settings icon
share icon
Pytanie

Co to jest moc chrzescijanska?

Odpowiedź


Moc może być zdefiniowana jako umiejętność czynienia czegoś w oparciu o takie rzeczy jak siła, zdolności, zasoby lub udzielona władza. Biblia mówi o mocy chrześcijańskiej pochodzącej od Boga przez Ducha Świętego.

Bóg jest ostatecznym źródłem mocy. Wszelka moc pochodzi od Niego i jest Jemu podległa: "Twoją, Panie, jest wielkość i moc, i majestat, i sława, i chwała, gdyż wszystko, co jest na niebie i na ziemi, do ciebie należy, twoim Panie, jest królestwo i Ty jesteś wyniesiony jako głowa nad wszystko. Od ciebie pochodzi bogactwo i chwała, Ty władasz nad wszystkim, w twojej ręce jest siła i moc, w twojej ręce jest to, aby uczynić kogoś wielkim i mocnym" (1 Ks. Kronik 29.11-12).

Wiele fragmentów Starego Testamentu mówi o Bogu udzielającym słabym Swojej mocy: "Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości" (Ks. Izajasza 40.29). Psalm 68.35 (tłum. Biblia Warszawsko- Praska) mówi, że Bóg udziela mocy swojemu ludowi: "Bóg pełen majestatu w przybytku swoim, Bóg Izraela obdarza swój lud siłą i mocą. Niech będzie Bóg uwielbiony." Często czytamy o tym, że Bóg obdarza Swoją mocą królów (1 Ks. Samuela 2.10) oraz proroków: "Ja zaś zaprawdę pełen jestem mocy Ducha Pańskiego, sprawiedliwości i męstwa, abym ogłaszał Jakubowi jego występki, grzech jego - Izraelowi" (Ks. Micheasza 3.8; tłum. Biblia Tysiąclecia).

Niewyczerpana moc Boża rozlana w życiu Jego ludu jest widoczna w różnych zastosowaniach w Piśmie Świętym. Biblia mówi, że sama ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu: "Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka" (Rzymian 1.16; także 1 Koryntian 1.18).

Moc chrześcijanina- jego zdolność do czynienia czegokolwiek ważnego- jest czerpana z Ducha Świętego. Gdy Jezus wstępował do nieba, powiedział uczniom, aby oczekiwali mocy, której potrzebowali: "Gdy jednak zstąpi na was Duch Święty otrzymacie Jego moc i będziecie świadczyć o Mnie w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, aż po krańce ziemi" (Dz. Apostolskie 1.8; tłum. Biblia Warszawsko- Praska). Bez Ducha Świętego uczniowie kręciliby się jedynie w kółko, bez względu na to, jak utalentowani, energiczni czy pełni entuzjazmu by byli w głoszeniu ewangelii.

Moc chrześcijanina pochodząca od Boga wzmacnia ich wewnętrznie: "by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku" (Efezjan 3.16). Nie tracimy serca, ponieważ nawet "zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem" (2 Koryntian 4.16).

Moc chrześcijanina pochodząca od Boga uzdalnia człowieka do stawania się sługą ewangelii: "której sługą zostałem według daru łaski Bożej, okazanej mi przez jego wszechmocne działanie" (Efezjan 3.7).

Moc chrześcijanina nie jest jego własną mocą. Po tym jak Bóg użył Piotra do uleczenia kalekiego biedaka, apostoł wytłumaczył zdumionemu tłumowi gapiów, że mężczyzna został uleczony nie własną mocą Piotra, lecz poprzez wiarę w imię Jezusa Chrystusa: "Izraelici, dlaczego się tak wpatrujecie w nas i dziwicie, jakbyśmy własną mocą albo pobożnością sprawili, że on chodzi? To Bóg Abrahama i (Bóg) Izaaka, i (Bóg) Jakuba, i Bóg Ojców naszych uwielbił Sługę swego Jezusa [...] To właśnie wiara w imię Jego sprawiła, że ten, którego widzicie i znacie, stanął na nogi dzięki Niemu, a wiara w to imię na waszych oczach dała mu pełnię sił" (Dz. Apostolskie 3.12-16; tłum. Biblia Poznańska).

Moc chrześcijanina pochodząca od Boga uzdalnia go do wytrzymania cierpienia w obliczu prześladowań: "Otrzymaliśmy bowiem Ducha Bożego nie po to, by trwać w bojaźni, lecz po to, byśmy byli napełnieni mocą, miłością i roztropnością. Nie wstydź się więc dawać świadectwa o naszym Panu ani o mnie, Jego więźniu. Przeciwnie, bądź gotów zawsze według danej ci mocy Bożej trudzić się dla Ewangelii" (2 Tymoteusza 1.7-8; tłum. Biblia Warszawsko- Praska).

Moc chrześcijańska udoskonala się w słabościach: "Lecz powiedział do mnie: Dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa" (2 Koryntian 12.9).

Chrześcijanin znajduje moc w modlitwie: "Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego" (Jakuba 5.16).

Bóg wyposaża chrześcijan do służby, aby przemawiać w Jego imieniu z pewnością Jego stałej obecności: "A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata" (Ew. Mateusza 28.18-20).

Efezjan 3.20 mówi nam, że moc Boża jest ponad nasze zrozumienie. Boska moc działa w chrześcijanach znacznie bardziej, aniżeli jesteśmy w stanie o to poprosić czy sobie to wyobrazić. On daje nam zdolności, siłę, umiejętności, zasoby oraz władzę, która znacznie przekracza to, co możemy sobie wymarzyć czy wymyśleć. Efezjan 1.19-20 mówi, że nic nie może równać się z Jego wielką mocą względem tych, którzy wierzą. W rzeczywistości, ta moc, którą Bóg daje wierzącym jest tą samą mocą, która wzbudziła Jezusa Chrystusa z martwych i umieściła Go w niebiańskim miejscu.

Wierzący mają ogromny powód do radości. Biblia mówi, że moc chrześcijanina zabezpiecza wszystko to, czego potrzebujemy do prowadzenia świętego życia w świecie grzechu: "Boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę" (2 Piotra 1.3).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co to jest moc chrzescijanska?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries