settings icon
share icon
Pytanie

Co mówi Biblia o nienawiści do samego siebie?

Odpowiedź


Nienawiść do siebie samego, w różnym stopniu, nie jest czymś niezwykłym, ale nienawiść siebie nie jest czymś czego Bóg by dla nas chciał. Świat powiedziałby nam, że rozwiązaniem na nienawiść do siebie samego jest miłość siebie samego. Oferuje różne sposoby wyczarowania tej miłości i akceptacji dla siebie. Podczas gdy niektóre rzeczy są dobrymi praktykami, żadna z nich nie jest stałym rozwiązaniem, które przemawia do głębi potrzeb naszych dusz. Biblia z drugiej strony, mówi nam, że rozwiązaniem nienawiści do siebie samego jest posiadania właściwego poglądu na temat Boga i siebie samego w świetle tego kim jest Bóg.

Po pierwsze zrozummy, co powoduje nienawiść do samego siebie. Niektórzy mogą dojść do nienawiści do samego siebie, ponieważ uważają się za przegranych, którym brakuje pewnych talentów lub zasobów (inteligencji, powiązań osobistych, pieniędzy i wpływów). Każdy, kto akceptuje wyidealizowane standardy piękna, sukcesu i władzy przedstawiane w środkach masowego przekazu – i nie spełnia tych standardów – może dojść do nieuzasadnionego wniosku, że nie jest wart miłości i zacząć pogrążać się w nienawiści samego siebie. Ludzie mogą nienawidzić siebie z powodu rzeczy, które zrobili w przeszłości, lub mogą nienawidzić siebie z powodu rzeczy, z którymi obecnie się zmagają, takich jak uzależnienie lub niezdrowe relacje. Krótko mówiąc, nienawiść do samego siebie wynika z nieprzestrzegania standardów, które my lub inni ustaliliśmy jako akceptowalne. Uznając, że nie możemy być doskonali, możemy popaść w nienawiść do siebie samych.

Z biblijnego punktu widzenia, wiemy że jesteśmy grzesznikami, którzy są oddzieleni od Boga (Rzymian 3.23; 6.23; Efezjan 2.1-5). Istnieje norma, której nie zdołamy sprostać i której nigdy nie będziemy w stanie osiągnąć samodzielnie (Rzymian 3.20). Bez Boga nie mamy nadziei. Ale to nie jest powód by siebie nienawidzieć. Raczej jest to powód do zwrócenia sie do Boga i polegania na Jego łasce. On oferuje drogę zbawienia! Bóg stworzył człowieka na swój obraz (1 Ks. Mojżeszowa 1.27). On nas kocha i jesteśmy Jego odbiciem. Chociaż grzech zepsuł ten obraz, Bóg nas nie opuścił. Zamiast tego posłał Swojego Syna Jezusa, który będąc w pełni Bogiem, przyjął ludzkie ciało. Jezus żył doskonałym życiem. Następnie umarł, aby zapłacić karę za nasz grzech, i zmartwychwstał, aby udowodnić swoje zwycięstwo nad grzechem i śmiercią (1 Koryntian 15.3–7; Rzymian 5.6–11; Filipian 2.5–11). Wszyscy, którzy pokładają w Nim wiarę, są zbawieni (Ew. Jana 3.16–18; Rzymian 10.9). To powód do wielkiej radości! Kiedy stajemy się odkupionymi dziećmi Boga, nie ma powodu, by nienawidzić siebie.

Jeśli nie pojednałeś się z Bogiem i nie zawarłeś osobistej relacji z nim poprzez Jezusa Chrystusa, to jest pierwszy krok w przezwyciężaniu nienawiści do samego siebie. Ale wiemy, że nawet ci, którzy zaufali Jezusowi jako swojemu Zbawicielowi mogą walczyć z nienawiścią do siebie samego. Jakie jest na to rozwiązanie? Posiadanie biblijnego poglądu odnośnie tego kim jest Bóg i tego kim Ty jesteś. Rzymian 12.1-2 (tłum. Biblia Warszawska) mówi, "Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe." Powierzanie swojego życia Bogu w działaniu i w myśli- posiadanie odnowionego i przemienionego umysłu i życie dla Boga- jest [sposobem] przezwyciężania nienawiści do siebie samego.

Jak brzmią niektóre rzeczy jakie Biblia mówi na temat tego jaki jest Bóg? Bóg jest święty, sprawiedliwy, miłosierny i współczujący (1 Piotra 1.16; Psalm 103.8-12; Hebrajczyków 6.10; Kolosan 3.25; Ks. Nehemiasza 9.31). On jest Stworzycielem, wszechmocnym, wszechwiedzącym i wszechobecnym. Bóg jest niezmienny (Ks. Malachiasza 3.6; Hebrajczyków 13.5). Boże drogi są ponad naszymi drogami i Jego Słowo dokonuje tego, co zamierzyło (Ks. Izajasza 55.8-11). Boże obietnice są prawdziwe. Bóg jest miłością i On nas kocha (1 Jana 4.7-10). Nienawiść do siebie samego nie jest po prostu spójna z tą prawdą.

Zwykło się mówić, że „Bóg stworzył cię celowo i w jakimś celu.” Twoje życie ma sens. Bóg daje nam wiele wskazówek w swoim Słowie na temat Jego woli dla naszego życia i tego, jak mamy żyć. Rzeczy takie jak regularne studiowanie Biblii i przychodzenie do Boga w modlitwie pomagają nam zrozumieć to, kim jest Bóg i Jego postawę serca wobec nas. Wzrasta nasza miłość do Boga i zaufanie do Niego. W rezultacie nienawiść do samego siebie słabnie.

Gdy przestrzegamy Bożego Słowa, nastrajamy nasze życia na prawdę. To w sposób naturalny skutkuje w tym, że mniej skupiamy się na sobie samych, na światowym postrzeganiu i naszych własnych fałszywych bożkach. To również wpłynie na nasze częstsze mówienie "nie" wobec grzechu- to ważne, ponieważ grzech jest głównym powodem nienawiści do siebie samego. Gdy grzeszymy, Biblia mówi nam, że możemy przychodzić do Boga i otrzymywać przebaczenie i łaskę (1 Jana 1.9; Hebrajczyków 4.14-16). To zapewnia nas, że grzech został pokonany i że nie musimy już żyć w nim czy w nienawiści dla siebie samego z jego powodu. Możemy nienawidzić grzech w sobie, ale nie nienawidzimy siebie samych, ponieważ w Jezusie Chrystusie nie ma potępienia i niczego, co może nas oddzielać od Bożej miłości (Rzymian 7-8). Gdy nasze myśli i życie są przesiąknięte prawdą, nie ma miejsca dla nienawiści siebie samego.

Czynienie takich rzeczy jak aktywne kochanie innych naszymi słowami i czynami, tak jak Bóg nas do tego powołał, pomaga nam postrzegać samych siebie we właściwy sposób. Służenie innym może rzeczywiście przyczynić się do naszego dobrego samopoczucia i tym samym usunąć możliwość narastania nienawiści do siebie samego. Spędzanie regularnego czasu z innymi wierzącymi i ćwiczenie się w darach duchowych w ciele Chrystusa może również nam pomóc w lepszym postrzeganiu Boga i siebie samego. Współbracia w wierze są naszą rodziną, i mogą nam pomóc odrzucić poczucie nienawiści do siebie samego. Posłuszeństwo wobec Boga, zarówno kochanie Jego jak i innych, daje życie (zobacz Ew. Jana 15.1-11).

Rozwiązaniem dla nienawiści do siebie samego jest znacznie głębsze niż jedynie światowa miłość siebie. Osoba, która zna i ufa Bogu czerpie swoją wartość od Boga. To poczucie wartości (siebie) jest niezmienne. Słowa z Efezjan 1.3-14 są prawdziwe odnośnie każdego, kto narodził się na nowo w Jezusie Chrystusie. Zostaliśmy pobłogosławieni każdym duchowym błogosławieństwem (werset 3), więc nienawiść do siebie samego z powodu postrzeganego braku umiejętności kochania siebie jest bezpodstawna. Zostaliśmy wybrani do bycia świętymi i bezgrzesznymi przed Jego obliczem (werset 4), zostaliśmy odkupieni (werset 7); nie musimy nienawidzić siebie z powodu poczucia winy za przeszłe grzechy. Zostaliśmy przeznaczeni do adopcji jako synowie (werset 5) i naznaczeni pieczęcią obecności Ducha Świętego (wersety 13-14); nie jesteśmy samotni. Bóg „obdarował” nas „bogactwem” swojej łaski (w. 7–8). Boża miłość do nas „przewyższa wszelkie poznanie” (Efezjan 3.17–19). Kiedy rozumiemy ten rodzaj akceptacji i pozycji w Bogu, po prostu nie ma miejsca na nienawiść do siebie samego.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co mówi Biblia o nienawiści do samego siebie?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries