (Psalm 119.30). Zatem, kluczowe pytanie przed podjęciem decyzji jest takie "czy podejmuję decyzję, aby zadowolić siebie czy podejmuję decyzję, aby zadowolić Pana?" Jozue ustanowił standard: "A jeśliby się wam wydawało, że źle jest służyć Panu, to wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć [...] Lecz ja i dom mój służyć będziemy Panu" (Ks. Jozuego 24.15; por. Rzymian 12.2).

Bóg widzi cały obraz- przeszłość, teraźniejszość i przyszłość naszego życia. On uczy nas i doradza, kiedy objawia się nam poprzez swoje Słowo i Ducha. Bóg obiecał nam: "Pouczę ciebie i wskażę ci drogę, którą masz iść; Będę ci służył radą, a oko moje spocznie na tobie" (Psalm 32.8; por. Psalm 25.12). Będzie czas, gdy Boża wola może wydawać się niezgodna z naszymi pragnieniami lub nieprzyjemna, gdy nasze serce podąży za naszymi własnymi pragnieniami zamiast polegać na Bogu. Ale ostatecznie nauczymy się, że Boża wola jest zawsze dla nas najlepsza (Psalm 119.67; Hebrajczyków 12.10-11).

Ponownie, kluczem do rzetelnego podejmowania decyzji jest znajomość woli Boga, a nie spełnianie pragnień naszych serc: "Niejedna droga zda się człowiekowi prosta, lecz w końcu prowadzi do śmierci" (Ks. Przypowieści Salomona 14.12; por. Ks. Przypowieści Salomona 12.15; 21.2). Gdy zawierzamy Bogu raczej a nie sobie samym, wkrótce odkrywamy, jakie decyzje mu się podobają.

Po pierwsze, Bóg błogosławi te decyzje, które On inicjuje i które są zgodne z jego Słowem: "Uczę cię drogi mądrości, wiodę cię torami prawości" (Ks. Przypowieści Salomona 4.11; zobacz także Psalm 119.33). Po drugie, Bóg błogosławi decyzje, które wypełniają jego cele i zależą od jego siły: "To sam Bóg bowiem wzbudza w was [dobre] pragnienia i sprawia, że możecie działać zgodnie z Jego wolą" (Filipian 2.13, tłum. Biblia Warszawsko- Praska; zobacz także Filipian 4.13).

Dodatkowo, Bóg błogosławi te decyzje, które przynoszą mu chwałę: "Przeto czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie" (1 Koryntian 10.31). On błogosławi decyzje, które odzwierciedlają jego charakter, które promują sprawiedliwość, łagodność i pokorę: "Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie: tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem" (Ks. Micheasza 6.8; zobacz także 1 Koryntian 10.31; 1 Tymoteusza 4.12). On błogosławi te decyzje, które pochodzą z wiary: "Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu; kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy go szukają" (Hebrajczyków 11.6).

Nie możemy zapomnieć Bożej obietnicy, że obdaruje On swoje dzieci mądrością, gdy go poproszą: "A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana" (Ks. Jakuba 1.5; por. 1 Tesaloniczan 5.17). I gdy modlimy się o mądrość, musimy ufać Bogu, że odpowie na nasze modlitwy: "Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania; kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej, przez wiatr tu i tam miotanej. Przeto niechaj nie mniema taki człowiek, że coś od Pana otrzyma" (Ks. Jakuba 1.6-7). Cierpliwość jest również ważna gdy oczekujemy na Boży czas: "a tak, ponieważ czekał cierpliwie [Abraham], otrzymał to, co było obiecane" (Hebrajczyków 6.15).

Podejmowanie decyzji jest trudniejsze, gdy dotyczy to bolesnych wyborów. Czasami, właściwy bieg zdarzeń w jakiś sposób nas zrani. To właśnie wtedy potrzebujemy najbardziej łaski. Czy rzeczywiście jesteśmy chętni cierpieć dla chwały Chrystusa? "Ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, uzbrójcie się też i wy tą myślą, gdyż kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu, aby pozostały czas doczesnego życia poświęcić już nie ludzkim pożądliwościom, lecz woli Bożej" (1 Piotra 4.1-2).

Podejmujesz dzisiaj decyzję? Spójrz w Boże Słowo w poszukiwaniu wskazówek. Doświadcz pocieszenia w pokoju, który On jedynie zapewnia (Filipian 4.7). Poproś o mądrość, zaufaj jego obietnicom i On poprowadzi twoją ścieżkę: "Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie! Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki!" (Ks. Przypowieści Salomona 3.5-6; zobacz także Ks. Izajasza 58.11; Ew. Jana 8.12).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jakie są biblijne zasady podejmowania decyzji?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries