settings icon
share icon
Pytanie

Co to jest odnowienie poprzez chrzest?

Odpowiedź


Odnowienie poprzez chrzest jest przekonaniem o tym, że chrzest jest konieczny do zbawienia, a jeszcze dokładniej, że prawdziwe odrodzenie duchowe nie nastąpiło dopóki nowonarodzona osoba nie miała chrztu wodnego. Odrodzenie poprzez chrzest jest kluczowe dla wielu denominacji chrześcijańskich, ale najbardziej promowane przez kościoły Ruchu Odnowy, szczególnie przez Kościół Chrystusa i Międzynarodowy Kościół Chrystusa.

Zwolennicy koncepcji odnowy poprzez chrzest wskazują na takie wersety biblijne jak: Ew. Marka 16.16, Ew. Jana 3.5, Dzieje Apostolskie 2.38, 22.16, Galacjan 3.27 i 1 Piotra 3.21 jako potwierdzenie swojego nauczania. I rzeczywiście wersety te wydają się wskazywać, że chrzest jest konieczny do zbawienia. Istnieją jednak dowody wynikające z interpretacji i podstaw biblijnych, które wskazują, że wersety te nie potwierdzają koncepcji odnowy poprzez chrzest.

Zwolennicy koncepcji odnowy poprzez chrzest zazwyczaj przyjmują formułę czterech części w odniesieniu do tego jak można osiągnąć zbawienie. Wierzą, że taka osoba musi najpierw uwierzyć, pokutować, wyznać grzechy i przyjąć chrzest, aby zostać zbawiona. Wierzą tak, ponieważ istnieją fragmenty biblijne, które zdają się wskazywać, że każdy czyn jest niezbędny do zbawienia. Na przykład Rzymian 10.9-10 łączy zbawienie z wyznawaniem grzechów. Dzieje Apostolskie 2.38 łączy zbawienie z pokutą i chrztem.

Pokuta, rozumiana w sensie biblijnym, konieczna jest do zbawienia. Pokuta dotyczy przemiany umysłu. Pokuta, w odniesieniu do zbawienia, jest przemianą umysłu, który niegdyś odrzucał Chrystusa, a teraz przyjmuje Chrystusa. Nie jest to oddzielny krok w pogłębianiu wiary zbawczej. Jest to raczej niezbędny aspekt wiary zbawczej. Osoba nie może przyjąć Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela z łaski poprzez wiarę, bez doświadczenia przemiany umysłu związanej ze świadomością tego kim On jest i co uczynił na krzyżu.

Wyznanie grzechów, rozumiane w sensie biblijnym, jest przejawem wyznawanej wiary. Jeśli dana osoba prawdziwie przyjęła Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela, to publiczne wyznanie wiary będzie tego następstwem. Jeśli dana osoba wstydzi się Chrystusa i/lub przesłania ewangelii , to najprawdopodobniej osoba ta nie zrozumiała znaczenia ewangelii i nie doświadczyła zbawienia jakie zapewnił Chrystus.

Chrzest, rozumiany biblijnie, jest utożsamianiem się z Chrystusem. Chrzest chrześcijański symbolizuje utożsamianie się człowieka wierzącego ze śmiercią Chrystusa, pogrzebem i zmartwychwstaniem (Rzymian 6.3-4). A w odniesieniu do wyznania grzechów, jeśli osoba nie jest chętna do tego by przystąpić do chrztu- niechętna by utożsamiać swoje życie z odkupieniem w Chrystusie Jezusie- to osoba ta najprawdopodobniej nie stała się nowym stworzeniem (2 Koryntian 5.17) poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa.

Ci, którzy zabiegają o przestrzeganie koncepcji odnowy poprzez chrzest i/lub zachowaniu czteroetapowego procesu otrzymania zbawienia nie postrzegają tych czynów jako dobrych uczynków w zdobywaniu zbawienia. Pokuta, wyznanie grzechów itp. nie sprawią, że dana osoba stanie się godna zbawienia. Oficjalne stanowisko mówi raczej o tym, że wiara, pokuta, wyznanie grzechów i chrzest są aktami posłuszeństwa, rzeczami jakie dana osoba musi uczynić zanim Bóg obdarzy ją zbawieniem. Mimo, iż powszechne zrozumienie protestanckie wskazuje na to, że wiara jest jedyną rzeczą jakiej oczekuje Bóg, zanim obdarzy On kogoś swoją łaską, to jednak ci, którzy wskazują na odnowę poprzez chrzest wierzą, że chrzest- a dla niektórych także pokuta i wyznanie grzechów- są dodatkowymi rzeczami jakich Bóg oczekuje od ludzi, zanim obdarzy ich zbawieniem.

Problem związany z tym światopoglądem polega na tym, że istnieją fragmenty biblijne, które w jasny i dokładny sposób wskazują, że wiara jest jedynym wymogiem zbawienia. Ew. Jana 3.16, jeden z najbardziej znanych wersetów biblijnych, stwierdza: "Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny." W Dziejach Apostolskich 16.30, stróż więzienny w Filippi zapytał apostoła Pawła: "Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? Jeśli kiedykolwiek zaistniałaby taka możliwość, aby Paweł mógł przedstawić koncepcję czterech kroków odnośnie zbawienia, to uczyniłby to właśnie wtedy. Odpowiedź Pawła była jednak bardzo prosta: "Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony..." (Dzieje Apostolskie 16.31). Żaden chrzest, żadna pokuta, po prostu wiara.

Istnieje dosłownie setki wersetów w Nowym Testamencie, które łączą zbawienie z wiarą, bez wskazywania na jakikolwiek inny wymóg. Jeśli chrzest, czy cokolwiek innego, byłoby potrzebne do zbawienia, to wszystkie te wersety byłyby niepoprawne, a Biblia zawierałaby błędy i tym samym nie byłaby źródłem godnym naszego zaufania.

Wyczerpujące studiowanie Nowego Testamentu odnośnie różnorodnych wymogów zbawienia nie jest konieczne. Otrzymanie zbawienia nie jest procesem ani też wieloetapową formułą. Zbawienie jest dokonanym dziełem, a nie przepisem. Co musimy uczynić by być zbawionym? Uwierzyć w Jezusa Chrystusa przez co będziemy uratowani (zbawieni).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co to jest odnowienie poprzez chrzest?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries