settings icon
share icon
Pytanie

Co to jest Nowe Przymierze? Czym różni się nowe przymierze od starego przymierza? Co ma wspólnego nowe przymierze z Jezusem?

Odpowiedź


Nowe przymierze (albo Nowy Testament) jest obietnicą, którą Bóg zawarł z ludzkością, że wybaczy On grzechy i odnowi relację z tymi, których serca zwrócą się do niego. Jezus Chrystus jest pośrednikiem nowego przymierza, a jego śmierć na krzyżu jest podstawą tej obietnicy (Ew. Łukasza 22.20). Nowe przymierze zostało przepowiedziane jeszcze w czasie trwania starego przymierza- prorocy Mojżesz, Jeremiasz oraz Ezechiel wskazywali na nowe przymierze.

Stare przymierze, które Bóg ustanowił ze swoim ludem wymagał surowego przestrzegania Prawa Mojżeszowego. Ze względu na to, że karą za grzech jest śmierć (Rzymian 6.23), Prawo wymagało, aby Izrael składał codzienne ofiary po to, aby odkupić grzech. Jednak Mojżesz, przez którego Bóg ustanowił stare przymierze, również wyczekiwał nowego przymierza. W jednym z ostatnich przemówień do narodu Izraelskiego, Mojżesz oczekuje czasu gdy Izrael będzie miał "serce, które by rozumiało" (5 Ks. Mojżeszowa 29.3).

Mojżesz przepowiedział, że Izraelowi nie uda się dotrzymać starego przymierza (5 Ks. Mojżeszowa 29.22-28), ale wówczas dostrzega czas odnowy (5 Ks. Mojżeszowa 30.1-5). W tym czasie, Mojżesz mówi, "I obrzeże Pan, Bóg twój, twoje serce i serce twego potomstwa, abyś miłował Pana, Boga twego, z całego serca twego i z całej duszy twojej, abyś żył" (werset 6). Nowe Przymierze obejmuje całkowitą przemianą serca, aby lud Boży podobał się Bogu.

Prorok Jeremiasz również przepowiedział nowe przymierze. "Oto idą dni — mówi Pan — że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze [...] lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan: Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem" (Ks. Jeremiasza 31.31, 33). Jezus Chrystus przyszedł, aby wypełnić Prawo Mojżesza (Ew. Mateusza 5.17) i aby ustanowić nowe przymierze pomiędzy Bogiem i jego ludem. Stare przymierze było zapisane na kamieniu, ale nowe przymierze zostanie napisane w naszych sercach. Przystąpienie do nowego przymierza jest możliwe jedynie przez wiarę w Chrystusa, który przelał swoją krew, aby usunąć grzechy świata (Ew. Jana 1.29). Ew. Łukasza 22.20 odnosi się do tego jak Jezus, podczas Ostatniej Wieczerzy, wziął kielich i powiedział: "Ten kielich, to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa."

Nowe przymierze jest również wspomniane w Księdze Ezechiela 36.26-27, "I dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza, i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je." Ezechiel wymienia kilka aspektów tego nowego przymierza: nowe serce, nowy duch, przebywanie Ducha Świętego i prawdziwa świętość. Prawo Mojżesza nie mogło zapewnić żadnej z tych rzeczy (zobacz Rzymian 3.20).

Nowe przymierze zostało pierwotnie nadane Izraelowi i zawierało obietnicę owocowania, błogosławieństwa i spokojnego życia w Ziemi Obiecanej. W Ks. Ezechiela 36.28-30 Bóg mówi, "I będziecie mieszkać w ziemi, którą dałem waszym ojcom; i będziecie moim ludem, a Ja będę waszym Bogiem i wybawię was od wszystkich waszych nieczystości, sprawię, że wzejdzie zboże i rozmnożę je, a nie dopuszczę do was głodu. Pomnożę owoce drzew i plony pól, abyście już nigdy nie musieli znosić hańby klęski głodowej wśród narodów." 5 Ks. Mojżeszowa 30.1-5 zawiera podobne obietnice odnoszące się do Izraela pod nowym przymierzem. Po zmartwychwstaniu Chrystusa, poganie również zostali przyprowadzeni do nowego przymierza (Dzieje Apostolskie 10; Efezjan 2.13-14). Wypełnienie nowego przymierza będzie widoczne w dwóch miejscach: na ziemi, podczas królestwa milenijnego oraz w niebie na wieki.

Już nie jesteśmy pod Prawem, ale pod łaską (Rzymian 6.14-15). Stare przymierze spełniło swój cel i zostało zastąpione "lepszym przymierzem" (Hebrajczyków 7.22). "Teraz zaś objął o tyle znakomitszą służbę, o ile lepszego przymierza jest pośrednikiem, które ustanowione zostało w oparciu o lepsze obietnice" (Hebrajczyków 8.6).

Pod nowym przymierzem otrzymujemy możliwość otrzymania zbawienia jako darmowego daru (Efezjan 2.8-9). Naszą odpowiedzialnością jest ćwiczenie się w wierze w Chrystusa, Jedynego, który wypełnił Prawo w zastępstwie za nas i zniósł potrzebę składania ofiar według Prawa poprzez swoją ofiarniczą śmierć. Poprzez otrzymanie Ducha Świętego, który żyje we wszystkich wierzących (Rzymian 8.9-11), dzielimy spuściznę Chrystusa i cieszymy się stałą, nierozerwalną relacją z Bogiem (Hebrajczyków 9.15).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co to jest Nowe Przymierze? Czym różni się nowe przymierze od starego przymierza? Co ma wspólnego nowe przymierze z Jezusem?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries