settings icon
share icon
Pytanie

Jakie są najważniejsze elementy wiary chrześcijańskiej?

Odpowiedź


Sama Biblia ujawnia, co jest ważne i niezbędne dla wiary chrześcijańskiej. Tymi najważniejszymi elementami są: bóstwo Chrystusa, zbawienie z łaski Bożej, a nie z uczynków, zbawienie tylko przez Jezusa Chrystusa, zmartwychwstanie Chrystusa, Ewangelia, monoteizm i Trójca Święta. To są najważniejsze podstawy, które powinniśmy rozumieć i w które powinniśmy wierzyć, jeśli jesteśmy naśladowcami Jezusa Chrystusa. Przyjrzyjmy się wszystkim z nich nieco bardziej szczegółowo.

Bóstwo Chrystusa. Mówiąc wprost, Jezus jest Bogiem. Chociaż Jezus nigdy nie mówi bezpośrednio w Piśmie Świętym "Ja jestem Bogiem", to jednak daje jasno do zrozumienia tym, którzy Go otaczali, zwłaszcza faryzeuszom i saduceuszom, że jest Bogiem. Ew. Jana 10.30 mówi: "Ja i Ojciec jedno jesteśmy". Jezus rościł sobie prawo do bóstwa i, co ciekawe, nie zaprzeczył, że jest Bogiem. Innym przykładem jest Ew. Jana 20.28, kiedy Tomasz mówi: "Pan mój i Bóg mój!". I znowu Jezus nie poprawia go mówiąc, że nie jest Bogiem. Jest wiele innych przykładów, które można znaleźć w Piśmie Świętym, dotyczących prawa do miejsca Jezusa w niebie.

Zbawienie z łaski. Wszyscy jesteśmy grzesznikami oddzielonymi od Boga i zasługującymi na wieczną karę za nasz grzech. Śmierć Jezusa na krzyżu zapłaciła za grzechy ludzkości, dając nam dostęp do nieba i wiecznej relacji z Bogiem. Bóg nie musiał tego dla nas robić, ale kocha nas tak bardzo, że poświęcił swojego jedynego Syna. To jest właśnie łaska i zdecydowanie jest to łaska niezasłużona. Pismo Święte mówi nam: "Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił" (Efezjan 2.8-9; tłum. Biblia Warszawska). Nie ma nic, co moglibyśmy zrobić, aby zasłużyć na Bożą łaskę lub uzyskać dostęp do nieba, poza Jego łaską.

Zbawienie tylko przez Jezusa Chrystusa. Naprawdę prowokacyjne pytanie, które można by komuś zadać, mogłoby brzmieć: "Czy wszystkie drogi prowadzą do Boga?". Prawda jest taka, że wszystkie drogi prowadzą do Boga. Ostatecznie wszyscy staniemy przed Bogiem po śmierci, bez względu na to, jakiej jesteśmy wiary. To tam zostaniemy osądzeni za to, co zrobiliśmy lub czego nie zrobiliśmy za życia i czy Jezus Chrystus jest Panem naszego życia. Dla większości ludzi będzie to straszna okoliczność, ponieważ większość nie będzie Go znała ani nie będzie przez Niego znana. Dla tych ludzi piekło będzie ostatecznym celem. Ale Bóg w swoim miłosierdziu zapewnił nam wszystkim jedyny środek zbawienia przez swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Dz. Apostolskie 4.12 mówią nam, że "nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni" (tłum. Biblia Warszawska). Ten fragment mówi o imieniu Jezusa i Jego zbawczej mocy. Inny przykład znajdujemy w Ew. Jana. Jezus odpowiedział: "Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie" (Ew. Jana 14.6; tłum. Biblia Warszawska). Nikt nie dostaje się do nieba inaczej jak tylko przez wiarę w zbawcze dzieło Pana Jezusa Chrystusa dokonane w jego lub jej imieniu.

Zmartwychwstanie Chrystusa. Być może żadne inne wydarzenie w Biblii, poza pojawieniem się Jezusa na ziemi i jego śmiercią na krzyżu, nie jest tak ważne dla wiary chrześcijańskiej jak zmartwychwstanie. Dlaczego to wydarzenie jest tak ważne? Odpowiedź leży w fakcie, że Jezus umarł, a następnie po trzech dniach powrócił do życia, zmartwychwstał, aby ponownie ukazać się swoim uczniom w fizycznej postaci. Jezus już wcześniej pokazał, że potrafi wskrzeszać innych, na przykład swojego przyjaciela Łazarza. Ale teraz Bóg Ojciec wskrzesił Go, aby pokazać swoją niesamowitą moc i chwałę. Ten niesamowity fakt jest tym, co odróżnia wiarę chrześcijańską od wszystkich innych. Wszystkie inne religie oparte są na uczynkach lub bezsilnym bóstwie lub osobie. Przywódcy wszystkich innych religii umierają i pozostają martwi. Wiara chrześcijańska oparta jest na Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym do życia. "A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, tedy i kazanie nasze daremne, daremna też wasza wiara" (1 Koryntian 15.14; tłum. Biblia Warszawska). Wreszcie, zaprzeczanie cielesnemu zmartwychwstaniu Chrystusa (Ew. Jana 2.19-21) jest zaprzeczaniem, że dzieło Jezusa tu na ziemi było satysfakcjonującą ofiarą złożoną Bogu za grzechy ludzkości.

Ewangelia. W 1 Koryntian 15.1-4 Paweł wyjaśnia, czym jest ewangelia i jak ważne jest jej przyjęcie oraz dzielenie się nią z innymi. Przypomina Koryntianom ewangelię, którą głosił wśród nich: "że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism i że został pogrzebany, i że dnia trzeciego został z martwych wzbudzony według Pism" (tłum. Biblia Warszawska) To jest właśnie istota ewangelii. Paweł ostrzega nas również, abyśmy byli ostrożni wobec wielu "fałszywych ewangelii", które są oferowane niczego nie podejrzewającym ludziom: "Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty! Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię: Jeśli wam ktoś zwiastuje ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty! " (Galacjan 1.8-9; tłum. Biblia Warszawska). Czysta ewangelia Jezusa Chrystusa - Jego śmierć na krzyżu za grzeszników i Jego zmartwychwstanie do życia wiecznego - jest centralnym punktem wiary chrześcijańskiej.

Monoteizm. Mówiąc wprost, istnieje tylko jeden Bóg. 2 Ks. Mojżeszowa 20.3 stwierdza bardzo mocno: "Nie będziesz miał innych bogów obok mnie" (tłum. Biblia Warszawska). Monoteizm to przekonanie, że istnieje tylko jeden Bóg, któremu należy oddawać cześć i służyć. "Wy jesteście moimi świadkami - mówi Pan - i moimi sługami, których wybrałem, abyście poznali i wierzyli mi, i zrozumieli, że to Ja jestem, że przede mną Boga nie stworzono i po mnie się go nie stworzy" (Ks. Izajasza 43.10; tłum. Biblia Warszawska). Widzimy tu, że mamy "wierzyć" i "rozumieć", że Bóg żyje i jest jeden. Chrześcijanin będzie wiedział, że jest tylko jeden Bóg, Bóg Biblii. Wszyscy inni "bogowie" są fałszywi i w ogóle nie są bogami. "Bo chociaż nawet są tak zwani bogowie, czy to na niebie, czy na ziemi, i dlatego jest wielu bogów i wielu panów, wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy, i jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy" (1 Koryntian 8.5-6; tłum. Biblia Warszawska).

Trójca Święta. Chociaż koncepcja "Boga w trzech osobach" nie jest reprezentowana przez jeden werset lub fragment, jest ona często ukazywana w całym Piśmie Świętym. Jeśli spojrzymy na Ew. Mateusza 28.19, zobaczymy werset odwołujący się do Trójcy: "Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego". Chociaż werset ten wymienia wszystkie trzy Osoby Trójjedynego Boga, nie nazywa ich Trójcą. Aby więc zrozumieć naukę o Trójcy Świętej, musimy spojrzeć na "całość" Pisma Świętego i wywieść z niego definicję. W 1 Koryntian 12.4-6 widzimy, jak to się łączy: "A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich" (tłum. Biblia Warszawska). Znowu widzimy, że wszystkie trzy Osoby są reprezentowane, ale nie są tytułowane Trójcą Świętą.

Wreszcie, podstawy chrześcijaństwa nie byłyby kompletne bez składnika, który łączy wszystko razem - wiary. "A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy" (Hebrajczyków 11.1; tłum. Biblia Warszawska). Jako chrześcijanie żyjemy według tego wersetu, rozumiejąc, że wierzymy w Boga, którego nie możemy zobaczyć. Ale widzimy Jego działanie w naszym życiu i wszędzie wokół nas, w Jego stworzeniu. Czynimy to wszystko przez wiarę, ponieważ wiemy, że wiara podoba się Bogu. "Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu; kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy go szukają" (Hebrajczyków 11.6; tłum. Biblia Warszawska).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jakie są najważniejsze elementy wiary chrześcijańskiej?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries