settings icon
share icon
Pytanie

Co Biblia mówi o ochronie

Odpowiedź


Ostatecznie nasza ochrona pochodzi od Boga. W czasach fizycznego i duchowego ataku oraz w sytuacjach zagrożenia wszelkiego rodzaju, ci, którzy ufają Panu, uważają Go za silnego Obrońcę. "Jest tarczą wszystkim, którzy w nim ufają" (Psalm 18.31; tłum. Biblia Warszawska). Oto kilka innych fragmentów, które podkreślają Bożą ochronę:

"Ty jesteś ochroną moją, strzeżesz mnie od ucisku, otaczasz mnie radością wybawienia" (Psalm 32.7).

"Dajesz mi tarczę zbawienia swego i prawica twoja wspiera mnie, A łaskawość twoja czyni mnie wielkim. Dajesz szeroką drogę krokom moim I nie zachwiały się kostki moje!" (Psalm 18.35-36).

"Tyś obroną moją i tarczą moją, W słowie twoim mam nadzieję" (Psalm 119.114).

"Panie, jak liczni są wrogowie moi, Jak wielu powstaje przeciwko mnie! … Ale Ty, Panie, jesteś tarczą moją, chwałą moją, I Ty podnosisz głowę moją" (Psalm 3.1, 3).

W ramach Starego Przymierza Bóg obiecał fizyczną ochronę swojemu ludowi, Izraelitom, którzy przestrzegali prawa (5 Ks. Mojżeszowa 7.11-26). Ta boska ochrona rozciągała się na zapewnienie im bezpieczeństwa przed narodami, które nadciągały przeciwko nim, gdy wkraczali do Ziemi Obiecanej: "Lęk mój wzbudzę przed tobą i wprawię w przerażenie wszelki lud, przeciw któremu wyruszysz, i sprawię, że uciekać będą przed tobą wszyscy twoi nieprzyjaciele" (2 Ks. Mojżeszowa 23.27). Widzimy tutaj, jak Bóg chroni tych, których działania są zgodne z Jego planami i celami.

Psalm 121 jest cudownie zachęcającą pieśnią dla tych, którzy w pełni ufają Bogu. Psalmista najpierw stwierdza, że jego pomoc pochodzi od Pana całej ziemi (Psalm 121.1-2). Następnie poucza nas o uwadze Pana wobec Jego dzieci - Ten, który nigdy nie śpi, czuwa w dzień i w nocy (Psalm 121.3-6). Na koniec psalmista zapewnia nas, że Bóg, który nas strzeże, zachowa nas od złego i że nadzoruje wszystkie nasze działania teraz i na zawsze (Psalm 121.7-8).

Osoby, które znały Bożą ochronę, to między innymi Dawid (Psalm 18.3; 54.7; 138.7); Noe (1 Ks. Mojżeszowa 7); Daniel (Ks. Daniela rozdz. 6); oraz Szadrach, Meszach i Abednego (Ks. Daniela rozdz. 3). Boża ochrona była widoczna nawet w życiu Joba. Tak, Job doświadczył wielu prób w wyniku ataków szatana, ale Bóg ustanowił granice, których szatan nie mógł przekroczyć. Szatan był ograniczony do robienia tylko tego, na co Bóg pozwolił, i niczego więcej (Joba 1-3). Poprzez całą nędzę i cierpienia, jakie znosił Job, Bóg chronił go przed większą krzywdą. Bóg chronił również wiarę Joba, pozwalając mu być poddawanym próbom tylko do pewnego stopnia, zanim wkroczył i przemówił do niego (Job 38-42). Job nie mógł zobaczyć Boga działającego za kulisami, ale zrozumiał, że Boża ochrona jest pewna i wierna. Bóg obiecuje swojemu ludowi: "Nigdy cię nie opuszczę ani nie porzucę" (zob. 5 Ks. Mojżeszowa 31.6; Ks. Jozuego 1.5; 1 Ks. Kronik 28.20; Hebrajczyków 13.5).

W Piśmie Świętym Bóg użył kilku środków ochrony swojego ludu, w tym aniołów (Psalm 91.11-12), ognia (2 Ks. Królewska 1.9-10), powodzi (Ks. Sędziów 5.21), dróg ucieczki (Dz. Apostolskie 9.24-25), dekretów królewskich (Ks. Ezdrasza 6.11-12), armii ludów pogańskich (Dz. Apostolskie 23.23-24) i bezsenności (Ks. Estery rozdz. 6). Boża moc i kreatywność są nieograniczone.

Boża obietnica ochrony nie gwarantuje, że nigdy nie zaznamy bólu czy straty. Historia Joba pokazuje nam, że chociaż Bóg jest w stanie wybawić nas z każdego fizycznego nieszczęścia lub kłopotu, może nie być to Jego wolą. Czasami używa On prób, aby nas oczyścić. W takich chwilach powinniśmy "uważać to za czystą radość", ponieważ dopuszczając próby, Bóg testuje naszą wiarę, aby rozwinąć głębszą wiarę, abyśmy wytrwali i wzrastali do dojrzałości i Chrystusowego podobieństwa (Jakuba 1. 2-3). Chronienie nas przed próbami nie zawsze jest dla nas korzystne.

Bóg nie zawsze chroni nas przed skutkami naszych własnych grzechów lub negatywnymi skutkami grzechów innych. Nasz świat jest upadły i znosimy jego trudności. Wielu w Jezusie Chrystusie doświadcza prześladowań (2 Tymoteusza 3.12). Jezus zapewnił swoich uczniów: "To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, Ja zwyciężyłem świat" (Ew. Jana 16.33; tłum. Biblia Warszawska). Jednak w każdej sytuacji Bóg zachowuje kontrolę, a nasze cierpienia mają swój limit. Bóg nie pozwoli, abyśmy byli poddawani próbom przekraczającym nasze możliwości (1 Koryntian 10.13). "Ja wytyczyłem morzu jako granicę piasek nadbrzeżny, wieczystą zaporę, której przebyć nie może, i choć się burzy, jednak jej nie przemoże, choć szumią jego fale, jednak jej nie mogą przekroczyć" (Ks. Jeremiasza 5.22).

W ramach Nowego Przymierza nie otrzymujemy obietnicy fizycznej ochrony; skupiamy się raczej na Bożej duchowej ochronie przed wrogami naszej duszy. Dla naszej duchowej ochrony Bóg dał nam duchową zbroję (Efezjan 6.10-18) i swój własny pokój, aby strzegł naszych serc i umysłów (Filipian 4.7). Istotą Bożej ochrony jest wieczne zamieszkiwanie Ducha Świętego (Efezjan 2.21-22). To właśnie tę ochronę miał na myśli Paweł, gdy pisał: "Wyrwie mnie Pan ze wszystkiego złego i zachowa dla królestwa swego niebieskiego; jemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen" (2 Tymoteusza 4.18). Rzymianie mogli zrobić wszystko, co w ich mocy, ale Paweł miał pewność, że "wyjść z ciała” to „zamieszkać u Pana" (2 Koryntian 5.8).

Wierzący jest zapieczętowany na dzień ostatecznego uwielbienia (Efezjan 1.13-14). Bez względu na to, co dzieje się na tym świecie, niebo jest naszym domem. Jesteśmy duchowo bezpieczni. "Błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan! Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potok zapuszcza swoje korzenie, nie boi się, gdy upał nadchodzi, lecz jego liść pozostaje zielony, i w roku posuchy się nie frasuje i nie przestaje wydawać owocu" (Ks. Jeremiasza 17.7-8). Zbliżamy się do Boga i ufamy Jego ochronie. Pozwalamy Mu działać w nas, wiedząc, że zrealizuje On swój dobry cel w naszym życiu (Rzymian 8.28-39).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co Biblia mówi o ochronie
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries